Psicología


El hombre en busca del sentido; Viktor Frankl


EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO

ÍNDEX

 • Portada, introducció al bloc 2 ________________________ 3

 • La influència social __________________________________ 4

- La conformitat ____________________________________________ 4

- Obediència a l'autoritat ___________________________________ 5

- La influència de les minories ______________________________ 6

 • La psicologia social __________________________________ 7

 • El procés de socialització ____________________________ 8

 • Les actituds _________________________________________ 9

- Naturalesa de les actituds i els seus components ___________ 9

- La formació d'actituds ____________________________________ 9

 • Els grups ____________________________________________ 10

-Definició i característiques del grup _______________________ 10

-Característiques i tipus de lideratge _______________________ 11

 • Les relacions socials _________________________________ 12

-L'agressivitat humana _______________________________________ 12

-La conducta altruista _______________________________________ 13

 • La diversitat social __________________________________ 14

-La diversitat cultural ______________________________________ 14

-La diversitat de gèneres ____________________________________ 14

 • L'experiment de Zimbardo al detall (complementàri) _____ 15

 • Autors del tema _______________________________________ 29

 • Exercicis _____________________________________________ 31


La psicologia social

Bloc 2

25 de febrer del 2004

'El Hombre en Busca del Sentido'

La condició humana (1933)


Magritte apela a la inteligència de l'espectador, buscant sempre la contradicció intel.lectual o verbal.

L'autor francès atrapa a la tela un tros de la realitat, que, no obstant, segueix integrada en el conjunt com si el quadre fos transparent. És una clara alegoría al gran treball de l'artista.

1 - La influència social

La influència social és un procés pel qual les persones o grups intenten canviar els pensaments, els sentiments, les actituds i les accions d'altres.

La influència social varia per la forma i els efectes que produeix. Pot ser majoritària o minoritària, conscient o inconscient, directa o diferida, i duradora o passatgera.

Si tenim en compte el context podem distingir-ne tres tipus:

-La influència interpersonal: Hi ha una comunicació cara a cara, la influència és recíproca i es produeix en grups petits.

-La persuasió: Parlem de persuasió quan un comunicador intenta influir sobre una determinada audiència. La comunicació és de tipus més unidireccional.

-La influència dels mitjans audovisuals: Manca de contacte directe entre l'emissor i el receptor.

Serge Moscovici (1928 Rumania) Diferencia tres modalitats d'influència social:

-Normalització: En situacions socials ambigües, on hi sorgeixen diferents punts de vista sobre un tema en concret, la influència recíproca dels membres d'un grup fa que aquests elaborin una norma.

-Conformitat: Es caracteritza per l'existència d'una norma dominant que els individus accepten incondicionalment.

-Innovació: És el procés de creació de normes noves per substituir les existents. Generalment, els canvis són producte de la influència dels grups minoritàris sobre la majoria.

La conformitat

La conformitat suposa un canvi d'opinió, conducta o actitud per la pressió real o imaginària d'un grup. És actuar de manera distinta a com un individu es comporta quan està sol. Una persona integrada en una societat rep constantment tot tipus de pressions de persones o grups perquè les seves opinions, actituds i comportaments s'ajustin a models suggerits o imposats. La conformitat implica acceptació, però no necessàriament estar-hi d'acord. Hi ha dues formes de conformitat:

-La submissió: És mostrar conformitat sense estar d'acord.

-L'acceptació: És mostrar conformitat i acord.

Solomon E. Asch (1907-1996 Polonia) Va elaborar un experiment molt polèmic i conegut sobre judicis perceptuals per comprovar la conformitat personal davant la pressió del grup. De forma resumida, l'experiment consistía en la disposició de set alumnes, sis d'ells aliats amb el professor (experimentador), quedant l'últim com a únic subjecte experimental, en el qual es basa l'investigació. La prova a la que es tenien que enfrontar els alumnes era necessàriament senzilla. Consistía a decidir en 18 ocasions quina de les línies era semblant a una línia patró (com en la figura de la pàgina següent). Des d'un principi, els estudiants còmplices vàren respondre correctament les respostes de la prova, però conforme l'experiment avançava, vàren començar a fallar les respostes tot i ser força evidents. El subjecte experimental pateix un malson epistemolòic en observar que tots els seus “companys” contesten la mateixa resposta convençuts del seu encert. A partir d'aquí, s'enfronten dos tipus de pressions: la pressió del grup i el sentit comú del pròpi experimentat.

Els altres són imbècils o és ell qui ho percep malament? El resultat és força curiós:

Un 25% dels subjectes experimentals no va fer cap errada (no influenciats), el 47% va fer entre 1 i 7 (influenciats lleugerament) i el 28% restant va cometre vuit o més errors (notablement influenciats). Per tant, la tecera part es va adaptar en certa mida a la majoría, fet que va significar una sorpresa fins i tot per al propi Asch.

Solomon Asch va destacar tres factor que influeixen en la conformitat:

-Les característiques individuals: Nacionalitat i sexe. La socialització és diferent per a homes i dones i difereix segons la cultura.

-Les dimensions del grup.

-El grau d'atracció que té el grup per a l'individu.

Obediència a l'autoritat

En l'experiment d'Asch la font d'influència té el mateix estatus que la persona influida, però la situació canvia quan la font d'influència és una autoritat i ordena realitzar accions que un individu no faria de manera espontània o que rebutjaria emocionalment.

El període de dominació nazi entre 1933 i 1945, milions de persones obeïren ordres irracionals tals com l'assasinat massiu de gent innocent per qüestions d'idees, creences i/o raça. Igual que qualsevol organització terrorista, com per exemple ETA.

'El Hombre en Busca del Sentido'
Stanley Milgram (1933-1984 Estats Units) Va dur a terme un experiment en el cual l'investigador era, a més d'instructor, una font d'influència, estudiant així el grau d'obediència a l'autoritat. Cada sessió incloïa dis participants: un feia el paper de professor i l'altre el d'alumne (còmplice de l'investigador). El paper del professor consistia a dir una llista de paraules (pluja/paraigües, lleó/Àfrica…) que l'alumne havia de memoritzar mentre estava lligat a una cadira electrificada en una habitació separada. Si l'alumne no repetía correctament la paraula associada amb la que deia el professor (cosa que passava sovint per ordre de l'investigador al còmplice), el professor li aplicava descàrregues elèctriques cada cop més intenses, que anaven desde 15 volts fins a 450 volts.

L'experiment acabava quan el professor decidís no continuar o quan s'arribés als 450 volts.

Milgram volia saber fins a quin punt el professor seguiria les seves instruccions, és a dir, quantes càrregues estaria disposat a aplicar. El professor creia que les descàrregues eren autèntiques ja que el muntatge de l'experiment en sí i la genial interpretació d'uns alumnes prèviament pagats no deixaven lloc per al dubte. Tot i això, els suposats alumnes no rebien cap tipus de descàrrega elèctrica.

Tot i les súpliques de pietat i les mostres (falses) de dolor dels enginyosos alumnes, la majoria dels professors vàren torturar als alumnes fins als 450 volts degut a la contínua pressió que exercía l'investigador en ells.

En una enquesta prèvia, 40 psiquiàtres van predir que només un 4% dels professors aplicaría fins a 300 volts i tan sols un 1% arribaría als 450. L'experiment de Milgram ens proporciona unes dades que fan riure: El 65% dels professors vàren mostrar obediència total, és a dir, aplicant la descàrrega més alta, tot i que alguns d'aquests mostraven una preocupació considerable per l'alumne i es mostraven inquiets.

ALGUNS FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L'OBEDIÈNCIA A L'AUTORITAT

-Proximitat de l'autoritat

-Difusió de la responsabilitat

-Fet que hi hagi o no un model desobedient

La influència de les minories

Moscovici Va fixar-se en la innovació i va observar com grups minoritaris són capaços de canviar la majoria. Va trobar diversos factors que expliquen aquesta influència:

-Consistència: Ls minoria ha de ser conscient i persistent en les seves idees. Cal mantenir una posició coherent i ben definida perquè sigui reconeguda socialment.

-Seguretat en el mateix grup: Els grups minoritaris han de transmetre seguretat i defensar les seves idees i accions amb convicció.

-Desercions de la majoria: La minoria pot trencar el consens social amb propostes contràries a la norma majoritària. Aquest factor no sempre influeix però provocarà dubtes i iniciarà a la majoría a buscar o plantejar altres alternatives.

-Lluita contra la psicologització: Alguns grups majoritaris lluiten contra els minoritaris sense tenir en compte les seves idees i propostes. Ad hominem No debatre amb arguments sinó criticant les persones.

2- La psicologia social

La psicologia social tracta de comprendre el comportament humà en el context social.

El context social és l'indret on tenen lloc les relacions humanes.

David G. Myers (Estats Units) Defineix la psicologia social com “l'estudi científic de la manera en què les persones pensen les unes de les altres, s'influeixen i es relacionen entre elles”.

La investigació psicosocial varia segons l'escenari (laboratori o vida real) i segons el mètode: Pot ser correlacional (observar si dues variables estan associades de manera natural) o experimental (manipular una variable per observar els efectes que causa en una altra).

Philip G. Zimbardo (1933 Estats Units) Va dur a terme un dels experiments més controvertits en la història d'aquesta disciplina. Zimbardo i els seus colaboradors vàren construïr una presó fins al més mínim detall al sòtan de la universitat de Stanford.

Va dividir el grup de voluntaris aleatoriament en dos bàndols: Presoners i guardians. Aquests últims tenien el deure de mantindre l'ordre. Amb tan sols dos dies, els guardians estaven plens de poder i tractaven els presoners com si realment fossin assasins d'alt risc. Els presoners, tractats amb crueltat, vàren manifestar estrès, submissió i depressió.

Les persones que hi `participaven eren mentalment estables, madures i normals, però els rols que interpretaven van canviar completament el seu comportament.

L'experiment de Zimbardo va ser cancel.lat abans de temps.

(més detalls a la pàgina 15)

La psicologia social ens explica la potència de les pressions situacionals, de la variabilitat de la nostra conducta segons el moment i segons el lloc.

3 - El procés de socialització

L'ésser humà, quan neix, comença a formar part de la societat, tot i que no està preparat per fer-ho perquè encara no és biològicament madur i no està socialitzat.

La socialització és un procés d'aprenentatge pel qual l'individu es transforma en un ésser social, capaç d'interactuar amb els altres. Suposa adquirir pautes de comportament, creences i normes del grup social.

La metamorfosi del nen en una persona adulta capaç de viure en una societat comporta diversos processos interdependents entre sí:

-Maduració: Desenvolupament físic (inclou la maduresa sexual)

-Individuació: Desenvolupament de la personalitat.

-Desenvolupament cognitiu: Capacitat de tractar i processar informacions complexes.

-Socialització: Desenvolupament de formes de conducta social.

-Culturització: Aprenentatge d'una cultura, amb totes les seves peculiaritats.

La socialització és un concepte dual Progressiva capacitat de viure en societat

Diferenciació de la personalitat

Entre individualització i socialització hi ha profundes connexions. Són conceptes antagònics pero paral.lels.

Estar socialitzat implica adquirir competències socials: Pensament de mitjans-fins i de solucions alternatives, capacitat de jutjar les conseqüències de les accions, flexibilitat per adoptar perspectives diferents de les pròpies i sensibilitat social.

AGENTS SOCIALITZADORS: Poden servir de models socials o d'agents reforçadors.

 • Família: Primer i més important agent de socialització. Desenvolupament de l'empatía, l'aprenentatge de la comunicació i les conductes prosocials.

 • Escola (i companys de classe): S'aprenen normes, valors i maneres d'actuar pròpies de la societat.

 • Mitjans de comunicació

AGENTS ANTISOCIALITZADORS

Com és evident, alguns agents socialitzadors (com per exemple la televisió com a mitjà de comunicació) poden significar en determinades ocasions un agent antisocialitzador, situant al nen davant d'una situació que no pot comprendre.

4 - Les actituds

Naturalesa de les actituds i els seus components

Una actitud és la predisposicióa a respondre d'una manera determinada, la reacció favorable o desfavorable vers alguna cosa o vers algú.

Les actituds representen reaccions emocionals, motivacionals i cognitives de la gent cap als objectes socials del medi i la seva predisposició a actuar cap a aquests objectes socials.

Les actituds són apreses, es formen durant tota la vida.

William James (1842-1910 Estats Units) va dir que les actituds donen sentit al medi.

Carl Iver Hovland (1912-1961 Estats Units) i Milton J. Rosenberg (Estats Units) vàren crear un model segons el qual les actituds tenen tres components:

-Component cognitiu: Informacions que té el subjecte sobre l'objecte de la seva actitud.

-Component afectiu: Sentiments que produeix aquest objecte.

-Component conductual: Tendències, disposicions i intencions cap a l'objecte.

Estratègies per influir en les actituds:

-Persuasió publicitària: Defensa posicions rebutjades pel receptor.

-Exposició directa a l'objecte de l'actitud: Moltes de les nostres actituds cap als objectes materials del nostre ambient es basen en l'experiència directa.

-Recompenses i càstigs: Per canviar les accions.

La formació d'actituds

Llei de coherència Tractem de desenvolupar idees, actituds o comportaments compatibles entre ells i de reduir les incoherències que trobem en el nostre camí.

Leo Festinger (1919-1989 Estats Units) Dissonància cognitiva Quan un individu manté simultàniament dues actituds o idees psicològicament incompatibles entre elles, sent un malestar anomenat dissonància cognitiva, que intenta evitar.

La dissonància cognitiva ens impulsa a crear actituds noves o a canviar les actituds existents.

Per exemple, un assasí indiscriminat que no sent cap tipus de culpa, ha desviat la que sería una sensació de culpavilitat deshumanitzant les seves víctimes. La crueltat es justifica culpabilitzant la víctima.

Els éssers humans, per tant, no som racionals sinó racionalitzadors, és a dir, la nostra principal motivació no és tenir raó sinó creure que la tenim.

La necessitat de reduir la dissonància ens porta moltes vegades a una conducta inadaptada i irracional.

ESTEREOTIPS, PREJUDICIS I DISCRIMINACIÓ

Quan el component cognitiu de les actituds és força simple i rígid i s'associa amb individus o grups socials s'anomena estereotip.

Els prejudicis són sentiments negatius o positius fundats en creences estereotipades, és a dir, són antipatíes o simpatíes cap a individus, grups, races, nacionalitats, idees, etc.

La discriminació sorgeix quan es formula un prejudici hostil o favorable segons la pertinença a un grup i no per mèrits propis.

5 - Els grups

Definició i característiques del grup

Bernhard Schafers Un grup social consta d'un determinat nombre de membres, els quals per aconseguir un objectiu comú (objectiu de grup) s'inscriuen durant un temps prolongat en un procés relativament continu de comunicació i interacció i desenvolupen un sentiment de solidaritat. És necessari un sistema de normes comunes i una distribució de tasques segons una diferenciació de rols específiques de cada grup. Si les normes són imprevisibles no hi haurà cohesió grupal, la qual es deu també al fet de mantenir unes mateixes idees i creences Ideologia.

Els objectius, es defineixen pel fet de voler aconseguir una situació nova. Poden ser establerts de forma democràtica dins del grup o poden ser imposats desde fora.

L'estructura del grup és l'organització que adquireix el grup en constituir-se i desenvolupar les seves activitats. Reflecteix la distribució de rols i les posicions dels seus membres.

L'estatus consisteix en la posició de cada membre dins del grup i contribueix al seu funcionament.

El rol fa referència al comportament que s'espera d'una persona segons el seu estatus.

L'atmosfera grupal es refereix a l'estat d'ànim i els sentiments d'un grup, que varien segons les seves interaccions. Si l'ambient del grup és positiu, hi haurà un rendiment més gran i més satisfacció per les tasques realitzades.

Harold J. Leavitt (Estats Units) Les persones desenvolupen les activitats del grup i milloren la seva coordinació a través de xarxes de comunicació. Hi ha una correlació positiva entre l'eficàcia d'un grup i la quantitat i qualitat de les comunicacions que estableixen els seus membres.

Característiques i tipus de lideratge

El rol del lideratge, que és el paper de més responsabilitat en un grup, és necessari perquè aquest funcioni, ja que permet augmentar la coordinació dels esforços.

Característiques d'un lideratge eficaç:

-Tenir seguretat en si mateix i un sistema de valors propi: cal que demostri al grup acceptació i confiança.

-Saber escollir objectius amb el grup i dirigir els seus principals col.laboradors; cal que delegui atribucions i funcions.

-Capacitat per resoldre problemenes i prendre decisions; ha de motivar els membres del grup cap al treball creatiu.

-Talent per aconseguir el desenvolupament del grup; cal que aprengui de l'experiència i fomenti la crítica i l'avaluació del treball realitzat.ç

Hi ha tres tipus de lideratge:

6 - Les relacions socials

La majoria de relacions socials es produeixen entre individus que tenen alguna mena de relació personal o alguna relació professional.

L'agressivitat humana

Elliot Aronson (1932 Estats Units) “Quina mena d'espècie és l'ésser humà si els esdeveniments més importants de la seva breu història són situacions on les persones es maten les unes a les altres?”

Segons l'objectiu de l'agressió, aquesta pot ser dirigida cap a un mateix o cap a altres persones. Segons el mètode emprat, es poden utilitzar des de paraules o gestos fins a atacs físics o amb armes. Per últim, segons la finalitat, pot venir un di en si mateixa o pot servir per assolir una fita superior.

L'agressivitat depèn de criteris subjectius, ja que algú es pot sentir agredit per una altra persona, i aquesta no considerar-ho una agressió.

Sigmund Freud (1856-1939 Àustria) i Konrad Lorenz (1903-1989 Àustria) Defensen que l'origen de l'agressivitat és innat mentre que Albert Bandura (1925 Canadá), tot i reconèixer-hi influències genètiques, consiedera que la conducta agressiva és apresa.

TEORIA DE L'INSTINT

“Més enllà del principi del plaer” Sigmund Freud. Dos impulsos bàsics:

-Impuls d'autoconservació (instint de vida, eros)

-Impuls de mort (thanatos)

De la mateixa manera que l'energia sexual redueix la tensió per mitjà de l'activitat sexual, Freud pensava que calia canalitzar cap a l'exterior de l'individu l'energia destructiva de l'impuls de mort.

”Sobre l'agressió” Konrad Lorenz. L'agressivitat és innata, comuna als animals i humans, perquè serveix per a la supervivència de l'espècie, de la mateixa manera que altres disposicions, com tenir cura de les cries.

Els dos autors conceben l'agressivitat com a inevitable.

TEORIA DE L'APRENENTATGE SOCIAL

Albert Bandura Les conductes agressives són degudes a processos d'aprenentatge i s'aprèn per reforçament o modelatge.

La resposta de dolor pot provocar ira, la qual, al seu torn, activa una conducta d'agressió.

Hi ha circumstàncies que afavoreixen la conducta agressiva: frustració, atac físic o verbal, tensió ambiental, etc.

La conducta agressiva augmenta si és recompensada o admesa socialment o comporta resultats satisfactoris per a l'agressor.

La conducta altruista

La conducta altruista o prosocial consisteix a ajudar a altres persones sense pretendre res a canvi i sense tenir en compte els interessos propis. És l'antònim de l'egoisme.

En els comportaments altruistes influeixen dues normes socials:

-Norma de reciprocitat: Exigeix ajudar aquells qui ens ajuden.

-Responsabilitat social: Prescriu que hem d'ajudar les persones necessitades sense que per aquest fet haguem de ser correspostos en el futur.

Teoria de l'intercanvi social L'interès propi és la base de totes les interaccions humanes, l'objectiu és maximitzar les recomenses i minimitzar els costos.

Perspectiva evolucionista Els gens són els que determinen que tinguem cura dels parents amb els mateixos gens, per exemple, de pares a fills o a l'inrevés.

Com és possible l'altruisme a persones extranyes? Els sociobiòlegs sostenen que la humanitat desenvolupa regles ètiques i religioses que limiten la inclinació biològica cap a l'egoisme.

Factors de la inhibició social davant d'una situació d'emergència aliena:

-Si una persona està sola, sent que la responsabilitat d'intervenir és seva. Si n'hi ha d'altres que ho observen, sent menys responsabilitat.

-Si la situació d'emergència és amigua es produeix la ignorància pluralista; cada observador dubta i tracta de saber què passa. Així, uns observadors són models de passivitat per als altres.

-La percepció davant l'avaluació: molta gent dubta de la seva capacitat per intervenir amb èxit en algunes situacions. En canvi, si algú és metge, la presència d'altres persones és un incentiu per intervenir-hi.

7 - La diversitat social

La societat i la cultura depenen de la creativitat humana. L'ésser humà no tan sols és una criatura sinó també un creador.

La diversitat cultural

Marshall McLuhan (1911-1980 Canadà) Vivim cada vegada més en una interdependència mundial entre cultures.

Època de transformacions socioculturals profundes:

-Canvi a la societat de la informació. Les distàncies entre cultures es redueixen i s'accelera el moviment d'idees, persones, imatges i productes.

-Problemes supranacionals. Aspectes de la humanitat globals que requereixen solucions multinacionals.

-Desenvolupament de societats multiracials i pluriculturals. Diversitat i tolerància.

-Relativisme cultural. El respecte a altres cultures té uns limits; que s'hi arriben quan una cultura viola la declaració dels drets humans.

-Afrontar el desafiament dels fonamentalistes.

-Individualisme. La nostra cultura valora més l'individu que la comunitat. La cultura europea ressalta la confiança en un mateix i el benestar personal sobre la identitat social i ens empeny a lluitar sols. El preu que paguem és una solitud més gran i més tensió emocional.

La diversitat de gèneres

Éssers humans: SEXE BIOLÒGIC (mascle i femella), GÈNERE PSICOSOCIAL (masculí i femení) i IDENTITAT PSICOSEXUAL (heterosexuals, homosexuals, bisexuals, etc.)

Els rols de gènere són les formes de conducta que s'esperen de les dones i dels homes, és a dir, allò que es considera masculí o femení, però que varia a través de les cultures i d'un període històric o un altre.

Els teòrics de l'aprenentatge social pensen que els nens són condicionats genèricament en la seva relació amb els adults, es reforcen els comportaments que es consideren propis del seu sexe i es castiguen o inhibeixen els altres, intentant de construir un home agressiu i competitiu i una dona més tendra i maternal.

8 - L'experiment de Zimbardo al detall

(explicat pel propi psicòleg)

Una tranquila mañana de domingo en agosto, en Palo Alto, un coche de la policía de California recorre la ciudad cogiendo estudiantes como parte de un arresto masivo por violación de los códigos penales 211, robo armado y allanamiento, un 459 PC.

El sujeto fue capturado en su casa, acusado, informado de sus derechos legales, registrado y esposado; a menudo mientras los sorprendidos y curiosos vecinos miraban.

El sospechoso fue colocado en la parte trasera del coche de policía y llevado al cuartel de policía haciendo sonar las sirenas.

El coche entró en el cuartel de policía, se sacó al sospechoso y se le hizo entrar en el cuartel, registrado formalmente, informado de nuevo de sus derechos legales, se le tomaron las huellas digitales y se le hizo un reconocimiento completo.

Se llevó entonces al sospechoso a una celda donde se le dejó con los ojos vendados para meditar sobre su destino y asombrarse de lo que había hecho para meterse en este embrollo.

Lo que había hecho había sido contestar unas semanas antes un anuncio que apareció en la prensa de Palo Alto, pidiendo voluntarios para un estudio sobre los efectos psicológicos de la vida en prisión. Queríamos ver exactamente las consecuencias conductuales y psicológicas de convertirse en un prisionero o en un guardia de prisión. Para hacer esto, decidimos crear nuestra propia prisión, para crear o simular un entorno de prisión y entonces anotar cuidadosamente los efectos de esta institución total sobre la conducta de todos los que se encuentran dentro de sus muros.

A las 70 personas que contestaron nuestro anuncio se les hizo contestar una extensa batería de tests psicológicos administrados por Craig Haney y Curt Banks, que nos ayudó a eliminar aquellos candidatos con cualquier tipo de problema psicológico, problema médico o historia de criminalidad o abuso de drogas, hasta que nos quedamos con la muestra final de 24 sujetos. 

Eran estudiantes de todos los Estados Unidos y Canadá que estaban en el área de Stanford durante el verano y querían ganar 15$ diarios por participar en un estudio psicológico. Reaccionaban normalmente sobre todas las dimensiones que fuimos capaces de testar u observar,. 

Nuestro estudio de la vida en prisión comenzó, entonces, con un grupo de estudiantes saludables, inteligentes, de clase media. Estos chicos fueron divididos arbitrariamente en dos subgrupos. A la mitad se les asignó al azar el papel de guardias, a la otra mitad el de prisioneros. Es importante recordar que al inicio de nuestro experimento no existía ninguna diferencia entre los chicos a los que al azar se les asignó el tratamiento de ser prisioneros y aquellos a los que se les asignó el de guardias. 

Para comprender mejor la psicología del encarcelamiento que estábamos intentando simular en nuestro estudio, pedimos los servicios de asesores con experiencia. El principal de ellos fue Carlo Prescott, un ex-profesional que había servido cerca de setenta años en San Quentin, Soledad, Folsom y otras prisiones. El nos hizo conscientes de lo que era ser un prisionero. También nos presentó a otros exprofesionales y a personal correccional.

Nuestra prisión fue físicamente construida en los sótanos del departamento de psicología de Stanford. Cogimos las ventanas de algunos laboratorios y las reemplazamos con unas puertas especialmente fabricadas y con números de celda. También tapiamos los extremos de un largo corredor. Este corredor era el patio, y era el único lugar fuera de su celda donde se permitía andar a los prisioneros .

En uno de los extremos del hall había una pequeña apertura desde donde podíamos filmar lo que ocurría. En un lado del corredor había un pequeño armario que se convirtió en el "agujero" o celda de aislamiento. Un sistema de intercomunicación nos permitía hacer anuncios públicos a los prisioneros. No había ventanas o relojes para juzgar el paso del tiempo, lo que posteriormente resultó en alguna experiencia de distorsión temporal.

Nuestra cárcel está ahora lista para recibir a los primeros prisioneros, que estaban esperando en las celdas de detención del departamento de policía de Palo Alto. Cada prisionero, todavía con los ojos vendados y todavía en un estado de ligero shock por la sorpresa del arresto por la policía de la ciudad, es colocado en un coche de uno de nuestros hombres y conducido a la cárcel de la ciudad de Stanford para su procesamiento.

Los prisioneros eran conducidos a la cárcel de uno en uno y eran recibidos por el director.

Cada prisionero es cacheado y desnudado sistemáticamente.

Entonces es despiojado, un procedimiento diseñado en parte para humillarlo y en parte para estar seguros de que no lleva ningún germen que pueda contaminar nuestra cárcel.

Se le da entonces su uniforme al prisionero. Consiste de cinco partes. La principal es un vestido que cada prisionero lleva todo el tiempo sin nada debajo. Sobre el vestido, delante y detrás, está su número de prisionero.

En el tobillo derecho de cada prisionero hay una cadena, que lleva puesta continuamente. Sandalias de goma en los pies y en sus cabezas, para cubrir su largo pelo, una gorra de media, una gorra hecha con medias de mujer que también tienen que llevar día y noche. Debe quedar claro que estábamos intentando crear una simulación funcional de un entorno de prisión, no uno literal. Es una distinción importante para tener en cuenta

Los prisioneros reales no llevan vestidos, pero los prisioneros reales, como hemos aprendido, se sienten humillados, se sienten "emasculados", y pensamos que podíamos producir los mismos efectos fácilmente poniéndoles vestidos sin ropa interior. En realidad, en cuanto nuestros prisioneros se pusieron esos uniformes comenzaron a caminar y a sentarse de forma diferente, y a comportarse de forma diferente, más como una mujer que como un hombre.

La cadena en sus pies, que también es inhabitual en muchas prisiones, se usó para que el prisionero fuera siempre consciente de la opresividad de su entorno. Así incluso cuando estaba durmiendo no podía escapar de la atmósfera de opresión. Cuando se daba la vuelta, la cadena golpeaba su otra pierna, despertándolo y recordándoles que estaba todavía en una prisión, incapaz de escapar incluso en sus sueños.

Su número de prisionero era una forma de hacerle sentir anónimo. Cada prisionero tenía que ser llamado sólo por su número. El sombrero de media en la cabeza era un sustituto del afeitado de cabeza.

Este proceso de tener la cabeza afeitada, que se da en muchas prisiones y en el ejército, está diseñado en parte para minimizar la individualidad de cada ser humano, ya que algunas personas expresan su individualidad a través de su estilo o largura de pelo. También es una forma de iniciar a cada persona en el cumplimiento de la regla arbitraria, coercitiva de la institución. El cambio dramático por el simple hecho de tener la cabeza afeitada era obvio en estos hombres.

A los guardias no se les dieron instrucciones o entrenamiento específicos sobre cómo ser guardias. Más bien eran libres, dentro de unos límites, de hacer lo que consideraran necesario para mantener la ley y el orden en la prisión y para tener el respeto de los prisioneros. Los guardias crearon su propio conjunto de reglas que luego aplicaron para la supervisión general del director David Jaffe, también un estudiante.

Se les advirtió, sin embargo, de la seriedad potencial de su misión y de los posibles peligros en la situación en la que iban a entrar, tanto como, por supuesto, los guardias reales que eligen voluntariamente un trabajo de ese estilo. Como con los prisioneros reales, los nuestros esperaban alguna persecución y tener violados su privacidad y algunos de sus otros derechos civiles mientras estuvieran en la prisión.

Todos los guardias vestían uniformes idénticos, llevaban una porra, un silbato, y todos llevaban gafas de sol especiales. Esas gafas reflectantes impedían verles los ojos o leer sus emociones, y por lo tanto ayudaba a su anonimato. Estábamos, por supuesto, estudiando no solo a los prisioneros, sino también a los guardias. Empezamos con nueve guardias y nueve prisioneros en nuestra cárcel. Trabajaban tres guardias cada turno de ocho horas, tres prisioneros ocupaban cada una de las tres celdas todo el tiempo. El resto de guardias y prisioneros de nuestra muestra total de 24 estaban a la espera de ser llamados en el caso de necesitarlos. Las celdas eran tan pequeñas que sólo había espacio para los tres colchones sobre los que dormían o se sentaban los prisioneros.

A las 2:30 de la madrugada los prisioneros fueron despertados rudamente para ser contados. El recuento tenía la finalidad de familiarizar a los prisioneros con sus números. Pero más importante, ofrecía a los guardias una ocasión regular para interaccionar con y ejercer control sobre los prisioneros. Había diversos recuentos cada día y cada noche.

El levantar durante la noche era una forma habitual de castigo físico impuesto por los guardias para castigar las infracciones de las reglas o las muestras de actitudes inadecuadas hacia los guardias o hacia la institución. Cuando vimos que los guardias hacían esto, pensamos que era una forma inadecuada de castigo en una prisión.

Cogieron un extintor de incendios que disparaba dióxido de carbono y obligaron a los prisioneros a apartarse de las celdas, entraron en cada celda, desnudaron a los prisioneros, sacaron las camas fuera, pusieron a algunos prisioneros que eran los cabecillas en aislamiento, y en general empezaron a intimidar y hostigar a los prisioneros.

La rebelión había sido sofocada temporalmente pero ahora los guardias se enfrentaban a un nuevo problema. Seguro, nueve guardias con porras podían sofocar una rebelión de nueve prisioneros, pero no podía haber nueve guardias de servicio continuamente. Es obvio que nuestra prisión no podía soportar tal número de personas. Entonces, ¿qué podían hacer? Entonces a uno de los guardias se le ocurrió una ingeniosa solución. "Usemos tácticas psicológicas en vez de físicas".

Las tácticas psicológicas llevaron a montar una celda de privilegio. Una de las tres celdas se convirtió en una celda privilegiada. Se les concedieron privilegios especiales a los tres prisioneros que intervinieron menos en la rebelión. Recuperaron los uniformes, recuperaron sus camas, se les permitió asearse y lavarse los dientes. Los otros no. También tuvieron comida especial en presencia de los otros prisioneros que habían perdido el privilegio de comer. Esto se diseñó para romper la solidaridad entre los prisioneros. Después de medio día de este tratamiento, los guardias cogieron a algunos de los prisioneros "buenos" y los pusieron en las celdas "malas", y cogieron a algunos de los "malos" prisioneros y los pusieron en la celda "buena", generando confusión entre los prisioneros.

Algunos de los prisioneros que eran cabecillas pensaron entonces que los prisioneros de la celda de privilegio debían sen informadores, y de repente ya no podía haber unión o solidaridad dentro de cada celda.

Efectivamente, aquí había algunos busca-problemas que les podían causar un daño real, que previamente los habían humillado públicamente. Se les estaban burlando, tomando el pelo, y los guardias no iban a soportarlo más. Ahora los guardias empezaron a aumentar incluso más su control, autoridad, vigilancia y agresión. Ir al lavabo era un privilegio que el guardia podía conceder o denegar a su voluntad. Bastante a menudo, a medida que pasaban los días, un guardia podía rechazar la petición de ir al lavabo de un prisionero, y después de las 10 de la noche cuando las luces estaban ya apagadas, los prisioneros tenían que orinar y defecar en un cubo que se había dejado en la celda, y en ocasiones el guardia podía incluso rechazar que el prisionero vaciara el cubo. Pronto la prisión comenzó a oler o orina y heces. También, mientras escoltaba a un prisionero al baño, el guardia que quedaba a solas con el prisionero, sin la vigilancia del superintendente de la prisión, o cualquier otro, quedaba libre para empujarle, hacerle tropezar, o hacer cualquier otra cosa para tenerlo a raya.

Los guardias eran especialmente duros con el cabecilla de la rebelión, el prisionero #5401. Después supimos cuando censurábamos el correo de los prisioneros que era un activista radical.

De hecho, había planeado vender la historia a los periódicos clandestinos de Berkeley, The Barb y The Tribe, cuando hubiera acabado el experimento. Sin embargo, incluso él se introdujo tanto en el rol de prisionero que se sintió orgulloso de ser elegido líder del Comité de Quejas de la Prisión de Stanford como le contó en su carta a su novia.

El lunes por la noche, en menos que 36 horas, nos vimos forzados liberar a nuestro primer prisionero.

El prisionero #8612 sufría un agudo disturbio emocional, pensamiento desorganizado, gritos incontrolados, y rabia. A la vista de esto, habíamos empezado también a pensar tanto como autoridades de prisión que pensamos que estaba fingiendo, es decir, que estaba intentado engañarnos. Nos llevó cierto tiempo hasta que nos convencimos de que estaba sufriendo realmente, y entonces lo liberamos.

Hubo dos acontecimientos que marcaron el martes. El primero fue la hora de visita de los padres y amigos. A aquellos prisioneros que tenían familia y amigos cerca se les permitió que les escribieran, pidiéndoles que los visitaran en la cárcel.

Nos preocupaba que cuando los padres vieran el estado de nuestra cárcel y de sus hijos, podían insistir en llevárselos. Para contrarrestar esto, manipulamos enormemente la situación, y entonces manipulamos sutilmente a los visitantes.

Hicimos la visita "hipócrita" para hacer que el entorno de la prisión pareciera agradable a los padres y disimular cualquier queja que pudieran presentarles los prisioneros. Lavamos y afeitamos a los prisioneros, que tenían limpias las celdas, eliminamos todos los signos, les dimos una gran comida, se escuchó música por los altavoces, e incluso una atractiva secretaria, Susie Phillips, recibió a los visitantes.

Se les tenía que mostrar que eran nuestros invitados, a quienes les concedíamos el privilegio de visitar a sus hijos, hermanos y amantes. Tenían que registrarse, se les hizo esperar media hora, se les dijo que sólo dos visitas podían ver a un prisionero, el tiempo total de visita se fijó en sólo diez minutos, tenían que estar bajo la vigilancia de un guardia, y antes de que los padres pudieran entrar en el área de visitas, tenían que discutir el caso de su hijo con el director.

Por supuesto se quejaron de estas reglas arbitrarias, pero curiosamente, lo único que hicieron fue cumplirlas. Así ellos, también, se convirtieron en parte del drama de la prisión que estábamos representando. Efectivamente, algunos de los padres quedaron trastornados cuando vieron lo fatigados y angustiados que estaban sus hijos. Pero su reacción fue moverse dentro del sistema para pedir en privado al superintendente que mejora las condiciones de su hijo prisionero. Cuando le dije a una madre "¿Cuál es el problema con su hijo? ¿No duerme bien?" su madre dijo "Lo siento, no quiero crear ningún problema, pero parece tan fatigado." Ella estaba reaccionando a la autoridad en que yo inconscientemente me había convertido como superintendente de la Prisión de Stanford.

El segundo mayor acontecimiento con el que nos tuvimos que enfrentar el martes fue un rumor de un plan de huida en masa. Uno de los guardias escuchó a los prisioneros hablando sobre una huida que debía ocurrir inmediatamente después de la hora de visita.

El segundo mayor acontecimiento con el que nos tuvimos que enfrentar el martes fue un rumor de un plan de huida en masa. Uno de los guardias escuchó a los prisioneros hablando sobre una huida que debía ocurrir inmediatamente después de la hora de visita.

El rumor fue de la siguiente forma: El prisionero #8612 que había sido liberado la noche anterior, realmente estaba fingiendo. Lo que había ido a hacer fuera era reunir a sus amigos para irrumpir después de la hora de visita.

En primer lugar pusimos a un delator en la celda que ocupaba #8612. Era un cómplice que nos daría información sobre el plan de fuga.

Entonces volvimos al departamento de policía de Palo Alto y preguntamos si podíamos trasladas a nuestros prisioneros a su cárcel. Mi petición fue rechazada simplemente porque el gestor informó al jefe de policía que no les cubriría el seguro si trasladábamos nuestros prisioneros a su cárcel. Enojado y disgustado por esta falta de cooperación, volví, y diseñamos un segundo plan.

El plan fue desmantelar nuestra cárcel inmediatamente después de que marcharan las visitas, llamar refuerzos, coger a nuestros prisioneros, encadenarlos, llevarlos a un ascensor, subirlos al almacén del quinto piso que habíamos estado limpiando durante horas, y dejar a los prisioneros allí con los guardias hasta que sus amigos llegaran al sótano. Cuando llegaran los conspiradores, yo debería estar allí sentado solo. Entonces debería decirles que el experimento había finalizado y que habíamos enviado a todos sus amigos a sus casas, que no quedaba ninguno por liberar. Cuando marcharan volveríamos a traer a los prisioneros y doblaríamos la vigilancia de nuestra prisión. Incluso pensamos en hacer volver con algún falso pretexto a #8612 y entonces volverlo a encarcelar puesto que se había librado con falsos pretextos.

Estuve sentado aquí solo, esperando a que entraran los intrusos para poder llevar a cabo nuestro maquiavélico contra-plan.

El rumor sobre la fuga fue solo un rumor. Nunca se materializó. Imaginaros nuestra reacción. Habíamos gastado un día entero planeando frustrar la fuga, habíamos ido al departamento de policía, limpiado el almacén, trasladado a nuestros prisioneros, desmantelado gran parte de nuestra prisión, ni siquiera recogimos ningún dato durante todo el día. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Bien, reaccionamos con bastante frustración, con sentimientos de disonancia por todo el esfuerzo que habíamos realizado en vano ¿imaginas quien lo iba a pagar?

El nivel de enfado de los guardias aumentó de nuevo considerablemente, hasta el punto de incrementar las humillaciones que hacían sufrir a los prisioneros, incluso limpiar las tazas del lavabo con sus manos desnudas, haciéndoles hacer flexiones e incrementando el número de recuentos.

El miércoles ocurrió algo extraño que añadió un elemento kafkiano a nuestra prisión. Un sacerdote católico que había sido capellán de prisión en Washington, D.C., fue invitado para que  hiciera una evaluación de hasta qué punto era válida nuestra situación de prisión, y también porqué el Comité de Quejas había solicitado servicios religiosos.

La visita del sacerdote resaltó la creciente confusión entre realidad e ilusión, entre ejecución de rol (role-playing) y auto-identidad que nos estaba ocurriendo a todos como criaturas de su propia realidad. En la vida real este hombre era un sacerdote real. Pero él había aprendido de tal forma a representar el papel estereotipado, programado de sacerdote, a hablar de cierta manera, colocar sus manos en una forma prescrita, que nos parecía más bien una versión de sacerdote de película, una versión Bing Crosby, que un sacerdote real. Y esto añadido al nivel general de confusión que estábamos empezando a experimentar todos sobre nuestros roles, y donde acababa el rol y empezaba la identidad.

Los prisioneros que se sintieron más impresionados por la visita del sacerdote fueron aquellos pocos que habían sido capaces de convencerse a sí mismos que esta no era una prisión real. El único prisionero que no quiso hablar con el sacerdote fue el #819 que se encontraba enfermo y se había negado a comer y quería un médico, no un cura. Se le convenció para que hablara con el sacerdote y con el director para que pudiéramos diagnosticar cual era su problema y qué tipo de médico necesitaba.

Mientras nos hablaba, calló y empezó a gritar histéricamente, tal como los otros dos chicos que habíamos liberado con los mismos síntomas. Cogí la cadena de sus pies, el "gorro" de su cabeza, y le dije que se fuera a la habitación de relajación que teníamos al lado del patio de la prisión; que le llevaría algo de comida y entonces iría con él a ver a un médico. Mientras estaba haciendo esto, uno de los guardias había alineado a todos los prisioneros y les hacía cantar en voz alta.

En cuanto me di cuenta de que #819 estaba escuchando todo esto, entré en la habitación donde lo había dejado, y lo que encontré fue un chico llorando histéricamente mientras de fondo sus compañeros prisioneros gritaban y cantaban que era un mal prisionero y que estaban siendo castigados por su culpa. No era este un canto o recuento desorganizado y lleno de bromas como el primer día. Estaba marcado por su conformismo, su complacencia. Era como si una única voz dijera "819 es malo".

O como un millón de seguidores de Hitler cantando "Heil Hilter". ¡Imagina cómo me sentí! Dije "OK, marchate." A través de sus lágrimas me dijo, "No, no puedo marcharme." No quería marchar porque los otros le habían etiquetado como mal prisionero. Incluso aunque se sentía enfermo quería volver a la prisión para demostrar que no era un mal prisionero. En ese momento dije, "Escucha, tú no eres #819. Mi nombre es Dr. Zimbardo, soy un psicólogo y esto no es una prisión. Esto es simplemente un experimento y esos son estudiantes, como tú. Vamos." Dejó de llorar de repente y me miró como un niño que se despierta de una pesadilla y dijo "OK, vamos." Estaba claro que lo que yo estaba haciendo era convencerme a mí mismo de la afirmación que acababa de hacer.

El jueves por la mañana se reunió el 'Comité de Libertad bajo Palabra'. Todos los prisioneros que pensaban que tenían una razón legítima para ser liberados podían presentar una solicitud. Los prisioneros fueron encadenados juntos y llevados ante el comité con bolsas en la cabeza de forma que no pudieran ver u oír. Entraban en la habitación de uno en uno.

El comité estaba compuesto principalmente de personas extrañas a los prisioneros y estaba presidido por nuestro consultor, Carlo Prescott. Ocurrieron tres cosas remarcables en esta reunión del comité. La primera fue que preguntamos a cada prisionero si renunciaría a todo el dinero que había ganado hasta el momento si le concedíamos la libertad. Todos menos dos dijeron que sí, que renunciarían a todo el dinero que habían ganado si les concedíamos la libertad.

Esto es dramático por sí mismo, pero menos que lo siguiente. Al final de la entrevista le decíamos a cada uno que volviera a su celda y que consideraríamos su solicitud. Todo lo hicieron dócilmente. Lo que les habíamos resaltado era el contrato, es decir, ellos habían aceptado voluntariamente ser prisionero sólo porque necesitaban el dinero que recibirían por ser sujetos experimentales. Si ahora no querían el dinero, entonces naturalmente no había ninguna razón o motivo para continuar siendo un sujeto en este experimento. Nadie puede ser encarcelado contra su voluntad en un experimento ¿o sí? Lo que deberían haber dicho en ese momento es, 'Dejo el experimento y no deseo seguir siendo un sujeto por el dinero, la ciencia, o cualquier otra razón.' Pero no lo hicieron. No podían porque su sentido de la realidad había sufrido una transformación.

Para el quinto día, había emergido una nueva relación entre los guardias y los prisioneros. Los guardias ahora tenían problemas en su trabajo más fácilmente que antes. Se había convertido en un trabajo en ocasiones aburrido y en ocasiones interesante. Pero era un trabajo largo, de ocho horas.

Habia tres tipos de guardias: Los duros pero justos, los crueles y sádicos, y los que realmente sentían pena por los prisioneros y les proporcionaban algunos deseos o favores.

Un prisionero desarrolló una erupción psicosomática en todo su cuerpo cuando supo que se solicitud de libertad había sido denegada; tuvimos que llevarlo al dispensario estudiantil donde fue tratado y luego liberado. Cuatro de los prisioneros reaccionaron emocionalmente, desmoronándose como una forma de conseguir escapar pasivamente haciendo que los tuviéramos que dejar. Algunos intentaron enfrentarse siendo buenos prisioneros, haciendo todo lo que los guardias querían. Uno de ellos incluso fue apodado por los otros prisioneros y guardias como "Sargento", porque era muy militar en la ejecución de las órdenes.

Vimos un acto final de rebelión. El prisionero #416 fue admitido el miércoles de entre los que teníamos en reserva. Intentó hacer frente a la situación negándose a comer, iniciando una huelga de hambre..

Este era un último fútil intento de un prisionero de mostrar su individualidad negándose a comer. Los guardias intentaron que comiera, pero no lo consiguieron. Esto suponía una oportunidad para que los otros prisioneros se reorganizaran y solidarizaran tras este nuevo acto de rebelión. ¿Qué hicieron? ¿Cómo manejaron esto los guardias?

Bien, los guardias hicieron todo lo que pudieron para intentar hacerle comer a la fuerza. Incluso intentaron que los otros prisioneros le hicieran comer. Empezaron a castigar a sus compañeros de celda si él no comía, y finalmente incluso amenazaron con eliminar las horas de visita del jueves por la noche, una hora antes de que llegaran los visitantes, si #416 no comía.

Entonces los prisioneros explotaron, no contra los guardias por la regla arbitraria, sino contra #416, chillándole, maldiciéndole, diciéndole que tenía que comer, que ellos iban a tener problemas por su estúpido acto de desafío. Entonces los guardias cogieron a #416 y lo llevaron al 'agujero', aislado, durante tres horas, aunque según su propia norma el límite era una hora. Aún así, él se negaba. En este momento debería haber sido un héroe para los otros prisioneros. ¿Pero qué era? Se había convertido en un buscaproblemas. Así, el jefe de los guardias, ante esta situación les dio una alternativa a los prisioneros. Podían hacer que #416 terminara su aislamiento si aceptaban darle alguna pequeña cosa (una manta por ejemplo). O bien, si se negaban a dársela, #416 seguiría aislado toda la noche. ¿Qué crees que eligieron?

Un guardia, que era el más brutal de todos según los prisioneros, fue apodado "John Wayne". Es curioso que algunos meses después supimos a través de un antiguo prisionero de un campo de concentración nazi, el profesor Steiner del Sonoma State College de California, que el guardia más famoso en la prisión cerca de Buchenwald era llamado Tom Mix, el John Wayne de hace 20 ó 30 años (1971)

¿Dónde había aprendido nuestro 'John Wayne' a convertirse en un guardia así? ¿Cómo pudieron él y otros introducirse tan rápidamente en ese rol? Estas eran preguntas que empezábamos a preguntarnos nosotros mismos.

El jueves por la noche, cuando llegaron las visitas, algunos padres me pidieron contactar con un abogado para sacar a su hijo de la prisión..

Decían que les había telefoneado un sacerdote católico para decirles que su hijo estaba en la Cárcel del Condado de Stanford, que debían conseguir un abogado si querían sacarlo. Ahora nuestra comedia estaba escrita por Pirandello y estábamos todos atrapados en nuestros papeles.

En este punto estaba claro que teníamos que terminar el experimento. Teníamos que hacerlo porque ya no era un experimento. Efectivamente, habíamos creado una prisión en la que estaba sufriendo la gente, en la que algunos chicos llamados prisioneros se estaban aislando y comportándose de forma patológica. Por otra parte, algunos de los guardias se estaban comportando sádicamente, y muchos de los guardias que no se comportaban así se sentían indefensos como para reaccionar contra ello. De hecho, lo permitían, no interfiriendo nunca con una orden de uno de los guardias crueles. Incluso puede decirse que eran los guardias buenos quienes ayudaban a mantener la prisión, aunque los guardias malos marcaban el tono.

En este punto dijimos 'ya es suficiente, tenemos que terminar esto.' De esta forma, nuestro simulacro de dos semanas finalizó tras sólo seis días.

El viernes la última cosa que hicimos fue organizar una serie de grupos de encuentro, primero con todos los guardias, después con todos los prisioneros, incluyendo aquellos que habían sido liberados y a los que se les invitó a volver, y finalmente tuvimos una reunión con todos los guardias, prisioneros, y equipo. Hicimos esto para conocer sus sentimientos, saber lo que habían observado en los otros y en nosotros mismos, y para compartir los experiencias, que eran muy intensas para todos.

Finalmente, intentamos que esto fuera un espacio de re-educación moral mediante la discusión de los conflictos morales que había planteado la simulación y cómo nos habíamos comportados y cuales eran nuestras posibles alternativas morales, de forma que confiábamos que todos nos pudiéramos comportar con más moralidad en futuras situaciones reales.


- AUTORS DEL TEMA-

1-Moscovici 2-Asch 3-Milgram

1-Myers 2-Zimbardo 3-James

1-Hovland 2-Rosenberg 3-Festinger

1-Leavitt 2-Aronson 3-Freud 4-Lorenz

'El Hombre en Busca del Sentido'
'El Hombre en Busca del Sentido'

1-Bandura 2-McLuhan 3-Juanjo

- EXERCICIS -

'El Hombre en Busca del Sentido'

Avaluació inicial

 • Quins són els principals agents de socialització ? Quins mecanismes fan servir les persones per influir en els altres ?

Los principales agentes de socialización son la família, el colegio, los amigos y los medios de comunicación.

Las personas utilizamos la palabra para influir en los demás. El discurso.

 • Què atreu els seguidors d´una secta ? Per què l´ésser humà és capaç d´obeir sense oposar-se ?

Una persona que se encuentre en un estado anímico vulnerable es propenso a este tipo de situaciones. Las sectas lo saben, y por eso proporcionan cosas sugerentes. Dicen lo que el individuo quiere oír y prometen lo que el individuo sueña.

 • Quines són les causes del racisme y la xenofóbia ? És possible canviar actituds ?

Estos dos conceptos tienen como base la discriminación sin sentido. Es decir, se generaliza una idea englobando un grupo por su raza, por ejemplo, y se intenta meter a todos los individuos de ese grupo que se ha creado artificialmente en un mismo “saco”.

Es posible no cometer actitudes o comportamientos racistas siempre y cuando se intente generalizar y estereotipar lo más mínimo.

 • Si no hi hagués ordinadors ni televisió, què faries amb el teu temps lliure ? Com influeixen en la teva vida ?

Influyen enormemente, sobre todo el ordenador, ya que me permite realizar muchas funciones, incluso al mismo tiempo. La televisión me sirve exclusivamente como medio de entretenimiento pero normalmente veo películas, documentales o programas musicales.

 • L´agressió es innata o apresa ? Quins factors socials provoquen que augmenti o disminueixi ? Com es pot modificar o suprimir l´agressió ?

Yo creo que la agresión es innata y aparece en todos los seres humanos (incluso me atrevería a decir que también en el resto de seres vivos), sin embargo, el desarrollo de la agresividad tiene como punto de inicio una mala educación.

 • Què és un grup humà ? Quines característiques tenen els grups ? Pots classificar els grups que coneixes ?

Un grupo humano es un conjunto de gente que se une con un mismo objetivo o varios de ellos.

Un grupo posee una estructura (con un estatus y unos roles) y unas normas grupales.

Un ejemplo de grupo es, por ejemplo, el grupo de musica en el que toco. Cada uno tiene su papel dentro del grupo pero algunos destacamos más que otros. A simple vista, no destaca ningún compañero como para identificarlo como un líder. Se podría decir que no hay un líder definido.

 • Dins d´un grup, la nostra personalitat individual es confirma i s´enriqueix o es perd?

La individualidad en un grupo desaparece en algunos aspectos, tan solo aquellos que quiera “mostrar” al resto del grupo. Según el carácter de cada uno de los componentes de un grupo, habrá personas más reservadas que otras. La individualidad no se pierde nunca del todo.

 • Hi ha auntèntiques diferències en el comportament entre homes i dones ? En quin sentit els rols sexuals limiten la nostra conducta ?

El hombre y la mujer son, biológicamente diferentes. Esto incluye también el cerebro, por tanto, ambos sexos poseen maneras distintas de ver las cosas y de hacerlas, así que evidentemente hay diferencias en la conducta.

VERITABLE O FALS?

 • La socialització és com el clima, alguna cosa que sencillament s´esdevé: Fals.

 • Les sectes religioses exigeixen una total submisió i converteixen en il·legals el dubte i la crítica: Veritable.

 • Els prejudicis consisteixen a jutjar abans de saber: Veritable.

 • Com més difícil és accedir a un grup menys afecció hi sentim: Fals.

 • Els líders fan servir les amenaces externes per mantenir cohesió del grup: Fals.

 • Una persona immoral és ineficaç per persuadir el públic: Fals.

 • Els grups minoritaris estimulen la creativitat i la innovació: Veritable.

 • Els estereotips sobre els rols de gènere canvien de manera uniforme en tots els països: Fals.

 • El sexisme és el mecanisme pel qual es concedeixen privilegis a un sexe en detriment de l´altre: Veritable.

La influència social

 • Ejemplos de influéncia social respecto el contexto.

Influencia interpersonal: la relación de pareja entre jóvenes; persuasión: una conferencia universitaria o un discurso de Hitler; influéncia de los medios de comunicación: el grado de influencia de la televisión en nosotros.

 • ¿ Porqué en la normalización se produce una situación ambigua ?

Se produce una situación ambigua porque todos o casi todos tienen un modo distinto de solucinonar el problema y necesitan llegar a una solución común (norma).

 • Da un ejemplo de conformidad y innovación.

Conformidad: Aceptar llevar la bata en el colegio.

Innovación: Teorías marxistas. En contraposición al capitalismo.

 • ¿ Porqué la psicología social persigue en última instancia el conocimiento de la influéncia social?

Porqué es aquello que determina nuestra manera de ser entre otras cosas porque el hecho de que crezcamos de una manera determinada o de otra depende de la manera en que los demás influyan en nosotros.

 • Ejemplo de presión imaginária.

El supuesto hecho de que realices una carrera determinada pensando que es lo que a tu padre le gustaría.

 • Ejemplo de submissión i acceptación en la escuela.

Submisión: No poder irme cuando quiera de clase.

Aceptación: Llevar el equipo de gimnasia.

 • Enuncia la tesis de Asch.

Cuando la realidad no es suficientemente clara recurrimos a otras personas, que a la vez ejerceran una presión imaginária sobre nosotros.

 • ¿Cómo influye la socialización en la conformidad?

Dependiendo de quien nos intente inculcar algo mostraremos más o menos conformidad.

El procés de socialització

 • ¿ Como es el ser humano antes de la socialización ?

No es un ser humano al 100%.. Creo que el ser humano es persona cuando forma parte de una sociedad. Si no es así, es otro animal.

 • Explica 3 interdependencias en el proceso de transformación del niño en persona adulta.

-Maduración: Desarrollo físico.

-Individualización: Desarrollo de la personalidad.

-Desarrollo cognitivo: Tratar informaciones complejas.

 • Explica en que consiste la contradicción.

Conforme avanzamos en el tiempo nos vamos individualizando y diferenciando más unos con otros, sin embargo, vivimos más que nunca en una situación de interactividad global y unión cultural.

Les actituds

 • ¿Qué dice James?

Que la actitud que tomes frente al entorno influirá en la visión que tengas de ello.

 • Actitud que ahora no se tiene y porqué se modifica.

Llorar para llamar la atención no es propio de alguien maduro porque es un acto infantil. Se modifica porque una persona adulta debe conseguir lo que quiere de una forma normal y humilde.

 • Ejemplo de función adaptativa.

Si notamos que alguien nos sigue y creemos que puede suponer un peligro, correr sería una funció adaptativa, aunque el la persona no nos siguiese realmente.

 • ¿ Legalizar o no legalizar la prostitución ?

Creo que la prostitución debe existir y no es un hecho negativo porque cubre las necesidades de un cierto sector de la sociedad. Si legalizar la prostitución supone más respeto para las putas y la elisión de las mafias y entramados financieros pues sí, apuesto por la legalización.

Les relacions socials

 • Sostener que la agresividad es innata, ¿ libera de la responsabilidad ?.

En cierto modo si. Decir que somos agresivos porque es innato y es nuestra forma de ser es una vía de escape a la hora de afrontar el conflicto.

 • Explica con tus palabras la teoria evolucionista.

La teoria evolucionista defiende la idea de que los seres humanos defendemos con mayor ímpetu aquellos seres más cercanos genéticamente, es decir, nuestros parientes, debido a un hecho evidente de proximidad biológica.

La diversitat social

 • El precio que pagamos es una solitud más grande y ¿ más tensión emocional ?

Es posible que el hecho de cerrarnos más en nosotros mismos cree un nudo de emociones en tensión que necesiten una expulsión.

 • ¿ Han tenido importáncia los roles dentro de tu educación ?

Si, pero no ha sido en forma de explicación, ni pedagógicamente ni nada de eso, simplemente ha sido un modelo al que observar. Evidentemente siempre hay algun aviso que otro, o un consejo, pero no es lo más habitual. He aprendido mucho más de mi familia observando.

Els amants (1928)

René François Ghislain Magritte va nèixer a Lessines, Bèlgica, el 21 de novembre de 1898 i és un dels pintors surrealistes més destacats junt amb Dalí, Escher, etc.

Veiem aquí dos amants privats del contacte sensual de la pell per una tela que envolta els seus caps. Aquesta situació crea una angoixa especial a l'espectador. S'hi adivina el traçat de les seves cares a través del suau llençol blanc. Hi ha dues versions molt semblants.

 

Reproducció prohibida (1937)

A les seves obres s'hi veuen amb freqüència miralls. Aquí un mirall no torna la “mirada”. El que compta és justament el moment del pànic i no la seva explicació.
Descargar
Enviado por:Cameron
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar