Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas


El anuncio de una compañía telefónica: análisis


ÍNDEX

1.- JUSTIFICACIÓ

2.- ASPECTES OBJECTIUS

2.1.- FITXA TÈCNICA

2.2.- DESCRIPCIÓ

2.3.- ANÀLISI DE LES IMATGES

2.3.1.- PARTS DE L'ANUNCI

2.3.2.- ASPECTES SINTÀCTICS

2.3.3.- ASPECTES MORFOLÒGICS

 • ELEMENTS VISUALS

 • ELEMENTS AUDITIUS

2.3.4.- DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ

3.- ANÀLISI SUBJECTIU

3.1.- QUÈ SUGGEREIX?

3.2.- RECURSOS EXPRESSIUS

3.3.- ESTRUCTURA DE L'ANUNCI

3.4.- FUNCIÓ DE LA MÚSICA

3.5.- TEXT VERBAL I ESCRIT

3.6.- ELEMENTS SEMÀNTICS

3.7.- VALORS QUE TRANSMET

1.- JUSTIFICACIÓ

Un dels motius principals pel qual vaig escollir l'anunci del Wanadoo va ser perquè les veus dels dos individus que apareixen són les mateixes veus dels dos ninots de la pel.lícula “ Beavis & Buthead recorren América” . Quan vaig veure aquesta pel.lícula em van agradar molt les veus, perquè són unes veus diferents a les que normalment escoltem en una pel.lícula. Són veus informals, pròpies d'uns joves sense problemes ni preocupacions, i sempre van acompanyades de rises.

Altre motiu va ser per allò que anuncia; és a dir; un manual d' Internet. Hi ha moltes persones que han escoltat parlar sobre Internet, però que no saben utilitzar-lo o no coneixen que és Internet propiament dit, i que per altra banda ho veuen com una cosa molt llunyana i complicada per ells. Doncs bé, aquest manual Wanadoo sembla que és la millor solució que hi ha per aprendre a fer servir Internet, perquè no és llarg, és senzill i inclús sembla amè, divertit; i que veint com estan les coses actualment és molt important saber utilitzar Internet ja que està a l'ordre del dia.

Si no hagués vist la pel.lícula que he nombrat anteriorment, possiblement no hagués sabut relacionar les veus amb l'anunci, però com que la he vist, trobo que són unes veus molt apropiades ja que els dos individus que anuncien aquest manual segurament són iguals que els dos joves de la pel.lícula. Per tant, el que volen mostrar es que són dos joves amb ganes de divertir-se i d'aprendre, però aprendre d'una manera ràpida, senzilla; per tant; que no els costi gaire temps ni tampoc massa diners.

Per altra banda, també em va cridar l'atenció que al final de l'anunci s'utilizin elements propis de l'ordinador o del món d'Internet com per exemple la fletxeta que surt senyalant el nombre del manual (la pròpia del ratolí) o la direcció www.wanadoo.es (característica d'Internet).

-1-

2.- ASPECTES OBJECTIUS

2.1.- FITXA TÈCNICA

 • TÍTOL DE L'ANUNCI.- Wanadoo

 • DURADA.- 19 segons

 • CANAL DE TELEVISIÓ.- Antena 3

 • HORA D'EMISSIÓ.- 24:25 h.

 • PROGRAMA ANTERIOR.- Impacto TV

 • PROGRAMA POSTERIOR.- Notícies de la nit

 • DATA.- 15 de desembre del 1999

2.2.- DESCRIPCIÓ

L'anunci consisteix bàsicament en la presentació de diferents manuals que no acaben de convèncer al protagonista, fins que arriba al manual d'Internet Wanadoo, que aquest sí que li convenç.

L'únic suport escrit que presenta té lloc al finalitzar l'anunci, i consisteix en promocionar el nombre del manual (Wanadoo), en sintetitzar la finalitat o objectiu de l'anunci; és a dir; que té per objectiu facilitar l'utilització d'Internet i escriuen “El mundo de Internet de Uni2” i també ofereixen la direcció electrònica.

Per finalitzar, l'anunci presenta una música que té un ritme una mica accelerat per acompanyar a l'anunci, ja que aquest també és ràpid. La música no presenta cap alteració, ni de ritme, ni d'intensitat, degut a que tampoc ho presenta l'anunci, però cal distinguir que al finalitzar l'anunci que es quan s'anuncia el manual Wanadoo, sí que es produeix un canvi en la música, en el sentit de que aquesta s'acaba, i per tant es substitueix la música pel silenci, per donar pas a expressar de forma oral el nom del manual.

-2-

2.3.- ANÀLISI DE LES IMATGES

2.3.1.- Parts de l'anunci

Aquest anunci es divideix en dues parts. Una és la que es correspon amb la presentació de diversos manuals; que es dóna al principi de l'anunci; mentre que la segona part correspon als últims 8 segons on es centra en el manual Wanadoo.

El fet de que quan es comenci a parlar del Wanadoo es talli la música, és una característica a destacar ja que li proporciona encara més importància a aquest manual.

2.3.2.- Aspectes sintàctics

PLANS: Aquest anunci no presenta molts plans perquè els diferents manuals que es presenten al llarg de l'anunci es troben un sota l'altre i no es produeixen diferents plans, si no que aprofiten un per presentar varis manuals.

Els tipus de plans emprats són els mateixos, i és el pla de detall, perquè el que mostra són els diversos manuals des de molt a prop; pràcticament des de sobre oferint-nos la possibilitat d'observar l'acció que es realitza amb detall.

Penso que aquest pla aporta a l'anunci del Wanadoo un valor expressiu i narratiu. Expressiu perquè el fet de que s'enfoqui amb tanta proximitat fa que s'arribi a apreciar el nerviosisme i la curiositat del personatge pel simple fet de fixar-nos en els moviments de les seves mans. Pel que fa referència al valor narratiu, dir que es veu clarament l'acció que realitza el personatge; és a dir; observa els manuals.

-3-

ANGLES: Hi ha una combinació d'angles normals i picats o també anomenats vista d'ocell, però cal dir que principalment els angles picats s'utilitzen pels diferents manuals i l'angle normal pel manual Wanadoo. Aquest és un motiu per donar més importància al manual Wanadoo que a la resta, ja que l'angle normal presenta les dimensions dels objectes d'una forma real i dóna la sensació de normalitat degut a que la càmera està recta; però per altra banda, l'angle picat al enfocar des de d'alt el que aconsegueix és aportar un valor expressiu d'inferioritat, de debilitat, en el sentit de que el manual Wanadoo és molt millor que tots els presentats anteriorment.

COMPOSICIÓ: Les línies que es donen al llarg d'aquest anunci són les verticals i les inclinades. Les verticals suggereixen vigilància i estabilitat, i les inclinades són símbol de moviment, agitació, dinamisme i continuïtat. Les línies inclinades apareixen en el plans del manual Wanadaoo i del cotxe entre d'altres.

PROFUNDITAT DE CAMP: Aquesta característica no es pot apreciar en aquest anunci, perquè s'enfoca amb tanta aproximació i claredat els objectes principals que gairabé no queda espai pels “possibles objectes” que poguessin apareixer al fons. Però malgrat això penso que hi ha gran profunditat de camp ja que quan enfoquen un manual, sota hi ha molts més i aquests també es poden apreciar; per tant; no només es centra en els objectes principals si no també en aquells més llunyans.

DISTÀNCIA FOCAL: L'objectiu que s'utilitza durant tot l'anunci és l'objectiu normal, ja que els objectes que es mostren; és a dir; els manuals es veuen amb nitidesa i no distorsionats, el tamany és l'adequat.

CONTINUÏTAT: Respecte a aquest apartat hi ha molts punts que no es poden tractar, com per exemple la continuïtat en el temps, en l'espai, en el vestuari o en l'escenari, ja que són dades que no ofereix l'anunci.

-4-

Pel que fa a la continuïtat de la il.luminació, cal tenir present que és pràcticament la mateixa al llarg de tot l'anunci, probablement perquè les imatges no varien; és a dir; varia el contingut dels manuals (del cotxe, del forn...) però es manté la mateixa estructura: es continuen presentant diferents manuals tots de la mateixa manera, fins a arribar a aquell que vertaderament interessa (el Wanadoo), per tant existeix una relació. Es produeix una alteració en la il.luminació pràcticament al finalitzar l'anunci, quan apareix Wanadoo escrit a la pantalla, és justament abans de que aparegui escrit com si un esclat de llum fos el que el donés pas.

RITME: El ritme d'aquest anunci és dinàmic perquè consta de plans curts i de curta durada, proporcionant una sensació de ritme, d'acció. El ritme en certa part ve determinat pel públic a qui va dirigit, pot ser que sigui un ritme dinàmic perquè es tracta d'un públic jove.

IL.LUMINACIÓ: La il.luminació emprada en aquesta anunci és suau o també anomenada tonal, perquè permet apreciar els detalls d'uns objectes concrets a l'ombra, es veu una il.luminació natural, agradable, uniforme i no dramàtica o amenaçadora. L'única modificació es dóna quan s'anuncia el manual Wanadoo, ja que el canvi d'il.luminació que es produeix és símbol de que es vol ressaltar el manual Wanadoo, és per aquest motiu que s'utilitza una il.luminació, més vital, més plena de força.

EL COLOR: Els colors dominants durant la primera part de l'anunci són el blanc i el vermell (colors càlids) i també el negre (color fred). Ajustant-me a aquest anunci concret penso que el blanc simbolitza la llum i la claredat, el vermell fa referència a l'acció, al dinamisme, al moviment, a la excitació i al nerviosisme i pel que fa al negre penso que es pot relacionar amb el domini i el poder.

-5-

En relació a la segona part de l'anunci, els colors que més apareixen són el blau (color fred), el blanc i també torna a apareixer uns instants els color vermell. El blau que apareix no és fosc, és més un blau cel; per tant; simbolitza seguretat i confiança i dóna sensació de relaxació, de tranquil.litat, i pel que fa al blanc i al vermell continuen expressant les mateixes sensacions esmentades durant la primera part.

Trobo molt interessant i curiós el fet de que el nom de Wanadoo sigui de color blau, símbol de seguretat i confiança i que el fons on apareix sigui blanc ja que es relaciona amb las claredat i fa que resalti més el logotip.

MOVIMENTS DE LA CÀMERA: Aquest anunci no presenta moviments de la càmera, utilitzen altres mecanismes per apropar o allunyar els objectes. Concretament, quan obren un manual dóna la sensació de que s'apropa, sembla com si fossis tu mateix qui ullessis els manuals, i la portada sembla que acabarà tocant a la camèra. Pel contrari per aconseguir allunyar, el que es fa és que com tots els manuals estan apilats, cada vegada que treu un sembla que la resta està més lluny.

Quan finalitza l'anunci apareix escrit Wanadoo i aquest nom s'apropa, s'allunya i es torna apropar, però aquest no és cap moviment realitzat per la camèra.

ALTRES ELEMENTS:

 • Signes de puntuació * els plans que formen aquest anunci estan connectats a través de talls en sec; és a dir; es canvia de pla directament no s'utilitza cap pla entre mig.

 • Textos i gràfics * els textos utilitzats en l'anunci del Wanadoo tenen 3 objectius:

-6-

 • La direcció electrònica www.wanadoo.es, és un mecanisme que ofereix la possibilitat d'ampliar la informació sobre el manual que s'està anunciant.

 • Els efectes d'apropar i allunyar el logotip, és una manera de cridar l'atenció, de produir curiositat i això provoca que es faciliti la seva memorització.

 • Quan l'anunci està punt de finalitzar apareix una frase “El mundo Internet de Uni2” , la funció d'aquesta frase és sintetitzar l'essència de l'anunci: Internet a través del Wanadoo.

 • TRUCS: Un truc a destacar d'aquest anunci és la infografia. Aquest truc s'utiliza al final de l'anunci quan per mitjà de l'ordinador s'aconsegueix apropar, allunyar, distorsionar i modificar la grandària de la paraula Wanadoo, inclús s'aconsegueix que aparegui amb forma ondulant.

  MÚSICA I EFECTES SONORS: Aquest punt està tractat en certa part a l'apartat de Descripció. La música és un aspecte molt important capaç de crear ambients de misteri, d'aventura... Però en el cas d'aquest anunci la funció de la música és acompanyar a les imatges, no pas trencar-les, per això diem que es tracta d'una música incidental.

  2.3.3.- Aspectes morfològics

  * ELEMENTS VISUALS: Els elements visuals que apareixen són abstractes, i es situarien al final de l'anunci quan surt el logotip Wanadoo; és a dir; quan apareixen les paraules escrites, els rètols.

  -7-

  * ELEMENTS AUDITIUS:

  • Música: Aquest aspecte ha estat tractat a l'apartat “Música i efectes sonors”, per tant, queda patent que la música de l'anunci acompanya a les imatges.

  • Paraules: Les paraules apareixen de forma escrita per donar més èmfas¡, per reforçar i donar més importància a allò que s'està anunciant, inclús per facilitar la memorització del nom del manual.

  • Silenci: Aquest aspecte és digne de destacar. La música deixa de sonar i apareix el silenci, justament en el moment en que es promociona el manual Wanadoo. El silenci fa que es doni més importància al manual, es com si tot es parés per donar-li pas, és una manera de cridar l'atenció, de fer-se escoltar.

  2.3.4.- Descripció de l'acció

  L'anunci presenta sempre la mateixa estructura. Apareixen unes mans que van donant una ullada a diferents manuals que li ofereix un company. Un és el manual del telèfon, altre del forn, altre del cotxe, altre de videojocs i finalment arriba a aquell que s'està anunciant: el manual d'Internet Wanadoo. L'espai on es desenvolupa l'anunci no queda ben definit, però es pot suposar que la persona que observa els manuals està sobre una taula o similar a una habitació determinada. És a la taula on apareixen tots els manuals apilats. A cada manual apareix una imatge relacionada amb allò de que tracta. En el manual del telèfon apareix un telèfon, en el del cotxe apareix un volant, en el del forn apareix un forn, en el del videojoc apareix una imatge concreta d'un videojoc i finalment en el d'Internet no apareix cap imatge si no el nombre Wanadoo en una dimensió gran però no exagerada.

  -8-

  Pel que fa als colors en el manual del telèfon destaquen el vermell i el blau, en el del forn destaca el vermell i el blanc, els colors més foscos i el fúcsia apareixen en el manual del videojoc i en el manual del cotxe també destaquen els colors foscos i el vermell i el blanc s'utilitzen pel fons, i com he mencionat anteriorment en el manual del Wanadoo destaquen el blau i el blanc.

  El fet de que l'anunci tracti sobre el món d'Internet, dels ordinadors, és un bon motiu per utilitzar aquests elements a l'anunci, emtitza més la relació. Un element seria la fletxeta pròpia del ratolí que surt al final senyalant la direcció electrònica, altre element seria que es forma una espècie d'arrova al costat de la W de Wanadoo i la direcció electrònica.

  3.- ANÀLISI SUBJECTIU

  3.1.- QUÈ SUGGEREIX?

  Personalment aquest anunci em suggereix velocitat, afany per aprendre, facilitat per aprendre a tractar noves tecnologies, el relaciono amb joventut i amb diversió.

  3.2.- RECURSOS EXPRESSIUS

  L'únic recurs expressiu és el truc que apareix al final de l'anunci aconseguit gràcies a l'ordinador i que rep el nom d'infografia. Consisteix en apropar, allunyar, ondular i distosionar en certa mida la paraula Wanadoo.

  -9-

  3.3.- ESTRUCTURA DE L'ANUNCI

  En la meva opinió penso que l'anunci pot presentar dos opcions d'estructura. Una és l'anomenada anteriorment, que consisteix en que l'anunci té dues parts: * presentació de tots els manuals (cotxe, forn...)

  * presentació del manual Wanadoo

  Però també es pot considerar l'opció de que només consta d'una única part, per tant, que tot l'anunci és un únic bloc, ja que sempre continua amb la mateixa línia de presentació, no varia.

  3.4.- FUNCIÓ DE LA MÚSICA

  La música acompanya al conjunt d'imatges que formen l'anunci, com que les imatges són ràpides, dinàmiques també ho és la música. No tindria sentit que

  la música fos lenta, pausada perquè si no no acompanyaria a l'anunci. Per tant trobo que la música és bastant apropiada per l'anunci.

  Per escollir la música s'ha de tenir present el tipus de públic a qui va dirigit l'anunci, personalment opino que va dirigit a la joventut, per aquest motiu emplea una música ràpida i no pausada o tranquil.la.

  3.5.- TEXT VERBAL I ESCRIT

  El diàleg que mantenen els dos personatges no és rellevant, perquè un s'encarrega d'oferir-li a l'altre diferents manuals, mentre que aquest darrer els observa. El que sí és important és que a mesura que va observant els manuals se n'anadona de que són massa llargs i no els vol, però pel contrari el manual Wanadoo sí que el vol perquè és curt, senzill. El fet de que vagi anomenant el nombre de paraules que té cada manual és un motiu per després quedar-se amb el Wanadoo i rebutjar a tota la resta. I el text escrit que apareix té la funció de deixar més constància i facilitzar la memorització del nom del manual.

  -10-

  3.6.- ELEMENTS SEMÀNTICS

  D'aquests elements apareixen a l'anunci els recursos estilístics.

  Considero que hi ha una elipsi en l'espai, perquè malgrat que no surt cap taula, penso que els manuals estan sobre una taula o similar, i que l'espai on es desenvolupa l'acció serà una habitació determinada.

  Altre recurs és la comparació, en el sentit de que van presentant diferents manuals fins a a rribar al Wanadoo, i finalitza expressant que el més vàlid és aquest últim; per tant; després de comparar tots aquells manuals arriba a la conclusió de que el millor és el Wanadoo.

  I per finalitzar també es produeix una metonímia quan es limiten a enfocar les mans de l'individu, el que fan és prendre la part per tot, s'aconsegueix que a partir de les mans (que és la part que més interessa per aquest anunci) l'espectador es reconstrueixi allò que falta.

  3.7.- VALORS QUE TRANSMET

  Els valors que transmet són dinamisme, acció, curiositat, desig d'aprendre, instint de superació a nivell personal (en el sentit d'aprendre), i en certa mida es podria dir que transmet humor. L'humor com a fruit de les veus informals i acompanyades de rises. I el valor de dinamisme i d'acció s'aconsegueix pel seguit d'imatges plenes de ritme.

  -11-
  Descargar
  Enviado por:Nora Saucedo Parrilla
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar