Biología, Botánica, Genética y Zoología


Drogues # Drogas


Drogues

Droga: qualsevol substància que introduida en l'organisme pot modificar una o més funcions de aquest, capaç de generar dependencia caracteritzada per la presió a tomar la substància de un mode continuat, a la fin d'obtendre els seus efectes i, a vegades, d'evitar el malestar de la seua falta.

Què diu la lley:

Com ocurreix amb les demés drogues, el consum del cannabis “ en llocs, vies, estableciments o transports públics, aixina com la tendencia il.licita, encara que no estiguera destinada al tràfic, està comtemplat per la llei sota protecció de la Seguretat Ciudadana com a “infracció grau”. Pot ser, per tal consideració, ser sancionat amb una multa entre 300,51 i 300050,61 euros.

El Codic Penal Espanyol no fa referencia al consum de drogues, ni públic, ni privat. Comtempla únicament aquelles conductes relacionades amb la comercialització de les drogues i amb la seguretat vial.

  • En interpretació del Codic Penal, els tribunals de justicia no consideren el cannabis dins de les “drogues que causen grau dany a la salut”. Per el cual motiu, la pena mínima per als cuals el cultiven, elaboren, trafiquen, promouren, afavorixen o faciliten el sue consum, o el posen amb aquesta finalitat, serà d'un a tres anys de presó, i la multa del doble més el valor de la droga.

  • En interpretació del Códic Penal, els tribunals de justicia consideren la cocaína, les drogues de síntesis, les anfetamines i les al.lucinógens hi son dins de les drogues “que causen grau dany per a la salut”. Per aixó les conductes senyalades per parlar de aquestes (cultiu, tràfic, etc.), estàn penalitzades amb un mínim de tres a nou anys de presó i multa del triple més els valor de la droga.

  • La venta d'alcohol és legal al nostre pais. Existisen limitacions relacionades amb l'etat. Fins i tot existeisen diferències en algunes Comunitats Autònomes, la tendencia senyalada per l'Organització Mundial de la Saut, és a prohibir la venta d'alcohol a menors de divuit anys.

  • La venta de tabac és legal al nostre pais, existent límits relacionats amb l'etat. Existiesen difeències entre Comunitats Autònomes, ja que, mentre en la majoria està prohibida la seua venta a menors de 18 anys, en les altres està a menors de 16.


SUBSTÀNCIES

PROCEDÈNCIA

CARACTERÍSTIQUES

EFECTES EN UN PLAÇ CURT

Heroína

- Vé de la planta del opi de la cual, darrere d'un procés químic, es trau un pols blanc o maó.

-S'inyecte, també s'aspire i fume.

-Sonmolència, relajació, reducció del dolor i la ansietat.

- Disminució del ritme respiratori, contracció de les pupil.les i una actitut passiva.

- Grau perill de sobredossis e intoxicació.

- Crea adicció ràpidament.

Cocaina

- Prové de la fulla de la coca, de la cual s'obté un pols blanc d'aspecte esponjós.

- Consumit aspirat, també es fume (Crack) o s'inyecte (rarament).

- Redueix la fatiga, augnmenta l'agresivitat, la lucidesa i viveça mental.

- Euforia, excitació, irritabilidad.

- Rics de sobredosi.

Hipnòtics i Barbiturits

- És una droga química de laboratori.

-Consumit per via oral.

- Desorientació, balbuçeigs, relajació, somnolència, deteriore del raçonament, conducta agressiva. Perdua de la memòria.

- Es pot produir adicció per continuidat en

l'ú s, fins i tot en dosis petites.

Anfetamines

- És una droga química de laboratori. Es presenta en càpsules, píldores o pols blanc.

- Consumit per via oral, també inyectat o esnifat.

- Viveça, exaltació, euforia, insomni, hiperactivitat, aparent agilitat mental.

LSD i Al.lucinògens

- Probé d'un àcid que s'estrau del fong del sègol. Es presenta amb sellels amb dibuixos.

- Consumit per via oral.

- Il.lusions i al.lucinacions.

- Deficient percepció del temps i espai (deliris).

- Molt perilloça per a persones amb inestabilitat psicológica.

Disolvents

-Substàncies d'ús doméstic e industrial.

- És consumit aspirant els vapors directament de les bosses de plàstic.

- Euforia, inquietut, perdua del autocontrol, alteracions motores, embraguiadeç molt prolongada amb atontament.

- Posible par respiratori.

Marihuana

- De la resina del cànem s'obté el hachís; i de les seues flors seques, la marihuana.

-S'acostume a fumar mesclat amb tabac, existiesen pipes especials.

- Euforia, desinhibició, sensació de benestar, augmenta la sociabilitat, somnolencia ligera.

- Augmenta l'apetit i la percepció dels sentits.

Alcohol

- Fermentació dels sucres.

- Consumit per via oral.

- Alarmant augment del cosum entre els jóvens.

- Deshinibició, estat d'alerta (en dosis baixes), descoordinació i pèrdua del control.

- Embraguiadeça, disminució de la consiència, pérdua de reflexos.

Tabac

- De les fulles de la planta del tabac.

- Fumat.

-Sensació de relajació.

Anfetamines

- És una droga química de laboratori. Es presenta en cápsules, píldures o pols blanquinós cristalí.

- El més frequent és consumir-la per via oral, peró també es pot esnifar o inyectar-se.

- Exces d'activitat, desig d'estar sempre en moviment, pupil.les dilataes, sequetat a la boca, mucoses i llabis, insomni, sudoració, perdua de l'apetit i anorexia.

Sintètiques

Són drogues de de laboratori i es presenten en comprimits que tenen diferents formes i colors.

- El seu consum es realitza per via oral, amb suçs o aigua sense gas, peró mai amb alcohol.

- Al.luciogines i estimulants del sistema nerviós central.

- Provoquen ansietat, hiperactivitat, augmente de la temperatura corporal, dilatació de les pupil.les, taquicàrdia i, en ocacions, alteracions visuals i alucinacions.

EFECTES A LLARG PLAÇ

-Perdua de l'apetit (gran degadeç), impotencia sexual, pedua de la visió, estrenyiment, alteracions de la regla, complicacions infeccioses, cardiacs i de la circulació.

- Pot causar cólics, vasodilatació cutànea i retenció urinària.

- En el cas de no tomar mesures higieniques, grau perill de SIDA i hepatitis.

- Alteracions del sony, incapacitat de controlar-se, gran agitació i nerviosisme, transtornes mentals graus. Perforació de l'envà nasal.

- Enfermetas cardiaques, infart.

- No es produixen síntomes en un plaç de 3 a 5 anys, el cual la fa molt perillosa.

- Forta adicció psicológica.

- Ansietat, inestabilitat, deteriore intelectual, irritabilitat, perdua de l'apatit (delgadeç), erupcions, enfermentats

- Irritabilitat, transtornes mentals graus (deliris de persecució), perdua de l'apetit (delgadeç), enfermetats del fetge, insomni prolongat.

- Transtrones mentals graus, a vegades irreversibles. Repetició d'alucunacions o altres síntomes sense necesitat de consumir la droga. Pànic. Lesions cerebrals.

- Alteracions de la conducta.

- Lesions de pulmó, fetge, ronys, cervell i sang.

- Alergies molt graus.

- Disminució del rendiment, perdua de l'interés, transtornes mentals i sexuals. Enfermentats respiratòries (inclós càncer de pulmó) i mentals.

- Via d'entrada a altres drogues.

- Enfermetats del fetge (inclós cirrosi), estòmac, pancrees, cor i nervis. Nerviosisme i transtornes mentals.

- Alcoholisme crònic.

- Entre jòvens pot conduir al consume d'altres drogues.

- Molt desaconsejable per a dones embaraçades.

- Enfermetats respiratòries (inclós càncer de pulmó), del cor i la circulació.

- Enfermetats digestives.

- Tabaquisme crònic..

- Psicosi paranoide i alucinacions, amb reaccions violentes que recorden a estats esquiçofrènics.

- Hepatitis, psicosi i lessions cerebrals irreversibles.


Botelló:

Prop de 100 milions de menors consumixen alcohol al món, segons dades de l'organització Mundial de la Salut i tan sols a la Comunitat de Madrid, un de cada cuatre jòvens mor per situacions provocades, directa o indirectament per la indigesta de begudes alcoholiques. “Beure no és viure”, “No pergues el cap”, són alguns slogans per a lluitar contra una droga que al notres pais cada vegada es consumís a etats més tempranes: els tretze anys és la etat media de la primera borrachera.

Pau té 14 anys, estudia 2 d'ESO i la seua màxima misió és cumplir els dissetge anys per a poder entrar a una discoteca on, segons l'ha contat el eu germà major, “ recolzes el cap en la barra, obris la boca i el cambrer va anan llançant begudes alcohòliques, després et agiten el cap i et donen un clop per que tu t'ho tragues. Divertit, no?” Pau no sap que, en la acutialitat, de els dos milions d'estudiants d'Ensenyança Mitjana 25.000 poden ser considerants alcoholics i 70.000 es encontren en perill de ser-ho. Poc després preguntarem a Pau s'hi ha fumat quelqun porro, “no, encara no”, contesta.

Litrones al parc

Songs unn estudi realitzat per l'institut de la Juventut (INJUVE) sobre “Els jòvens i l'ús de drogues als anys 90”, “cap a la meitat dels anys 80 es va abrir pas -amb grau irresponsabilitat, si comtemplem ara les consecuències- la cultura de festa i la tolerancia cap al consum de drogues. La irrupció entre els adolescents d'hàbits de consum alcoholic és un fenòmen aterraor, peró aún més terrorífic es la crecient permisivitat dels pares davant uns fills que beuen”.

Una litrona= 36 grams d'alcohol

Sota l'alcohol els jòvens no saben res, perque no hi ha campanyes d'informació sota els seus efectes.

La majoria considere que la cerveza no té quasi alcohol i alguns inclós creuen que no compté res.

No obstant aixó, cada vegada que un jove apure una botella de litre de cerveza, la popular litrona , hi esta meten-se 36 grams d'alcohol.

Per a calcular qualsevol cuantitat d'alcohol de qualsevol beguda es multiplíquela graduació que compte per els centímetres cúbics que es tomen i per 0,8- que es el pes específic del etanol-, divident el resultat per 100.

Conclusions:

Per a lluitar contra les drogues ha d'haver una actuació ferma i coordinada contra el narcotràfic tant a nivell nacional com internacional.

També és important la prevenció per a conseguir un autèntic rebuig del consum de drogues desmvolupant una verdadera “educació per a la salut”.

Rehabilitació i recuperació del drogodependent mitjançant programes lliures de drogues, subministrament de substituts d'opiacis.

Són multiples els sectors pùblics i privats que s'han d'implicar en les solucions per trobar alló que es mitjor per la persona i per la societat.

Baltasar Garzón, Anuari, El País 1994

Índex:

1.- Definició de droga.

2.- Què diu la lley.

3.- Drogues: substàncies, procedència, característiques, efectes en un plaç curt i efectes a llarg plaç.

4.- Botelló.

5.- Conclusions.

2

8
Descargar
Enviado por:Lolita
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar