Educación y Pedagogía


Didàctica de l'Educació Física i l'esport


ÍNDEX

MATERIAL DEL PROFESSOR/A:

 • INTRODUCCIÓ……………………………………………………………………….1

 • UNITAT DIDÀCTICA 1: APRENEM EL SALT DE LLARGADA……………….5

 • CONTINGUTS……………………………………………………………………5

 • OBJECTIUS DIDÀCTICS……………………………………………………….6

 • ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE………………………8

 • LES SESSIONS…………………………………………………………………..11

 • UNITAT DIDÀCTICA 2: APRENEM ACROBÀCIES……………………………22

 • 3.1. CONTINGUTS...…….…………………………………………………………...22

  3.2. OBJECTIUS DIDÀCTICS………………………………………………………24

  3.3. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE……………………..25

  3.4. LES SESSIONS…………………………………………………………………..26

 • UNITAT DIDÀCTICA 3: APRENC/PERFECCIONAMENT DELS ESTILS CROLS I ESQUENA………………………………………………………………....38

 • CONTINGUTS…………………………………………………………………...38

 • OBJECTIUS DIDÀCTICS………………………………………………………40

 • ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE……………………..41

 • LES SESSIONS…………………………………………………………………..42

 • CRITERIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ……………………………..……….53

 • TEMPORITZACIÓ…………………………………………………………………..71

 • ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA…………………72

 • BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………...73

 • RECURSOS DIDÀCTICS……………………………………………………………75

 • MATERIAL PER A L'ALUMNE/A:

  10. ANEXE: OBJECTIUS DEL CRÈDIT I MATERIAL DIDÀCTIC PER A L'ALUMNE/A…………………………………………………………………………….77

  1. INTRODUCCIÓ

  Aquest crèdit comú va dirigit als alumnes del primer cicle d´ESO, concretament als de segon curs ( 13-14 ) i s'aplicarà durant el 2º quatrimestre del curs escolar. Es tracta d'un crèdit de tipus disciplinar, ja que només afecta a l'àrea d´Educació Física. Aquest està integrat per tres unitats didàctiques: aprenem el salt de llargada, aprenem acrobàcies i perfeccionem/aprenem a nedar.

  La seva duració és de 32 hores, distribuides en 32 sessions, realitzant-ne 2 cada setmana; així doncs, aquest crèdit s´impartirà aproximadament durant uns cuatre mesos, 15 setmanes.

  El grup al qual va dirigit és de 25-30 alumnes. Atès que entre els alumnes que cursen l´etapa d´educació secundària obligatòria hi trobem que n'hi ha pocs, per no dir gairabé ningú, que no en saben, o ho fan amb moltes dificultats, juntament amb d'altres que estan més familiaritzats amb aquests medis, es proposa aquest crèdit de nedar, fer determinades acrobàcies o fer salt de llargada per a tots els alumnes o aquells que només dominen una sola tècnica o esport.

  Amb aquest crèdit i les seves respectives unitats didàctiques, pretenem introduir als/les alumnes en les tres activitats, alumnes amb un cert bagatge i ventall ampli d'experiències dins d'el món de l'activitat física, per tant, traballarem aspectes bàsics, generals i fins i tot aprofundirem una mica en certs aspectes de cada unitat didàctica.

  Els objectius d'aquest crèdit són: fomentar la col.laboració, investigar les diferents possibilitats per tal d'assolir la finalitat fixada, investigar sobre las pròpies posssibilitats, el nostre cos, opcions que aquest ens ofereix, atenció a la salut i a la higiene personal, valoració dels aspectes positius de l'activitat física, creació d'hàbits esportius permanents.

  La Unitat Didàcitca “aprenem a saltar longitud” tracta de dotar a l'alumnat d'unes experiències motrius que li siguin enriquidores i que ajudin a complertar l'educació física rebuda per aquest.

  Aquest esport fa que l'alumne millori la seva adaptació al medi terrestre i respongui amb més fluidesa davant possibles problemes motrius que se li presentin tant en la pràctica d'activitats físiques com a la vida quotidiana. Per altre banda, l'utilització de minitramps i de màrfagas possibilita a l'alumne a realitzar accions motrius noves i alhora motivants.

  L'evolució en l'aprenentatge del salt està estructurat en aquesta Unitat Didàctica del més senzill al més complexe i les sessions i exercicis programats són de caire bastant analític ja que considerem que és l'estil més adecuat per l'aprenentatge d'un gest tècnic tant concret.

  La unitat didàctica “aprenem acrobàcies” respon a la necessitat de paliar carències motrius molt freqüents entre els alumnes de secundària i, a la vegada, a la necessitat d'ampliar el bagatge motriu al terra dels alumnes amb una motricitat adecuada a la seva edat. D'aquesta manera, es pretén compensar possibles treballs deficients de psicomotricitat durant l'educació infantil i primària; i augmentar les possibilitats de moviment en un medi com el terra, que constitueix un “aparell” amb el cual l'alumne interactúa per realitzar

  elements gimnàstics.

  Les acrobàcies triades són les més bàsiques per més endavant donar pas a d'altres de major complexitat, encara que proporcionen a l'alumne una millora important en la cordinació del moviment, l'equilibri i control del propi cos.

  En cuant a la natació, aquesta contextualitza l´activitat física en el medi aquàtic i proporciona a l´alumne/a sensacions noves d´equilibri, i de canvi de posició corporal i pot experimentar les pròpies qualitats motrius facilitades per l´absència de la gravetat. Aquesta diferència d´acció motriu fa que l´alumne/a millori el seu domini del cos, ja que exercita tota la musculatura i afavoreix la coordinació motriu, la qual cosa fa que millori la

  resistència aeròbica degut a l´exigència de l´esforç continuat per mantenir la flotabilitat a l´aigua.

  L´aprenentatge de la natació en el medi escolar assegura que l´alumnat aprengui els beneficis que els aporta aquesta activitat física i que sàpiguen comportar-se en el medi natural aquàtic (platja, riu, embassament) tot respectant les normes de seguretat que són recomanades tant en benefici de la pròpia seguretat personal com en el de les persones que els envolten.

  Atès sque el crèdit està pensat perquè pugui servir d´iniciació o d´ampliació, el professorat programarà els objectius o els continguts ressenyats segons les necessitats dels seus alumnes i el tipus de crèdit que hagi d´impartir, així com també les característiques organitzatives del centre.

  Si el crèdit es dirigeix a la iniciació l´objectiu és que l´alumne/a sàpiga nedar, és a dir: es trobi bé a l'aigua, sàpiga respirar correctament, capbussar-se i realitzar una distància mínima de 25 metres. Si el crèdit es dirigeix a l´ampliació es perfeccionarà el moviment i es potenciarà la velocitat en els estils de crol i esquena. Es treballarà la respiració coordinada amb el moviment com la propulsió, tot millorant la tècnica d´aquest dos estils, l´acció dels braços i les cames; i a més, viratges i sortides. Es treballarà també, la resistència aeròbica per aconseguir un bon moviment natatori tant a nivell qualitatiu com quantitatiu.

  2. UNITAT DIDÀCTICA 1: APRENEM A SALTAR LLARGADA

  2.1. CONTINGUTS

  2.1.1. Procediments:

 • Utilització de les diferents habilitats motrius per aplicar-les posteriorment en l'aprenentatge de la tècnica del salt de llargada.

 • Exercitació de la força del tren inferior en salt.

 • Valoració-control de la força explosiva del tren inferior.

 • Exercitació de la velocitat cíclica.

 • Pràctica de la tècnica en les diferents fases del salt de llargada: carrera d'aproximació, batuda, fase de vol i recepció o caiguda.

 • Anàlisi i aplicació de la normativa i reglament propis del salt de llargada.

 • 2.1.2. Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

 • Condicionament físic general; les qualitats físiques bàsiques que més intervenen en el salt de llargada: la força explosiva , la velocitat cíclica progresiva i la coordinació de moviments.

 • Adaptacions cardiovasculars, del sistema respiratori, musculars, agudes i cròniques al exercici físic.

 • Les qualitats físiques: força explosiva i velocitat cíclica en relació al sexe, edat i condició física de les persones.

 • Evolució del salt de llargada en la història moderna.

 • Diferents tipus de tècniques en la carrera d'aproximació, batuda, fase de vol i recepció.

 • Les diferents fases del salt de llargada.

 • Estudi del reglament i normes pròpies al salt de llargada.

 • 2.1.3. Valors, normes i actituds:

 • Acceptació, valoració i respecte pel propi cos.

 • Atenció a la higiene personal abans, durant i després de l'activitat física.

 • Acceptació de la pròpia millora de la condició física com una millora en la salut.

 • Valoració positiva de l'activitat física com a forma de relació amb els altres.

 • Valoració de l'activitat física com a forma lúdica.

 • Acceptació dels resultats propis i dels altres en l'esport: salt de llargada.

 • Acceptació de les decisions del jutge.

 • Respecte especial a les normes que pretenen la precaució en posibles mals o lesions.

 • Col.laboració en la recollida del material.

 • Compromís amb el bon tracte al material.

 • 2.2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

 • Reconèixer les diferents tècniques del salt de llargada.

 • Aplicar y respectar el reglament y normes del salt de llargada.

 • Conèixer els beneficis que comporta el salt de llargada en la calitat de vida.

 • Realitzar de manera autònoma pràctiques d'escalfament i mètodes d'entrenament de les capacitats físiques bàsiques.

 • Acceptar y conèixer la propia realitat corporal en relació al salt.

 • Acceptar les diferències d'habilitat entre persones, sense discriminacions per raons de sexe o de capacitat física.

 • Realitzar de forma fluida la tècnica bàsica del salt de llargada.

 • Habituar-se i responsabilitzar-se d'una correcta utilització del material.

 • Avaluar les pròpies possibilitats motores en relació al salt i adecuar les pròpies aspiracions personals.

 • 2.3. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

 • Explicació en classe de la breu història y evolució del reglament y tècnica en el salt de llargada.

 • Realització de l'avaluació inicial teòrica que consistirà en un qüestionari de preguntes bàsiques del salt de llargada (s'adjunta als criteris d'avaluació).

 • Iniciació al salt de llargada: formes jugades y jocs de saltar.

 • Introducció als exercicis per a la millora del rendiment de les capacitats físiques bàsiques que més intervenenen el salt de llargada.

 • Continuació i ampliació dels exercicis per a la millora de la força explosiva del tren inferior.

 • Realització del test de detent horitzontal i el vertical (s'adjunta al darrera).

 • Iniciació a la tècnica bàsica del salt de llargada. Pràctica de les diferents fases: carrera, batuda, vol i recepció.

 • Progressió i correcció de la tècnica bàsica del salt de llargada en les seves diferents fases i realització a la vegada de l'avaluació formativa.

 • Realització d'un treball de recerca bibliogràfica sobre nocions bàsiques de les capacitats físiques bàsiques y més concretament sobre les que més intervenen en el salt així com algunes adaptacions a l'exercici.

 • Pràctica d'una competició de salt de llargada intraclasse en condicions reals: excursió a unes pistes d'atletisme.

 • Realització de l'avaluació sumativa mitjançant un exàmen escrit (s'adjunta als criteris d'avaluació ).

 • SALT DE LLARGADA AMB ELS DOS PEUS JUNTS

  Objectiu: Força explosiva dels membres inferiors.

  Material i instal.lacions: Cinta mètrica i fossat de salts, o bé superfície tova (màrfaga).

  Desenvolupament: De peu, amb els peus junts, darrera de la línia marcada. Flexió profunda de cames y salt cap endavant per caure el més lluny possible. Es valora el millor dels dos intents.

  Observacions: Es medeix la distància horitzontal entre la línia i la petjada més retrassada deixada per l'executant en el seu salt.

  SALT VERTICAL O “DETENT”

  Objectiu: Força explosiva de la musculatura de les cames.

  Material i instal.lacions: Aparells per a la prova: cinta mètrica, pissarra mural marcada, guix o magnesia, cadira i drap pel pols o esponja.

  Desenvolupament: L'examinant, amb les puntes dels dits plenes de guix o magnesia, es posa davant una paret marcada, extensiona els braços (sense aixecar talons) i assanyala l'alçada màxima, a l'amplada de les espatlles, amb la punta del dit mitjà. A continuació es separa de 20 a 30 centímetres de la paret, es posa de costat (segons sigui dretà o esquerrà) i salta a dalt amb els dos peus i assenyala a la paret l'alçada més alta del salt. Al cap de 45-60 segons de descans es repeteix la prova. Es registra la distància vertical entre l'alçada prèvia i la del salt en centímetres; es valorarà el millor dels dos intents.

  Observacions: Escalfament, 2-3 intents sense valoració; no està permés restar amb les cames obertes o agafar embranzida ni girar el cos durant el salt; convé marcar al terra el lloc de salt.

  · A continuació presentem, en la pàgina 10, el full d'anotació que emprarà el professor per anotar els registres, en centímetres, de l'alumnat.

  FULL D'ANOTACIÓ.

  NOM DE L'ALUMNE

  DETENT

  1r intent 2n intent

  SALT DE LONGITUD PEUS JUNTS

  1r intent 2n intent

  2.4. SESSIONS

  1ª Sessió: Presa de contacte amb el salt de llargada

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Aula

  Aquesta primera sessió la dedicarem a fer una breu introducció al salt de llargada, explicant la història moderna del salt de llargada i posant especial émfasi en la evolució històrica del reglament que paral.lelament afecta la evolució tècnica.

  Posteriorment es concluirà realitzant un petit questionari que hauràn d'omplir tots els alumnes, el cual ens facilitarà la deguda informació per saber d'on hem de partir en aquesta unitat didàctica.

  Aquest serà l'avaluació inicial teòrica que ens ajudarà també a fer veure als alumnes el grau de coneixement o desconeixement d'aquest tema.

  2ª Sessió: Iniciació pràctica al salt de llargada

  Durada: 1 hora

  Lloc: Pista poliesportiva.

  Escalfament:

  - Tocar i parar saltant amb dos peus junts.

  - Tocar i parar a peu coix. (esquerra i dreta després).

  - Estiraments dirigits pel professor (especial atenció a les cames).

  Assoliment d'objectius:

  - Joc de la “bombeta”.

  - Joc del “buscapeus”.

  - Relleus per equips saltant.

  - Iniciació a la carrera accelerada progressiva per assolir la velocitat òptima de salt: a) carrera més salt el més alt possible

  b) carrera més salt el més lluny possible.

  - Per parelles, salt i picar de mans, salt i picar de pit, salt i picar d'espatlles.

  Readaptació a la normalitat:

  - Rel.laxació estirats boca amunt pensant en cada part del cos.

  -estiraments per parelles passius.

  - Dutxa.

  3ª Sessió: Millora de les capacitats físiques rendiment en el salt

  Durada:1 hora

  Lloc: Pista poliesportiva.

  Escalfament:

  - Carrera contínua més movilitat articular.

  - Tocar i parar, a qui l'agafen fa 5 salts màxims verticals.

  - Estiraments dirigits pel professor.

  - Tocar i parar, a qui toquen es sitúa per a que li saltin per sobre i el poden salvar els restants que no han sigut tocats.

  Assoliment d'objectius:

  - Circuit: - Lluita de galls.

  TT: 45” - Abdominals superiors.

  TP: 30” - Transportar a un company 20 metres i canvi.

  2 cops - Minipartit de futbol 4x4 a l'agatzoneta.

  - Flexions de cames.

  - Salts màxims verticals.

  Readaptació a la normalitat:

  - Joc de tornada a la calma “quina hora és?”

  - Estiraments passius.

  - Massatge per parelles.

  - Dutxa.

  4ª Sessió: Test de detent horitzontal i vertical

  Durada:1 hora

  Lloc: Pista poliesportiva.

  En aquesta sessió es donaràn les pautes i l'índex per a realitzar el treball de recerca bibliogràfica sobre les capacitats físiques bàsiques i més concretament sobre les que més intervenen al salt de llargada així com algunes adaptacions a l'exercici.

  Posteriorment passarem el test de detent i el salt de llargada amb els dos peus junts de la Bateria Eurifit (exposat anteriorment).

  Prèviament cadascú realitzarà un escalfament individualment. Aquest test proporcionarà un millor coneixement de la realitat corporal al propi alumne, aixi com ajudarà a conèixer al professor cada alumne i com a seguiment individualitzat de l'alumnat i permetrà veure i tenir constància del punt d'on es troben aquests.

  5ª Sessió: Tècnica bàsica del salt de llargada (carrera i talonament)

  Durada: 1 hora

  Lloc: Pista poliesportiva.

  Escalfament:

  - Joc dels “paquets” i quan es forma el grup cantat es fan tres salts agafats de les mans.

  - Estiraments dirigits per un alumne.

  Assoliment d'objectius:

  - Breu explicació de l'angle d'atac i pràctica del salt amb diferents angles d'atac caient a una màrfaga.

  - Combinació de carrera progressiva i diferents angles d'atac.

  - Provar diferents velocitats d'arribada a la batuda i batre en un minitramp.

  - Provar diferents distàncies del penúltim recolzament a la batuda.

  - Corrent suau batre per saltar i caure amb la cama de batuda.

  - Igual que en l'exercici anterior però batint sobre banquets.

  Readaptació a la normalitat:

  - Estiraments dirigits per un alumne.

  - Canvi d'impressions entre professor i alumnes sobre la carrera òptima, angle d'atac i penúltim punt de recolzament.

  6ª Sessió: Tècnica bàsica del salt de llaragada (fase de vol)

  Durada: 1 hora

  Lloc: Pista poliesportiva.

  Escalfament:

  - Divisió de la classe en 3 grups i realització de l'escalfament dissenyats per ells.

  Assoliment d'objectius:

  - Batint en el minitramp i caient a la màrfaga gruixuda, moviments lliures durant la fase de vol.

  - Batint en el minitramp i caient a la màrfaga gruixuda, donar el màxim de “pedalades” possibles.

  - Breu explicació del perqué i com de les patades en la fase de vol (contrarrestar el moment d'inèrcia) i pràctica de la tècnica de l'extensió i la tisora.

  - Pràctica de l'extensió saltant desde terra i caient a la màrfaga gruixuda.

  - Batint en el minitramp i caient a la màrfaga gruixuda, fer el màxim de gestos lliures emb els braços.

  - Batint en el minitramp i caient en la màrfaga gruixuda, fer el màxim de rotacions endavant.

  - Batint en el minitramp i caient a la màrfaga gruixuda, fer corrrectament la tècnica d'avanç de braços del salt de llargada.

  - Igual que en l'últim exercici però batint al terra i recepcionant a la màrfaga gruixuda.

  Readaptació a la normalitat:

  - Relaxació per parelles.

  - Estiraments dirigits per un alumne

  - Dutxa.

  7ª Sessió : Tècnica bàsica del salt de llargada (caiguda o recepció)

  Durada: 1 hora

  Lloc: Pista poliesportiva.

  Escalfament:

  - Carrera contínua i movilitat articular dirigit per un alumne

  - Joc de relleus per parelles a peu coix.

  - Estiraments dirigits per un alumne.

  Assoliment d'objectius:

  - Amb la deguda carrera d'aproximació batre al minitramp i saltar el més lluny posible caient en una màrfaga gruixuda.

  - Igual que a l'exercici anterior però afegint l'extensió de la fase de vol.

  - Igual que en el primer exercici però fent la tisora de la fase de vol.

  - Igual que en el exercici 2 però afegint la coordinació del gest tècnic de braços.

  - Igual que en l'exercici 3 però afegint la coordinació del gest tècnic de braços.

  - Combinació, batint al terra i caient a la màrfaga gruixuda, l'extensió i la tisora amb coordinació de la rotació de braços.

  - Prova simulada del salt de llargada, la cual ens servirà com a avaluació formativa que consistirà en una competició de salt de llargada en el que tots els alumnes pendràn part, tots els alumnes saltaràn tres cops.

  Readaptació a la normalitat:

  - Joc del “cavall cec i el coix mut”

  - Estiraments dirigits pel professor tot fent preguntes sobre el reglament del salt de longitud.

  - Dutxa.

  8ª Sessió: Tècnica bàsica del salt de llargada (caiguda o recepció)

  Durada: 1 hora

  Lloc: Pista poliesportiva

  Escalfament:

  - Carrera contínua més moviment articular dirigits per un alumne.

  - Joc de “a trencar fils”

  - Estiraments amb rebots dirigits pel professor alhora que explica normes de seguretat de la sessió.

  Assoliment d'objectius:

  - Batre al minitramp caient obligatòriament primer amb els peus al davant i provar diferents tipus de caigudes a la màrfaga gruixuda.

  - Petit recordatori de la part del reglament de la caiguda i sortida del fossat i practicar la caiguda per obtenir el salt més llunyà possible.

  - Practicar el salt batint al minitramp i caure tècnicament correcte a la màrfaga gruixuda.

  - Batint al minitramp i recepcionant a la màrfaga gruixuda combinar carrera de progressió, batuda, gest tècnic dels braços i tisores més la recepció.

  - Realitzar posterior al salt sense minitramp caigudes tècnicament correctes a la màrfaga gruixuda.

  - Intentar combinar-ho tot saltant del terra i recepcionant a la màrfaga.

  Readaptació a la normalitat:

  - Rel.laxació tumbats boca avall concentrats en cada part del cos.

  - Estiraments dirigits per un alumne.

  - Dutxa.

  9ª Sessió: Pràctica real

  Durada: 3 hores

  Lloc: Pista d'atletisme

  En aquesta última sessió anirem tot un matí a les pistes d'atletisme més properes on farem una pràctica real d'una competició de salts de llargada.

  Aquesta pràctica ens servirà com a avaluació sumativa pràctica on coneixerem del grau de coneixement motor que han assolit els nostres alumnes mitjançant les nostres pràctiques. Així mateix podrem comparar la millora amb l'anterior evaluació formativa.

  La pràctica la realitzaràn tots els alumnes que exerciràn d'atletes mentres que el professor més els alumnes lesionats exerciràn de jutges.

  L'anada a les pistes d'atletisme també servirà als propis alumnes perque vivenciin en el lloc i condicions reals de pràctica (pista, tartàn, condicions atmosfèriques…) en que es desenvolupa aquest esport ja que en el nostre institut no disposem del fossat i tartàn idoni per practicar aquest esport i hem fet la pràctica en una pista poliesportiva de ciment i caient en màrfafgas simulant aquestes primeres.

  Creiem que és un fet bastant motivant pels propis alumnes alhora que ells mateixos viuràn a la seva pell l'esport de salt de llargada amb les característiques adequades.

  Tots els alumnes saltaràn tres cops i es classificaràn per a la final els vuit millors nens i les vuit millors nenes. A la final també tindràn tres intents i guanyarà el millor salt.

  10ª Sessió: Avaluació sumativa

  Durada: 1 hora

  Lloc: Aula

  Com a culminació d'aquest procés d'ensenyament-aprenentatge del salt de llargada en aquesta última sessió realitzarem un exàmen escrit que serà la nostre avaluació sumativa teòrica per a veure el grau d'assoliment d'objectius els quals ens els vàrem proposar a l'inici de la unitat didàctica i comparant-ho amb l'avaluació inicial poder obtenir dades fiables de si hi ha hagur aprenentatge o no i si hi ha hagut quina dimensió.

  En aquesta última sessió també es reccolliràn els treballs proposats a la sessió 4 sobre capacitats físiques bàsiques i adaptacions a l'organisme.

  3. UNITAT DIDÀCTICA 2: APRENEM ACROBÀCIES

  3.1. CONTINGUTS

  3.1.1. Procediments:

 • Utilització de les tombarelles i la vertical per aplicar-les posteriorment en l'aprenentatge de la capivolta, la roda i la rondada.

 • Utilització de girs corporals en diferents eixos, transformant-los en tombarelles gimnàstiques.

 • Utilització d'equilibracions a la vertical.

 • Utilització de les habilitats de desplaçament per transformar-les en elements acrobàtics.

 • Exercitació de la força del tren inferior en elements acrobàtics individuals.

 • Exercitació de la força del tren superior en elements acrobàtics individuals.

 • Exercitació de la velocitat d'execució dels elements acrobàtics individuals.

 • Exercitació de la elasticitat muscular dels diferents grups musculars amb elongacions.

 • 3.1.2. Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

 • Condicionament físic general: les qualitats físiques bàsiques que més intervenen en les acrobàcies: la força, la velocitat i la coordinació de moviments.

 • Principals adaptacions cardiovasculars, respiratòries i musculars; agudes i cròniques, quan es realitzen acrobàcies.

 • Repercusions de les acrobàcies en el desenvolupament muscular adequat a les característiques individuals de cada alumne.

 • Repercusions de les acrobàcies en la millora de la motricitat de l'alumne, augmentant la seva amplitut i variabilitat de moviments.

 • Evolució del patró d'execució de les acrobàcies.

 • Distinció dels diferents tipus d'acrobàcies i de les seves fases.

 • Coneixement de les regles i normes pròpies de l'encadenament d'elements gimnàstics segons la seva dificultat, la seva combinació i la seva execució.

 • 3.1.3. Valors, normes i actituds:

 • Acceptació, valoració i respecte del propi cos i del seu comportament durant la pràctica d'elements acrobàtics.

 • Atenció a la salut i a la higiene personal fora i dins de la pràctica d'elements acrobàtics.

 • Valoració dels efectes positius de les acrobàcies per a la millora de la salut i la qualitat de vida, en la socialització de l'alumne i en la seva autoestima.

 • Tolerància envers el comportament dels altres durant la pràctica d'acrobàcies.

 • Acceptació dels resultats propis i dels altres en la execució de les acrobàcies.

 • Acceptació de les regles i normes que estableixi el professor.

 • Respecte a l'ajuda com un element per evitar lesions, facilitzar l'aprenentatge i relacionar-se amb els companys.

 • Col·laboració en la preparació i la recollida del material utilitzat per realitzar les acrobàcies.

 • Compromís amb el bon tracte del material i les instal·lacions.

 • 3.2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

 • Usar les diferents tècniques en la pràctica de les acrobàcies.

 • Identificar, millorar i combinar les habilitats motrius com a base per posar en pràctica les tècniques i destreses específiques més adequades en cada acrobàcia.

 • Comunicar-se amb els altres mitjançant elements propis de les acrobàcies.

 • Acceptar la pròpia realitat corporal en relació a les acrobàcies.

 • Acceptar les diferències d'habilitat entre els alumnes, sense discriminacions per raons de sexe o capacitat física.

 • Esforçar-se per vèncer les dificultats aconseguint fites personals.

 • Respectar les regles i normes de les diferents acrobàcies.

 • Avaluar les pròpies possibilitats motores i adequar-hi les pròpies aspiracions personals.

 • Responsabilitzar-se de la adequada utilització del material i les instal·lacions.

 • 3.3. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE

 • Explicació a classe del tipus d'acrobàcies que es faràn a la Unitat Didàctica i el perquè (criteri d'elecció).

 • Realització d'una avaluació inicial mitjançant un qüestionari breu amb preguntes bàsiques referides a les acrobàcies (veure la fulla 57).

 • Iniciació als elements tècnics d'execució de cada acrobàcia en les seves respectives fases mitjançant exercicis.

 • Progressió metodològica d'exercicis per tal de millorar la tècnica de cada acrobàcia.

 • Realització d'una avaluació formativa que consistirà en una prova pràctica per estimar el nivell tècnic assolit per cada alumne tant en les diferents acrobàcies com en les ajudes als companys, on el professor puntuarà de 0 a 10.

 • Elaboració d'un treball gràfic per part de l'alumne on haurà de representar les diferents fases de cada acrobàcia mitjançant dibuixos esquemàtics. La data d'entrega serà a la darrera sessió de la Unitat Didàctica.

 • Pràctica individual de totes les acrobàcies en el marc d'una coreografia de grup, amb desplaçaments intermitjos adaptats al ritme musical de fons.

 • Realització d'una avaluació sumativa que inclourà la coreografia i un exàmen escrit sobre els coneixements bàsics d'aquesta Unitat Didàctica (veure la fulla 58).

 • 3.4. SESSIONS

  Sessió 1: Presa de contacte amb les acrobàcies

  Duració: 1 hora

  Lloc: Aula

  Aquesta primera sessió tindrà un caire teòric i en ella el professor farà una

  introducció a les acrobàcies mitjançant una explicació del concepte d'acrobàcia i la

  seva classificació segons l'aparell on es realitza, de les regles i normes que les

  regeixen i, en darrer lloc, una justificació de l'elecció de les tombarelles, la vertical,

  la capivolta, la roda i la rondada com acrobàcies a treballar a la Unitat Didàctica.

  A més, a la segona part de la sessió tots els alumnes hauràn de respondre a un breu

  qüestionari que reflexarà els seus coneixements inicials. Aquesta avaluació inicial

  teòrica donarà doncs valuosa informació al professor del nivell dels alumnes amb

  que es troba.

  Sessió 2: Iniciació a la tombarella endavant

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Gimnàs

  Escalfament:

  - Carrera contínua suau al voltant del gimnàs.

  - Joc: "Tocar i parar" desplaçant-se en quadrupedia.

  - Estiraments amb rebot dirigits pel professor.

  Assoliment d'objectius:

  - Estàticament en quadrupedia, sol·licitar la movilitat de la columna vertebral, enfonsant i alçant l'espatlla alternativament.

  - En posició agrupat, balancejar-se mantenint l'espatlla encorvada.

  - Rodar endavant en un pla inclinat descendent sobre el calaix acolxat del plinton.

  - En posició supina de recolzament invertit d'espatlles, projectar el cos endavant amb les cames juntes i estirades fins posar-se dempeus.

  - Rodar endavant en un pla inclinat en ascens.

  -Tombarella amb impuls de cames sobre un plinton.

  Readaptació a la normalitat:

  - Relaxació estirats boca amunt amb els ulls tancats i música de fons.

  - Estiraments passius per parelles.

  - Dutxa.

  Sessió 3: Iniciació a la tombarella enrera

  Duració: 1 hora

  Lloc: Gimnàs

  Escalfament:

  - Carrera contínua amb recolzament coordinatiu: circunduccions de braços, skipping, salts, etc...

  - Joc: "Tocar i parar" on tothom corre d'esquenes excepte el perseguidor.

  - Estiraments amb rebot dirigits pel professor.

  Assoliment d'objectius:

  -En posició agrupat, balancejar-se prestant atenció al recolzament de mans previ a la tombarella enrera.

  -Dempeus, desequilibri enrera esmorteint-se amb els braços per rodar en pla inclinat descendent sobre el calaix acolxat del plinton.

  -Dempeus, deixar-se caure enrera fins arribar a la posició vertical amb braços, espatlles i cap recolzats a terra.

  - Tombarella enrera sobre el plinton desde aseguts amb 2 companys ajudant al costat.

  Readaptació a la normalitat:

  - Joc: "La fotografía".

  - Estiraments passius per parelles.

  - Dutxa.

  Sessió 4: Iniciació a la vertical

  Duració: 1 hora

  Lloc: Gimnàs

  Escalfament:

  - Joc: "La cadena".

  - Realitzar tombarelles endavant i enrera al terra sobre màrfegues.

  - Estiraments dirigits per un alumne.

  Assoliment d'objectius:

  - Alineació del cos verticalment, arrepenjats de les espatlleres amb les mans i en contacte amb la paret.

  - Alineació del cos horitzontalment estirats decubit supí en contacte amb el terra.

  - Situats sobre el plinton, col·locació de la esquena i alineació braços - tronc.

  - Fer la vertical al terra amb dos companys subjectant les cames per mantenir la posició uns segons.

  - Coordinar les tres accions pròpies de la vertical recolçant-se a les espatlleres:

  · Impulsió amb una cama.

  · Tirada amb l'altre cama.

  · Apertura de les espatlles buscant l'equilibri.

  Readaptació a la normalitat:

  - Joc: "Quina hora és?".

  - Xerrada entre professor i alumnes tractant els principals errors tècnics.

  - Estiraments suaus.

  - Dutxa.

  Sessió 5: Progressió fins a la capivolta

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Gimnàs.

  Escalfament:

  - Joc dels paquets: quan estiguin formats els grups, cada membre realitzarà el que mani el professor: tombarelles, verticals, ...

  - Estiraments dirigits per un grup d'alumnes.

  Assoliment d'objectius:

  - Tombarelles endavant amb cames estirades i juntes.

  - Tombarelles endarrera amb cames estirades i juntes.

  - Fer la vertical, aguantar dos segons i deixar-se caure cap endavant sobre la màrfaga.

  - Dempeus, deixar-se caure enrera fins arribar a la posició supina de recolzament invertit d'espatlles.

  - En un pla inclinat descendent, deixar-se caure enrera i enllaçar amb la vertical amb l'ajuda de dos companys situats als costats i aprofitant la inèrcia.

  Readaptació a la normalitat:

  - Estiraments passius per parelles.

  - Joc: Representar mitjançant el mim situacions proposades per el professor que la classe haurà d'esbrinar.

  - Dutxa.

  Sessió 6: Test pràctic

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Gimnàs.

  Prova pràctica on el professor puntuarà individualment a cada alumne el seu nivell

  d'execució tècnica de les acrobàcies vistes fins ara i, a més, si és capaç d'ajudar

  correctament als seus companys. Les puntuacions aniràn del 0 al 10 i previament cada

  alumne haurà escalfat individualment com consideri més adient.

  Així, cada alumne realitzarà cada acrobàcia dues vegades:

  -A la primera, amb ajudes, el professor només puntúa als alumnes que ajuden.

  -A la segona, sense ajudes, el professor puntúa a l'alumne que realitza la acrobàcia.

  * La capivolta només es farà una vegada i amb ajuda, donat que encara resta una sessió

  més pel seu perfeccionament.

  Sessió 7: La capivolta

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Gimnàs.

  Escalfament:

  - Joc: "Les 10 passades" amb pilota de handbol.

  - Fer tombarelles endavant i enrera explorant totes les possibilitats d'execució tècnica: amb cames doblegades i juntes, amb cames estirades i juntes, amb cames estirades i separades, etc...

  - Treballar la movilitat articular de les espatlles i els malucs.

  Assoliment d'objectius:

  -Tombarelles enrera tractant de mantenir en tot moment les cames ben estirades i acabar posant-se dempeus.

  -El mateix exercici però ara dos companys ajuden per aturar-se a mig camí en posició de trípode.

  - La capivolta a terra sobre una màrfaga amb l'ajuda de dos companys per pujar les cames fins la vertical i mantenir la posició uns segons, fins tornar a deixar-se caure fent tombarella endavant i acabar dempeus.

  -Alternar la posició de trípode i la vertical amb força de braços i l'ajuda de dos companys.

  -Fer la capivolta a terra sobre una màrfaga individualment, tractant de mantenir la vertical uns segons i acabant fent una petita corbeta que ens porti a la posició de drets.

  Readaptació a la normalitat:

  - Estiraments suaus individualment.

  -Comentari dels resultats obtinguts a la prova de la sisena sessió i xerrada dels errors més comuns a la capivolta.

  Sessió 8: Iniciació a la roda

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Gimnàs.

  Escalfament:

  - Joc: "El tallafils".

  - Fer la vertical explorant totes les variants en la seva execució: amb cames estirades i juntes, amb les cames doblegades i separades, amb les cames estirades i separades, amb les cames doblegades i juntes, etc.

  Assoliment d'objectius:

  -Fer la vertical sobre una màrfaga i recolzats a una paret amb les cames obertes, ventral i dorsal.

  - Fer la vertical amb recolzament de mans aliniat al recolzament de cames. Mantenir la posició uns segons obrint cames progresivament.

  - Coordinar les accions pròpies de la roda amb l'ajuda d'un company:

  · Impuls d'una cama.

  · Tirada amb l'altre cama.

  · Impuls de braços passant per la vertical amb espatlles separades.

  · Aixecar-se amb peus separats.

  - Aliniació dels tres primers recolzaments fent la roda sobre un banc suec amb l'ajuda d'un company.

  - Roda en pla ascendent: reforçament de les accions d'impuls i llençament de la cama.

  - Roda en pla descendent: reforçament de l'impuls dels braços.

  Readaptació a la normalitat:

  - Jocs sensorials per relaxar-se.

  - Estiraments suaus per parelles.

  - Dutxa.

  Sessió 9: Iniciació a la rondada.

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Gimnàs.

  Escalfament:

  - Escalfament personal de cada alumne amb la supervisió del professor.

  Assoliment d'objectius:

  - Mitja corveta sobre minitramp baix sortint d'un plinton més alt.

  - El mateix exercici però amb plinton i minitramp a la mateixa alçada.

  - El mateix però iniciant l'exercici fent la roda sobre el plinton.

  - Orientació del recolzament de mans per facilitzar la repulsió activa de braços.

  - Mitja roda per reunir cames a la vertical i orientar-se per caure dempeus alineats i de cara a la posició de sortida.

  - Salt de conill tornant amb búsqueda de suspensió després de la repulsió dels braços sobre una màrfaga suau i elàstica.

  - Corveta al terra.

  - Rondada al terra amb recepció a una màrfega alçada.

  Readaptació a la normalitat:

  - Relaxar-se estirats decubit supí amb els ulls tancats i música new - age de fons.

  - Estiraments suaus dirigits per un alumne.

  Sessió 10: Elaboració d'una coreografia.

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Gimnàs.

  Els alumnes faràn grups de cinc per elaborar una coreografia on s'enllacin totes les

  acrobàcies apreses amb desplaçaments intermitjos, per tal de realitzar-la a la segona part

  de la sessió. Haurà de ser d'un minut aproximadament i el profesor puntuarà tant

  l'execució individual de cada alumne (tenint en compte la millora assolida desde la

  evaluació formativa) com la coreografia del grup.

  Aquesta coreografia forma part de l'avaluació sumativa que es completarà a la propera sessió.

  Sessió 11: Prova escrita.

  Duració: 1 hora.

  Lloc: Aula.

  Per complementar la desena sessió, es realitzarà una prova escrita on els alumnes

  hauràn de demostrar el seu coneixement teòric de les fases i desenvolupament de cada

  acrobàcia (veure activitats d'ensenyament - aprenentatge). A més, els alumnes hauràn

  d'entregar el treball gràfic demanat al començar la Unitat Didàctica.

  4. UNITAT DIDÀCTICA 3: APRENC/PERFECCIONAMENT A NEDAR ELS ESTILS CROL I ESQUENA.

  4.1. CONTINGUTS.

  4.1.1. Proceciments:

 • Execució de diferents tècniques de desplaçament.

 • Experimentació de flotacions: dorsals, ventrals, estàtiques, dinàmiques i combinacions.

 • Experimentació de diferents formes de respiració: nas-boca, boca-nas, boca-boca, apnea.

 • Experimentació de diferents formes de propulsió:

 • Batuda de cames.

 • Remades.

 • Salts.

 • En immersió.

 • cicle de braçada

 • Execució de desplaçaments amb tècnica de crol i esquena:

 • Batuda de cames

 • 5.2. Cicle de braçada

  5.3. Batuda de cames amb respiració frontal i lateral.

  5.4. Tècnica complerta amb respiració frontal i lateral.

 • Experimentació i execució de jocs:

 • Individuals.

 • Per parelles.

 • En grups.

 • Amb material convencional/ no convencional.

 • 4.1.2. Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

 • Terminologia pròpia de la natació com a esport.

 • Antecedents històrics de la natació.

 • Diferents tècniques de desplaçament: flotació, propulsió i respiració.

 • Tècnica de crol i l'esquena.

 • 4.1. Propulsió de cames.

  4.2. Propulsió de braços.

  4.3. Respiració.

  4.4. Coordinació de l'estil.

 • Diferents jocs aquàtics.

 • 4.1.3. Valors, normes i actituds:

 • Acceptació de les pròpies limitacions en el mitjà aquàtic a través de l´estil crol i l'esquena.

 • 2. Acceptació de les limitacions dels companys.

  3. Respecte a les normatives d' ús de la instal.lació.

  4. Respecte a la resta d' usuaris de la piscina.

  5. Creació d' hàbits higiènics ( dutxa, casquet de bany, calçat,...)

  4.2. OBJECTIUS DIDÀCTICS.

  1. Conèixer la terminologia pròpia de l'àmbit aquàtic.

 • Conèixer breument la història de la Natació.

 • Conèixer i executar la tècnica específica de crol.

 • Conèixer i executar la tècnica d´esquena.

 • Nedar 7 minuts sense aturades en l'estil que es trii.

 • Nedar una distància llarga a crol amb un moviment eficaç de cames i braços, de forma coordinada, respirant adequadament.

 • Nedar una distància llarga a esquena amb un moviment eficaç de cames i braços, respirant adequadament.

 • Nedar 25 metres a crol en menys de 1´15”.

 • Nedar 25 metres a esquena en menys de 1´30”.

 • Realitzar les sortides i viratges pròpies de cada estil treballat.

 • Conèixer diferents jocs i formes jugades propis del medi aquàtic.

 • Gaudir dins un medi diferent de l'habitual.

 • Prendre consciència de les normes bàsiques de seguretat i higiene pròpies d'una instal.lació aquàtica.

 • 4.3. ACTIVITATS D´ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

  Aquestes activitats seran d´iniciació i desenvolupament, permetent a l´alumnat una correcta intervenció educativa en base a l´aprenentatge significatiu.

  Les activitats d´ensenyament-aprenentatge, es dedicaran a què els alumnes treballin els diferents tipus de continguts del crèdit.

  4.3.1. APRENEM/PERFECCIONEM A NEDAR CROL.

 • Lectura i comprensió del dossier titulat “La Natació”.

 • Exercicis de flotació per familiaritzar-se amb el medi.

 • Exercicis de respiració.

 • Exercicis per treballar les diferents tècniques de propulsió.

 • Jocs individuals, per parelles, per grups o tota la classe, per treballars els diferents continguts que composen aquesta Unitat Didàctica.

 • Exercicis per conèixer i executar la tècnica de crol.

 • 4.3.2. APRENEM/PERFECCIONEM A NEDAR D´ESQUENA.

 • Lectura de la part que tracta la tècnica de l´estil d´esquena del dossier titulat “La Natació“.

 • Exercicis per treballar la flotació dorsal.

 • Exercicis per treballar la propulsió.

 • Exercicis per treballar la respiració.

 • Exercicis per aprendre la tècnica d´esquena.

 • Jocs individuals, per parelles, per grups, per treballar els continguts d´aquesta Unitat Didàctica.

 • 4.4. LES SESSIONS

  4.4.1 CROL

  1ª Sessió: Avaluació inicial

  Es planteja una avaluació inicial per determinar el nivell inicial de competència motriu dels alumnes dins el medi aquàtic. I s´anotaran els resultats en el Full de Control Personal.

  • Determinació del nivel inicial de l'alumne en crol i esquena.

  • Determinació de la resistència en el nado continu.

  2ª Sessió: Execució de tècniques de desplaçament de crol

  Escalfament:

  Protocol A.

  - Nedar 100 m. lliures.

  - 2x25 peus de crol.

  - 2x25 m. Braços de crol.

  Assoliment d'objectius:

  - 2 s. X 25 m. Desplaçar-se nedant crol i empenyant una pilota amb la má.

  - 2 s. X 25 m. Desplaçar-se en posició horitzontal ventral

  cap a enrera.

  - 2 s. X 25 m. Nedar crol amb peus de "dofí"

  - 2 s. X 25 m. Desplaçar-se nedant crol, mentre mantenim un suro contra el pit.

  - 2 s. X 25 m. Peus de crol.

  - 2 s. X 25 m. Braços de crol.

  Readaptació a la normalitat:

  - Estiraments fora l'aigua.

  - Dutxa.

  3ª Sessió: Experimentació de diferents formes de respiració: nas-boca, boca-nas, boca-boca, apnea

  Escalfament: JOCS.

  - “Peus a dalt”.

  - “La cullera”.

  - “El bomber”.

  Assoliment d'objectius:

  - 2 s. X 25 m. Avançar amb peus de crol i un suro a les mans, el cap dins l'aigua, agafar aire per la boca girant el cap lateralment i expulsar-lo per el nas cap a el fons de la piscina.

  - 2 s. X 25 m. Avançar amb peus de crol i braços extesos, aixecar el cap frontalment per agafar aire y ficar-la a l'aigua per expulsar-lo.

  - 2 s. X 25 m. Nedar crol respirant cada dues braçades.

  - 2 s. X 25 m. Nedar crol respirant cada tres braçades. Alternant la respiració per dereta i esquerra.

  - 2 s. X 25 m. Nedar crol respirant sempre per el costat esquerra.

  - 2 s. X 25 m. Nedar crol respirant sempre per el costat dret.

  Readaptació a la normalitat:

  - JOCS: Cursa americana

  - Dutxa.

  4ª Sessió: Experimentació de diferents formes de propulsió

  Escalfament:

  - Moviments articulars fora l'aigua.

  - 100 m. lliures o estils.

  - 2x25 m de peus de crol.

  - 2x25 m. de braços de crol.

  - JOC: Llençar objectes al fons de la piscina i anar-los a buscar.

  Assoliment d'objectius:

  - Agafat al paret i amb un flotador al voltant de la cintura, fer peus de crol.

  - El mateix que l'anterior sense el flotador.

  - 2x25 m. Fer peus de crol amb les mans al suro, el braç del costat que respirem la deixa anar i realitza una braçada complerta. Sempre amb aquest braç.

  - 2x25m. " Punt mort " de crol amb suro. Mantenir la batuda de peus, mentre alternativament, cada braç es deixa anar del suro, realitza una braçada complerta i torna a agafar-se. Coordinar la respiració amb el moviment.

  - 2x25m. " Punt mort " de crol, traccionant exclusivament el braç que coincideix amb el costat " dolent " de la respiració,

  Readaptació a la normalitat:

  - JOC: Cursa australiana.

  - Dutxa.

  5ª Sessió: Execució de la tècnica de crol

  Escalfament:

  Protocol B.

  - Nedar 100 m. Estil crol.

  Assoliment d'objectius:

  - 4x25 m. Estil crol descansant 30''. ( Procurar realitzar l'estil correctament ).

  - 4x25 estil crol ràpid. Els companys estaràn fora de l'aigua i corregiràn els defectes.

  - Cursa de relleus de 25 m., dividint la classe en 3 equips.

  Readaptació a la normalitat:

  - 100 relaxants.

  - Estiraments fora de la piscina.

  - Dutxa.

  6ª Sessió: Avaluació formativa

  Escalfament: fora i dins de la piscina, fent estiraments, rotacions d'espatlles i nedant 100 m.2x25 m. D'estil crol, sortint de dos en dos.

  En acabar, si resta temps farem JOCS.

  4.4.2. ESQUENA

  7ª Sessió: Execució de tècniques de desplaçament d'esquena

  Escalfament:

  Protocol C.

  - Mobilitat articular fora del'aigua

  - Nedar 100 m. Esquena.

  - 2x25 m. Peus d'esquena

  - 2x25 m. Braços d'eaquena.

  Assoliment d'objectius:

  - 2x25 m. Nedar esquena amb peus de braça.

  - 2x25m. Desplaçar-se en posició horitzontal (dorsal), mantenint les cames inmòbils i remada de mans tipus estàndar.

  - 2x25 m. Desplaçar-se per sota de l'aigua fent peus d'esquena.

  - 2x25 m. Nedant esquena juntament a la corxera, un braç s'impulsa normalment, i el braç del costat de la corxera l'agafa i tracciona amb ella.

  - 2x25 m. Peus d'esquena.

  - 2x25 m. Braços d'esquena.

  Readaptació a la normalitat:

  -Estiraments fora l'aigua.

  - Dutxa.

  8ª Sessió: Experimentació de diferents formes de respiració: nas-boca, boca-nas, boca-boca, apnea

  Escalfament: JOCS

  - “ El potro “.

  - “ Dofins “.

  Assoliment d'objectius:

  - 50 m. Nedar esquena, agafar aire per la boca coincidint amb el recobrament d'un braç, fer apnea i expulsar l'aire coincidint amg el recobrament de l'altre braç.

  - 50 m. Nedar doble esquena, inspirar en el moment del recobrament, fer apnea amb el braços extesos per sobre del cap durant uns segons i expulsar l'aire en el moment de tracció del braços.

  - 50 m. Agafant aire sempre que passem el braç dret i tornar a agafar aire després de quatre braçades.

  - 50 m. De braços agafats en extensió, fer peus d'esquena respirant cada vuit patades.

  Readaptació a la normalitat:

  - Cursa Americana d'esquena.

  - Cursa Australiana d'esquena.

  - Dutxa.

  9ª Sessió: Experimentació de diferents formes de propulsió

  Escalfament:

  Protocol D.

  - 100 m. Esquena més rotació d'espatlles fora l'aigua.

  - JOC: Llençar objectes a la piscina i anar-los a buscar.

  Assoliment d'objectius:

  - Estirat cap per dalt i agafat a la paret per les mans, fer peus d'esquena.

  - 2x25 m. Fer “ punt mort “ d' esquena sense moure les cames amb un "rulo" entre elles i mantenint un suro en el pit amb la mà lliure.

  - 2x25 m. Fer “ punt mort “ d'esquena mantenint el suro amb el braços extesos i per sobre del cap.

  - 2x25 m. Fer “ punt mort “ d'esquena amb el braços estirats per sobre del cap i un “ rulo “ entre les cames.

  - 2x25 m. Fer braços d'esquena amb un “ rulo “ entre les cames.

  Readaptació a la normalitat:

  - Fer apnees respiratòries agafats de la paret ( inspiratòries i expiratòries ).

  - Dutxa.

  10ª Sessió: Execució complerta de l'estil d'esquena

  Escalfament:

  Protocol D.

  - Nedar 100 m. Estil esquena.

  - Rotació d'espatlles.

  Assoliment d'objectius:

  - 4x25 m. Esquena, decansant 30” ( procurar realitzar l'estil correctament ).

  - 4x25 m. Esquena ràpid, els companys corregiràn els defectes.

  - Cursa de relleus de 25 m. , dividint la classe en tres equips.

  Readaptació a la normalitat:

  - 100 m. Nedant relaxats o estiraments fora l'aigua.

  - Dutxa.

  11ª Sessió: Avaluació final

  En acabar el crèdit els alumnes passaràn les mateixes proves que es van fer a l´avaluació inicial, i s´observaran les millores aconseguides, fent l´anotació corresponent an la fitxa personal de l´alumne/a.

  A més, també es realitzarà un control escrit per avaluar l´assoliment dels conceptes.

  L'avaluació global serà la suma dels % de les notes dels tres apartats dels continguts: conceptes, procediments i actituds, sobre una base de 10 punts. Es sumaran sempre i quan tots tres es considerin aprovats.

  5. CRITERIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

  Com ens diu en la reforma, l'avaluació es fa desde tres finalitats diferents:

  -Avaluació inicial; que ens servirà per a conèixer el punt de partida on es sitúen els alumnes i guiar la nostre acció docent.

  -Avaluació formativa; que ens permetrà com va anant el desenvolupament de cada unitat.

  -Avaluació final; que ens permetrà compobar el nivell assolit.

  L'avaluació inicial no serà calificadora. En un principi buscarem amb ella que els alumnes mostrin el seu nivell de coneixements i de pràctica previs, i aixó ho aconseguirem bàsicament amb qüestionaris, i en alguna unitat didàctica amb formes pràctiques.

  L'avaluació formativa es realitzarà a través de l'observació directe dels alumnes, al llarg de totes les sessions, els alumnes faràn petites proves pràctiques que permetràn comprovar al professor quin és el nivell que s'està adquirint, i anar anotant els aspectes que ell cregui convenient., igualment durant tot el procés s'aniràn introduint exercicis i jocs que integrin els aspectes treballats, de forma que es pugui tenir un coneixement del nivell assolit perque es pugui ajustar el procés d'ensenyança-aprenentatge.

  Com a crireri de les avaluacions sumatives dels alumnes es realitzaràn uns exàmens teòrics de cada unitat didàctica ja que encara que pertanyin totes a un mateix crèdit, cada unitat didàctica poseeix la suficient independència i importància com per per fer exàmens separats.

  El cuadre de sessions específiques d'avaluació és el següent:

  UNITAT DIDÀCTICA 1:

  Sessió 1- Avaluació inicial teòrica - qüestionari.

  Sessió 6- Avaluació formativa pràctica-petita competició.

  Sessió 9- Avaluació sumativa pràctica- competició a les pistes d'atletisme.

  Sessió 10- Avaluació sumativa teòrica- exàmen escrit i entrega de treball.

  UNITAT DIDÀCTICA 2:

  Sessió 1- Avaluació inicial teòrica- qüestionari.

  Sessió 6- Avaluació formativa pràctica- proves d'execució i ajudes.

  Sessió 10- Avaluació sumativa pràctica- coreografia.

  Sessió 11- Avaluació sumativa teòrica- exàmen escrit i entrega de treball.

  UNITAT DIDÀCTICA 3:

  Sessió 1- Avaluació inicial pràctica- proves pràctiques dels 2 estils.

  Sessió 6- Avaluació formativa- prova pràctica de l'estil crol.

  Sessió 11- Avaluació sumativa pràctica- provas pràctiques dels 2 estils.

  Sessió 11- Avaluació sumativa teòrica- exàmen escrit.

  · A continuació presentem: - En la pàgina 55 l'avaluació inicial de la Unitat didâctica “aprenem el salt de llargada”.

  - En la pàgina 56 l'avaluació sumativa de la Unitat Didàctica “aprenem el salt de llargada”.

  - En la pàgina 57 l'avaluació inicial de la Unitat didàctica “aprenem acrobàcies”.

  - En la pàgina 58 l'avaluació sumativa de la Unitat Didàctica “aprenem acrobàcies”.

  Educació Física

  Tema: SALT DE LLARGADA

  Nom:…………………………..

  Curs:…………………………..

  Data:……………………………

  AVALUACIÓ INICIAL.

  QUESTIONARI:

  1) Qué en saps del salt de llargada?

  2) Sabríes dir el nom d'un saltador famós o en quant està aproximadament el récord del món?

  3) L'has practicat algun cop?

  4) Sabries dir quelcom de la seva història o evolució del reglament?

  5) L'has vist algun cop per la televisió? I en directe?

  6) De l'1 al 10 posa el grau de coneixement que tú en creus tenir.

  Educació Física

  Tema: SALT DE LONGITUD

  Nom:…………………………..

  Curs:…………………………..

  Data:…………………………..

  AVALUACIÓ SUMATIVA

  1) Evolució del salt de llargada al llarg de la història moderna.

 • Definir i explicar les fases d'un salt de llargada.

 • 3) Qué és la força explosiva, quan i com intervé en el salt.

  4) Realitzar una progressió per a l'aprenentatge de la tisora en la fase de vol d'un salt

  de llargada.

  Educació Física

  Tema: ACROBÀCIES

  Nom:.........................................

  Curs:.........................................

  Data:.........................................

  AVALUACIÓ INICIAL

  1) Què és una acrobàcia?

  2) Quins elements acrobàtics conformen la capivolta?

  3) Quina diferència hi ha entre una roda i una rondada?

 • Quina experiència pràctica tens dels elements acrobàtics que conformen la Unitat

 • Didàctica?

  5) Coneixes cap gimnasta famós?

  6) Has vist mai exercicis acrobàtics en viu o a la televisió?

  7) Quina acrobàcia t'agrada més i quina menys?

  8) Valora la teva aptitut acrobàtica (del 0 al 10).

  Educació Física

  Tema: ACROBÀCIES

  Nom:.........................................

  Curs:........................................

  Data:........................................

  AVALUACIÓ SUMATIVA

  1) Prova pràctica mitjançant una coreografía de grup.

  2) Entrega del treball gràfic de les acrobàcies.

  3) Prova escrita:

  • Definir i explicar les fases en la execució d'una roda.

  • Incidència de la vertical en la realització d'una rondada.

  • Progressió metodològica per l'aprenentatge de la capivolta.

  A l'hora de fer l'avaluació tindrem en compte els objectius didàctics i , en el cas de la natació, els continguts, ara bé, aquests ùltims sempre supeditats als objectius generals. Aquestes tres parts de la nota no tindran el mateix valor quantitatiu a l' hora de confeccionar la global, aproximadament serà el següent: Conceptes: 20% (És la part més teòrica de l'assignatura, i la seva avaluació es realitzarà mitjançant un control escrit al final del crèdit ). Procediments: 40% ( L´alumne/a nedarà 25 metres de crol i el professor avaluarà la tècnica del nado i el temps que s´empra per nedar aquests 25 m .... 15% ; L´alumne/a nedarà 25 metres d´esquena i el professor observarà i avaluarà la tècnica del nado i el temps que utilitza per nedar-los. ...... 15%; L´alumne/a nedarà 7 minuts sense aturades o interrupcions, utilitzant qualsevol estil i canviant-lo a la seva voluntat. .... 10% ). Actitud: 40% ( És part de l'assignatura que recull aspectes normatius, referents a la piscina i al medi aquàtic en general: normes de seguretat, normes d´utilitzaciló de la piscina, normes d´higiene, respecte als altres (alumnes, personal de la piscina, i al professorat), ús del material, l' assistència i puntualitat a les classes, portar la roba adequada, etc... ).

  L'avaluació d'aquests aspectes es converteix en molts moments en una avaluació purament subjectiva per part del professor, però amb anotacions al llarg de les sessions de les: faltes faltes d'assistència, endarreriments, comportaments negatius, agressius o fora de lloc, etc... o bé comportaments positius, ajuts, bona dispocició, etc... . Ens farem tots una idea bastant justa i equilibrada.

  En quant a les absències,tots els alumnes hauran de justificar al professor de l'assignatura, al tutor de grup, les faltes d'assistència siguin puntuals o continuades, malalties, lesions i qualsevol altre motiu que considereu justifiqui l'absència.

  Donat que aquest crèdit és comú a tots els alumnes i per tant obligatori, es considera obligatòria la pràctica; aquells alumnes que per motius diversos no ho puguin fer hauran de justificar-ho amb l' autorització dels pares. Signatura del pare, mare o tutor.

  · A continuació es presenta: - En les pàgines 61, 62 i 63 el protocol de proves pràctiques de l'avalució inicial i sumativa.

  - En la pàgina 64 el full d'observació que emprarà el professor.

  - En la pàgina 65 l'avaluació sumativa.

  Bateria de les proves:

  1.- L'alumne nedarà 25 metres de crol, el professor observarà:

  Posició del cos:

  M = no mantè l'horitzontalitat i en el moment de la respiració

  modifica excesivament la mateixa.

  R = en el moment de la respiració modifica excesivament la posi-

  ció corporal.

  B = manté l'horitzontalitat, fins i tot en el moment de la respi-

  ració.

  Respiració:

  M = no respira i es para per fer-ho,

  R = respiració no lateral o interrumpint la seqüència de braços.

  B = respira lateralment, sense interrompre la seqüència de braços.

  Cicle de cames:

  M = batuda inexistent.

  R = batuda desproporcionada o sense ritme.

  B = batuda proporcionada al desplaçament i amb ritme.

  Cicle de braços:

  M = assimètric i sincopat.

  R = s'interrumpeix per respirar.

  B = rítmic i sense interrupcions.

  2.- L'alumne nedarà 25 metres d'esquena, el professor observarà:

  Posició del cos:

  M = no mantè l'horitzontalitat i es balanceija excesivament.

  R = mantè l'horitzontalitat però es balanceija excesivament.

  B = manté l'horitzontalitat i no es balanceija excesivament.

  Respiració:

  M = posició del cap amb excesiva flexió ventral.

  R = no respira d'acord amb el cicle de braçada.

  B = respira correctament.

  Cicle de cames:

  M = batuda inexistent.

  R = batuda desproporcionada o sense ritme.

  B = batuda proporcionada al desplaçament i amb ritme.

  Cicle de braços:

  M = assimètric i sincopat.

  R = s'interrumpeix momentàniament per respirar.

  B = rítmic i sense interrupcions.

  3.- L'alumne nedarà 7 min. sense parades o interrupcions utilitzant qualsevol estil i canviant-lo a la seva voluntat.

  El professor anotarà a la fitxa de control els metres aconseguits per cada alumne.

  FULL DE CONTROL PERSONAL

  CRÈDIT COMU: APRENC A NEDAR

  ALUMNE:______________________________

  CURS:__________

  PROCEDIMENTS

  TEST INICIAL

  MIG

  TEST FINAL

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  25mts.CROL

  25mts.ESQUENA

  12' nado continu

  ho aconsegueix

  nº piscines

  CONCEPTES

  Questionari tipus test: resultat =

  ACTITUD

  s1

  s2

  s3

  s4

  s5

  s6

  s7

  s8

  s9

  s10

  Valor

  Assistència

  Col.laboració

  Participació

  Equipament

  Respecte

  Dutxa

  ACLARIMENTS (Procediments)

  1=Posició del cos B=bé

  2=Cicle de braços R=regular

  3=Cicle de cames M=malament

  4=Respiració

  ACLARIMENTS (Actituds)

  F =falta no justificada

  FJ= falta justificada

  EQ= no porta l'equip

  EX= expulsat de classe

  + = col.laboració

  - = estorba a classe

  CONTROL ESCRIT

  NOM:

  COGNOMS:

  DATA:

  TEMA:

  ============================================

  Encercla la resposta correcta ( ex. A )

  ============================================

  1. Quin és l´estil que té més proves ?

  A - Crol

  B - LLiure

  C - Esquena

  D - Cubisme

  2. La posició del cos en l' estil d' esquena és ....

  A - Còmoda

  B - Panxa en l'aire

  C - Crispant

  D - Decúbit

  3. Com s' anomenen els moviments dels braços ?

  A - Braçada

  B - Molins

  C - Freqüència

  D - Batecs

  4. Homes i dones neden les mateixes proves ?

  A - Sí

  B - No

  C - Tan sols en els Jocs Olímpics

  D - Tan sols en els Jocs Olímpics d' hivern

  5. Qui va perfeccionar el crol ?

  A - Einstein

  B - López Zubero

  C - M. Gross

  D - Mark Spitz

  6. Quin és l' estil on el nedador comença dins l'aigua ?

  A - Braça

  B - Esquena

  C - Over

  D - Lliure

  7. Quin va ser el primer pais que va obligar a nedar a l' escola ?

  A - Espanya

  B - Japó

  C - Itàlia

  D - Brasil

  8. Quina és la primera cultura que utilitzà la natació ?

  A - Egípcia

  B - Grega

  C - Romana

  D - Azteca

  9. A quina Olimpiada es va fer la primera competició de natació ?

  A - Atenas 1.896

  B - Tokyo 1.964

  C - Berlin 1.936

  D - Los Angeles 1.984

  10. Qui va ser el primer en creuar el Canal de la Mànega ?

  A - Michael Gross

  B - Mathew Webb

  C - M. López Zubero

  D - Cornelia Ender

  11. A quin any es va inaugurar la primera piscina de competició ?

  A - 1.837

  B - 1.743

  C - 1.993

  D - 1734

  12. Quina és l' amplada reglamentària d' un carrer ?

  A - 1,50 m

  B - 2,50 m

  C - 3,50 m

  D - 1,20 m

  13. Una característica especial de la natació és :

  A - Les aletes pels peus dels nadadors

  B - La posició horitzontal dels nadadors

  D - El casquet de bany

  14. Proves per equips:

  A - 4 x 100 m, 4 x 200 m lliures, 4 x 100 m estils

  B - 3 x 100 m, 4 x 200 m lliures, 4 x 100 m estils

  C - 4 x 100 m, 4 x 2000 m lliures, 4 x 100 m estils

  D - 4 x 100 m, 4 x 200 m lliures, 4 x 400 estils

  15. Mides d' una piscina olímpica:

  A - 50 m x 25m x 1,80 m

  B - 50 m x 25 m x 1,80 m

  C - 50 m x 50 m x 1,80 m

  D - 21 m x 21 m x 1,80 m

  16. Quans carrers ha de tenir una piscina olímpica ?

  A - 7

  B - 8

  C - Indiferent

  D - 10

  17. La inspiració és sempre ....

  A - Lateral

  B - En funció de l'estil

  C - Submarina

  D - Superficial

  18. En quin Imperi van ser famosos els banys públics ?

  A - Cartaginés

  B - Romà

  C - Egipci

  D - Azteca

  19. Quin són els estils olímpics ?

  A - Braça, esquena, papallona, lliure

  B - Braça, esquena, papallona, over

  C - Braça, papallona, lliure

  D - Esquena, papallona, lliure

  20. On es sitúa la corda de sortides falses ?

  A - Suspesa sobre suports a 15 m de la sortida

  B - Suspesa sobre suports a 25 m de la sortida

  C - Suspesa sobre suports sobre els nadadors

  D - Suspesa sobre suports a 50 m de la sortida

  6. TEMPORITZACIÓ

  Aquest crèdit d'esports individuals l'hem acabat estructurant en 32 hores on desenvoluparem les tres unitats didàctiques.

  D'aquesta manera la primera Unitat Didàctica, de salt de llargada, comprèn les deu primeres sessions on primer es fa una avaluació inicial, després hi ha dues sessions per millorar les qualitats físiques bàsiques que donen pas a l'avaluació formativa i, per últim, hi ha cinc sessions per millorar la tècnica del salt i una darrera sessió d'avaluació sumativa.

  La segona Unitat Didàctica, d'acrobàcies, comprèn les onze següents sessions que s'inicien amb una sessió d'avaluació inicial i es segueix amb succesives sessions dedicades a sis elements acrobàtics concrets en una sessió cadascú excepte la capivolta que es desenvolupa en dues sessions. A la sisena sessió té lloc l'avaluació formativa i les dues darreres sessions es dediquen a l'avaluació sumativa.

  La tercera unitat didàctica, perfeccionem/aprenem a nedar, es desenvolupa al llarg d'onze sessions. Les quatre primeres sessions estaràn dedicades a l'estil lliure (crol) i les altres quatre sessions es dedicaràn a l'estil d'esquena. La primera sessió d'aquesta Unitat Didàctica serà una avaluació inicial que constarà d'una bateria de proves a la piscina. En acabar les quatre sessions de crol, tornarem a fer una altre avaluació, formativa en aquest cas. A continuació, desenvoluparem les quatre sessions de l'estil esquena per acabar amb una darrera sessió amb una avaluació sumativa teòrica i pràctica.

  7. ORIENTACIONS PER LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA.

  L´actuació del professor en aquest crèdit serà flexible, i adaptarà a les circunstàncies, segons els alumnes, el nivell de domini tècnic que tenen, els medis disponibles,.... Per tant, definir una línia pedagògica per tot el crèdit és difícil sense saber de quins alumnes estem parlant.

  El que si cal remarcar és que es potenciarà, al llarg de tot el crèdit, les normes higièniques i de seguretat que calen en el medi terrestre i aquàtic. Per tant, s'ensenyarà als alumnes els aspectes perillosos i com evitar-los.

  Davant d´una classe molt diferenciada qualitativament, es poden realitzar diversos grups o nivells de treball, per intentar que els que no saben aprenguin, i els que ja saben que perfeccionin la seva tècnica.

  Així doncs, en aquest crèdit s´utilitzarà com estil d´ensenyament l´assignació de tasques (estil B) quan es tracti d´aprendre bé la tècnica; i s´utilitzarà el descubriment guiat (estil F), i resolució de problemes (estil G), quan es treballin continguts menys perillosos.

  Respecte a l´actitud davant la forma de transmetre els coneixements al llarg de les sessions serà majoritàriament intructiva, ja que la major part de les decisions les prendrà el professor; amb l´objectiu de motivar als alumnes cap a la presa de contacte amb el medi.

  L´organització del grup-classe serà normalment individual, com a conseqüència del contingut que es treballarà. Però, tot i així, es treballarà també en ocasions per parelles, o petits grups, per fer més motivant el contingut.

  Respecte al control de la classe serà portat a terme pel mateix professor. De cada classe hi haurà dos o tres nivells, i cada grup serà controlat pel responsable professor o monitor de natació, en el seu cas. Els elements a controlar es poden dividir en dos grups: els d´execució i els d´actituds.

  Respecte l´execució, a part de l´avaluació inicial i la final amb les seves proves corresponents, al llarg del trimestre s´anirà observant els progresos dels alumnes i anotant-los. Pel que fa a les actituds el prestarà molta atenció als hàbits higiènics: barret de bany, xancles de piscina, dutxa,....; i a l´assistència a les sessions.

  8. BIBLIOGRAFIA

  DÍAZ LUCEA, Jordi. 1998. El currículum de la Educación Física en la reforma educativa; INDE Publicaciones, Barcelona.

  CONTRERAS JORDÁN, Onofre R.1998. Didáctica de la Educación Física; INDE Publicaciones, Barcelona.

  VVAA.1993 Currículum de l'Educació Secundària Obligatòria; Area d'Educació Física, Generalitat de Catalunya.

  VVAA.1992. Orientacions per a l'elaboració d'un crèdit; Generalitat de Catalunya.

  BILLOUIN, Allain.1982. Atletismo II; Ed. Hispano Europea.

  MORTENSEN, J.P i COOPER, J.M.1974. Técnicas de atletismo; Ed. Hispano Europea.

  RIUS i SANT, Joan.1989. Metodologia del atletismo; Ed. Paidotribo.

  ENCISO, Jaime.1995. Apunts de l'assignatura d'Atletisme I.

  CARAGOL, Manel.1995. Dossier de fitxes de l'assignatura de Natació I.

  DE LANUZA, F. i TOMES, A.1989. 1060 ejercicios i juegos de natación; Ed. Paidotribo.

  FRANCO, P i NAVARRO,F.Natación i habilidades acuáticas para todas las edades; Ed. Hispano Europea.

  NAVARRO, F. El niño i la actividad física y deportiva hacia el dominio de la natación; Ed.Gymnos.

  BIBLIOGRAFIA

  VVAA.1992. 1000 exercices et jeux de natation; Ed. Vigot.

  L.THOMAS, J.FIARD, C.SOULARD I G.CHANTEMPS. 1997. Gimnasia deportiva; Ed. Deportiva Agonos.

  FEDERACIÓN FRANCESA DE GIMNASIA.1964. Gimnasia deportiva masculina; Ed. Benzal.

  CARRASCO, R. 1984.Gymnastique aux agres. L'activité du débutant; Ed. Vigot.

  LLORENÇ, Albert.1995. Apunts de l'assignatura Gimnàstica esportiva masculina.

  9. RECURSOS DIDÀCTICS

  9.1. SALT DE LLARGADA

  • Minitramp

  • Màrfagues

  • Cordes

  • Guix

  • Video de la final de salt de llargada de les olimpiades de Barcelona 92

  • Banquetes

  • Pati del col·legi

  • Pista d'atletisme

  9.2 ACROBÀCIES

  • Gimnàs amb un mínim de 12 m. x 12 m. de superfície

  (si és superficie semi - flexible no caldràn màrfagues imprescindiblement)

  • Màrfagues més o menys espeses que equivalguin en un desplaçament d'anada i tornada a 2 x 12 m. prolongada per una màrfaga de seguretat

  • Plintons

  • Espatlleres

  • Minitramps

  • Bancs suecs

  9.3 NATACIÓ

  • Xurros

  • Suros de peus

  • Suros de mans

  • Corxeres

  • Pilotes de plàstic

  • Màrfegues de piscina

  • Xiulet del professor

  • Aros

  • Material recreatiu aquàtic

  • Piscina

  • Barrets de bany

  • Xancles

  • Banyadors

  • Tovalloles

  • Ulleres de piscina

  Les instal·lacions necessàries per portar a terme aquest crèdit són, lògicament, una piscina, un gimnàs, i una pista poliesportiva. S´intentarà que la piscina i el gimnàs estiguin a prop de les instal·lacions del centre escolar, per evitar pèrdues de temps, i riscos en el camí per anar-hi.

  10. ANNEXE: OBJECTIUS DEL CRÈDIT I MATERIAL DIDÀCTIC PER A L'ALUMNE

  10.1. OBJECTIUS DEL CRÈDIT

 • Aprenem el salt de llargada

 • Reconèixer les diferents tècniques del salt de llargada.

 • Aplicar y respectar el reglament y normes del salt de llargada.

 • Conèixer els beneficis que comporta el salt de llargada en la calitat de vida.

 • Realitzar de manera autònoma pràctiques d'escalfament i mètodes d'entrenament de les capacitats físiques bàsiques.

 • Acceptar y conèixer la propia realitat corporal en relació al salt.

 • Acceptar les diferències d'habilitat entre persones, sense discriminacions per raons de sexe o de capacitat física.

 • Realitzar de forma fluida la tècnica bàsica del salt de llargada.

 • Habituar-se i responsabilitzar-se d'una correcta utilització del material.

 • Avaluar les pròpies possibilitats motores en relació al salt i adecuar les pròpies aspiracions personals.

 • 10.1.2. Aprenem acrobàcies

 • Usar les diferents tècniques en la pràctica de les acrobàcies.

 • Identificar, millorar i combinar les habilitats motrius com a base per posar en pràctica les tècniques i destreses específiques més adequades en cada acrobàcia.

 • Comunicar-se amb els altres mitjançant elements propis de les acrobàcies.

 • Acceptar la pròpia realitat corporal en relació a les acrobàcies.

 • Acceptar les diferències d'habilitat entre els alumnes, sense discriminacions per raons de sexe o capacitat física.

 • Esforçar-se per vèncer les dificultats aconseguint fites personals.

 • Respectar les regles i normes de les diferents acrobàcies.

 • Avaluar les pròpies possibilitats motores i adequar-hi les pròpies aspiracions personals.

 • Responsabilitzar-se de la adequada utilització del material i les instal·lacions.

 • 10.1.3. Aprenem/perfeccionem a nedar els estils de crol i esquena

  19. Conèixer la terminologia pròpia de l'àmbit aquàtic.

 • Conèixer breument la història de la Natació.

 • Conèixer i executar la tècnica específica de crol.

 • Conèixer i executar la tècnica d´esquena.

 • Nedar 7 minuts sense aturades en l'estil que es trii.

 • Nedar una distància llarga a crol amb un moviment eficaç de cames i braços, de forma coordinada, respirant adequadament.

 • Nedar una distància llarga a esquena amb un moviment eficaç de cames i braços, respirant adequadament.

 • Nedar 25 metres a crol en menys de 1´15”.

 • Nedar 25 metres a esquena en menys de 1´30”.

 • Realitzar les sortides i viratges pròpies de cada estil treballat.

 • Conèixer diferents jocs i formes jugades propis del medi aquàtic.

 • Gaudir dins un medi diferent de l'habitual.

 • Prendre consciència de les normes bàsiques de seguretat i higiene pròpies d'una instal.lació aquàtica.

 • 10.2. MATERIAL DIDÀCTIC PER A L'ALUMNE

  EDUCACIÓ FÍSICA

  TEMA: Salt de llargada

  ÍNDEX DEL TREBALL DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA

  1. Capacitats físiques bàsiques.

  1.1. Força.

  1.2. Velocitat

  1.3. Resistència.

  1.4. Flexibilitat.

  2. Classificació de la força.

  2.1. La força explosiva.

  3. Classificació de la velocitat.

  3.1. La velocitat cíclica.

  4. Adaptacions de l'organisme a l'exercici físic.

  .4.1. Adaptacions cardiovasculars.

  4.1.1. Cròniques.

  4.1.2. Agudes.

  4.2. Adaptacions del sistema respiratori.

  4.2.1. Cròniques.

  4.2.2. Agudes.

  4.3. Adaptacions musculars.

  4.3.1. Cròniques.

  4.3.2. Agudes.

  1

  38

  Didàctica de l'Educació Física i l'esport

  INEFC Barcelona . Abril de 1999 Crèdit comú d'esports individual
  Descargar
  Enviado por:Toni, Sancho Y Jose
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar