Salud


Diabetes


- Què és la diabetis?

És una malaltia en la qual es produeix una mala utilització dels sucres, (hi -

drats de carboni), com a conseqüència d'una falta d'insulina.

La diabetis, és freqüent a tot el món i, sobretot, als països industrialitzats.

Afecta als dos sexes i a totes les races. No respecta límits d'edat, classe social ni zones geogràfiques.

El seu nom científic és Diabetes Mellitus (DM), i és una malaltia crònica.

 • Tipus de diabetis

 • Diabetis Mellitus tipus I o Diabetis Insulino-Dependent (DID)

 • Diabetis Mellitus tipus II o Diabetis No Insulino-Dependent

- Diabetis Mellitus tipus I :

Acostuma a aparèixer a l' infància, l'adolescència i a la joventut.

Apareix d'una forma brusca i pot agreujar ràpidament si no s'aplica el tracta-

ment adequat.Presenta una ràpida i progressiva pèrdua de la capacitat del pàn-

crees per produir insulina, per això s'ha de tractar, des del seu diagnòstic, amb insulina.

- Diabetis Mellitus tipus II :

Acostuma a aparèixer a partir dels 40 anys. Pot passar desapercebuda du-

rant bastant temps, cosa que dificulta el seu diagnòstic i el tractament precóç.

Està molt condicionada per l'herència. Va lligada a un mal aprofitament de l'in-

sulina i associada moltes vegades a l'obesitat, al sedentarisme, a l' hipertenció arterial o a alteracions de la grassa a la sang.

El fet que d'entrada no faci falta administrar insulina, que el seu tractament sigui amb hipoglucemians orals (pastilles), no vol dir que en l'evolució de la malaltia no arribi a ser necessari.

- Altres tipus:

- Diabetis secundària :

La seua causa és una malaltia o un tractament , capàç d'elevar inadequadament la quantitat de glucosa a la sang.

Es dels pocs casos en que, una vegada desapareguda la malaltia es pot recuperar la normalitat.

- Diabetis gestacional :

Fa referència a les alteracions del nivell de glucosa a la sang d'una dona, pel sol fet d'estar embarassada, que poden aparèixer.

Té importància per la seva relació amb la fertilitat i la tendència de la diabetis de la mare.

- Quina és la causa de la diabetis?

Encara no se sap exactament perquè algunes persones són diabètiques i al-

tres no.

Es neix amb la predisposició a patir diabetis , però es donen també altres factors per a que aparegui: infeccions per virus, alteració de les defenses de

l'organisme, etc.

- Per què li falla el pàncrees al diabètic?

Actualment, aquesta pregunta no es pot respondre amb exactitud. De totes maneres se suposa que hi ha una sèrie de factors combinats entre si:

 • Factor genètic: Una predisposició de la persona que hereta la possibilitat de ser diabètica.

 • Factor ambiental: Especialment, les infeccions produïdes pels virus i que lesionen el pàncrees.

 • Factor autoimmune: Una agressivitat del propi organisme que lesiona el pàncrees.

 • La causa de la diabetis s'està estudiant a molts centres i és possible que, en un futur pròxim, es pugui donar una resposta concreta en aquest sentit.

  - Es pot prevenir la diabetis?

  - Prevenció de la diabetis tipus I

  La prevenció resulta difícil d'establir, ja que l'aparició d'aquest tipus de diabetis pot venir determinada pels tres factors anteriors. La seva prevenció és un repte per als investigadors.

  - Prevenció de la diabetes tipus II

  En la diabetes tipus II, pròpia de les persones grans, la càrrega hereditària pot ser decisiva. Però en aquest tipus de diabetes fan un paper molt important el que podriem denominar com a factors desencadenants. En aquest sentit sí que es podria parlar d'una prevenció primària centrada en una sèrie de factors evitables.

  Diabetes
  Descargar
  Enviado por:Arantxa Luque Cortés
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar