Administración y finanzas


Comptabitat i Fiscalitat


EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 8-10-04.

NOM I COGNOMS:

L'empresa CARABÀS, S.A. (CARABASSA) presenta a la fi d'un exercici econòmic el següent patrimoni:

 • Existències: 50 u. producte X a 60 €/u.

60 u. “ Y a 50 “

80 u. “ Z a 25 “

 • Factures pendents de pagament per la compra de mercaderies: LUSA 3.000 €.

PISA 1.000 €.

 • Mobiliari: 5 arxivadors a 120 €/u.

6 taules a 100 “

20 cadires a 80 “

 • Préstec concedit al treballador Enric Xovares per 5.000 € a tornar a 12 mesos.

 • Deu a l'electricista Josep Pomares 800 €.

 • Ha dotat reserves voluntàries per 4.000 €.

 • Lletres a cobrar per la venda de mercaderies: PANSA 3.000 €.

MONSA 2.000 €.

 • Diners en bancs: 1.800 € en c/c. del BBVA.

4.000 dòlars en c/c. de BANCAIXA a 1'12 €/dòlar.

 • Deu 2.000 € de l'adquisició de mobiliari, a pagar mitjançant lletra a 18 mesos.

 • 600 accions de TERRA a 7'50 €/acció.

 • La Seguretat Social li deu 2.000 €.

 • Préstec rebut de Marc Trepador per 4.000 €, a tornar a 8 mesos.

 • SEPUSA li deu 1.000 € per la venda d'equipament informàtic documentada amb lletra a cobrar en un termini de 15 mesos.

ES DEMANA:

 • Nom correcte dels comptes utilitzats segons el P.G.C. i classificació en la massa patrimonial corresponent. (0'5 punts cadascun).

 • Inventari de l'empresa. 2 punts.

 • Balanç de Situació de l'empresa. 1 punt.

EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 5-11-04.

NOM I COGNOMS:

Una empresa presenta al principi de l'exercici econòmic el següent patrimoni: Factures pendents de pagament per la compra de maquinària documentades amb lletra per 8.000 € (15 mesos); diners en c/c. per 50.000 €; mercaderies per 15.000 €; deute amb la Seguretat Social per 4.000 €; maquinària per 20.000 €; diners en efectiu per 30.000 €; factures pendents de pagament per la compra de mercaderies per 10.000 €; diners avançat al treballador Alejandro Saps Noeslomismo per 1.000 €; saldo a favor amb Hisenda per 5.000 €; factures pendents de cobrament per la venda de mobiliari documentades amb lletra per 3.000 € (18 mesos) i préstec rebut de David Bisbaltamante per 4.000 € (12 mesos). (1 punt).

Realitza les següents operacions:

 • Cobra el saldo amb Hisenda. (0'75 punts).

 • Accepta lletra pel deute pendent per la compra de mercaderies. (0'75 punts).

 • Ven mercaderies per 10.000 €, cobrant 4.000 € amb taló bancari, girant lletra per 3.000 € i quedant pendent de cobrament la resta. (0'75 punts).

 • Compra divers equipament informàtic per 2.000 €, a pagar 1.000 € amb lletra a 6 mesos i la resta queda pendent de pagament a 15 mesos. (0'75 punts).

 • El banc li carrega 50 € d'interessos d'un descobert en el compte corrent, i el rebut del telèfon per 300 €. (1 punt).

 • Compra mercaderies per 30.000 €, fent-li un descompte per prompte pagament del 2%, pagant 10.000 € amb taló bancari, acceptant lletra per 5.000 € i la resta queda pendent de pagament. (1 punt).

 • Ven la maquinària pel seu valor comptable, girant lletra que és acceptada per 12.000 € (15 mesos) i la resta queda pendent de cobrament a 4 mesos. (1 punt).

 • Li deuen 2.000 € per la cessió d'una marca propietat de l'empresa, i 400 € d'una comissió per una gestió d'intermediació realitzada. (1 punt).

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Anotacions del Llibre Major.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'5 punts).

  • Balanç de Comprovació de Sumes i Saldos. (1 punt).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 17-12-04.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  3.000 (490) Prov. Insolvències Tràfic (431) Clients, Efectes Com. Cobrar 5.000

  23.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 18.000

  5.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 35.000

  5.000 (406) Env.+Emb. Tornar Proveïdors (437) Bestretes de Clients 2.000

  20.000 (228) Elements de Transport (253) Crèdits a LL.T. per Enaj. Immob. 5.000

  1.000 (173) Proveïdors Immob. a LL.T. (460) Bestretes de Remuneracions 3.000

  3.000 (435) Clients Dubtós Cobrament (390) Provisió Depreciació Mercaderies 800

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • El deute pendent de pagament per la compra del camió passa a pagar-se amb lletra a 8 mesos. (0'5 punts).

 • Es dona per perdut el saldo del client del qual no es tenia la certesa de cobrar. (0'5 punts)

 • Porta la lletra pendent de cobrament al banc per a descomptar-la, carregant-li el banc 50 € d'interessos i 15 de comissions. (1 punt).

 • Torna el 40% dels envasos, s'han trencat un 20% i es queda amb la resta. (1 punt).

 • Ven mercaderies per 8.000 €, aplicant la bestreta rebuda, i fent un descompte per prompte pagament del 2'5 %. Lliura efecte per al seu cobrament. (0'5 punts)

 • Porta la lletra al banc per a que gestione el seu pagament. (0'5 punts).

 • El client no paga la lletra al seu venciment, i el banc li carrega 30 € de comissions i 20 € de despeses de devolució. (1 punt).

 • Compra mercaderies per 10.000 €, amb unes despeses de transport de 100 € i un descompte comercial del 2 %. Després torna mercaderies per 400 € i accepta quedar-se amb la resta amb un descompte de 200 € per defectes de qualitat. (0'5 punts).

 • Compra maquinària per 5.000 €, pagant 1.000 € amb taló, accepta lletra a 14 mesos per 2.000 € i la resta queda pendent a 12 mesos. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 45.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 16.000 € i dels treballadors per 4.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 6.000 €. Recupera els diners avançats, paga per valor de 25.000 € i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i la resta de salaris. (1 punt).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les existències de mercaderies es valoren en 22.000 €. (0'5 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 700 €. (0'5 punts)

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 15-04-05.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  12.000 (560) Fiances rebudes a C.T. (4312)Efectes Comercials Gestió Cob. 5.000

  20.000 (436) Env.+Emb. Tornar Clients (407) Bestretes a Proveïdors 6.000

  33.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 35.000

  15.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 40.000

  20.000 (223) Maquinària (540) Inv. Financ. Temporals Capital 30.000

  15.000 (5201)Deutes C.T. per Crèdit Disposat (282) Amort. Acum. Immob. Material 5.000

  3.000 (281) Amort. Acum. Immob. Immat. (202) Despeses d'Ampliació de Capital 12.000

  6.000 (460) Bestretes de Remuneracions (597) Provisió Dep. Val. Neg. C.T. 3.000

  15.000 (598) Provisió Insolvències Crèd. C.T. (120) Remanent 20.000

  10.000 (215) Aplicacions Informàtiques (390) Provisió Depreciació Mercaderies 3.000

  3.000 (400) Proveïdors (220) Terrenys i Bens Naturals 30.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • L'empresa de la qual hem rebut la fiança incompleix el contracte i és penada amb 4.000 €, tornant-li els diners restants. (0'3 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 5.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta de saldo. (0'6 punts).

 • El client no paga la lletra que estava al banc i aquest li carrega 80 € de comissions i 70 € de despeses de devolució. (0'6 punts).

 • Trau 3.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 600 € d'interessos. (0'6 punts).

 • Li tornen embalatges per 5.000 €, s'han trencat per valor de 4.000 € i es queden amb la resta. (0'6 punts).

 • Ven els programes informàtics per 6.000 €, a cobrar 4.000 € a 6 mesos i la resta mitjançant lletra a 18 mesos. (0'6 punts).

 • Compra mercaderies per 20.000 €, havent un descompte comercial del 2% i unes despeses de transport de 200 €, aplicant-li la bestreta realitzada. (0'6 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 35.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 11.000 € i dels treballadors per 3.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 4.000 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 3.000 € de salaris. (0'6 punts).

 • Hi ha fundades esperances d'èxit d'un projecte d'investigació pel qual ha pagat ja a una empresa 15.000 €. Finalment, es patenta el projecte. (0'6 punts).

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'6 punts).

  • 5.000 € de comissions d'intermediació en la venda del local d'una altra empresa.

  • 50 cèntims de cadascuna de les 1.000 accions que va comprar a 30 €.

  • 200 € d'interessos del compte corrent

 • Paga en efectiu 3.000 € pels primers treballs de condicionament d'un solar de l'empresa. A la fi dels treballs paga 2.000 € més amb taló. (0'6 punts).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • La cotització actual de les accions és de 28 €. A l'any següent és de 26 €. Finalment les ven a 29 €, amb unes despeses de 400 €. (0'9 punts + 0'5 addicionals si està perfecte).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 50.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Despeses d'Establiment. 40%.

  • Immobilitzat Immaterial. Pel sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material:

  • Solar. Pel sistema lineal, 10 anys.

  • Maquinària. En base a la seua utilització, preveient-se un total de hores a treballar de 40.000, i de 5.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'3 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'3 punts).

  FET SOLS A DUES ALUMNES

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 15-04-05.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  12.000 (565) Fiances constituïdes a C.T. (4311)Efectes Comercials Descomptats 4.000

  30.000 (406) Env.+Emb. Tornar Proveïdors (437) Bestretes de Clients 5.000

  43.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 55.000

  15.000 (544) Crèdits a Curt Termini Personal (570) Caixa, € 60.000

  12.000 (223) Maquinària (540) Inv. Financ. Temporals Capital 40.000

  10.000 (5201)Deutes C.T. per Crèdit Disposat (282) Amort. Acum. Immob. Material 4.000

  2.000 (281) Amort. Acum. Immob. Immat. (200) Despeses de Constitució 8.000

  6.000 (460) Bestretes de Remuneracions (597) Provisió Dep. Val. Neg. C.T. 3.000

  15.000 (598) Provisió Insolvències Crèd. C.T. (120) Remanent 20.000

  6.000 (214) Drets de Traspàs (390) Provisió Depreciació Mercaderies 3.000

  4.000 (5208)Deutes per Efectes Descomptats (221) Construccions 60.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • S'incompleix el contracte amb l'empresa a la qual s'havia deixat en dipòsit la fiança, per la qual cosa es penada amb 5.000 €, tornant-li els diners restants. (0'3 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 4.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta de saldo. (0'6 punts).

 • El client no paga la lletra que estava al banc i aquest li carrega 100 € de despeses de devolució. (0'6 punts).

 • Trau 5.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 500 € d'interessos. (0'6 punts).

 • Torna embalatges per 10.000 €, s'han trencat per valor de 5.000 € i es queda amb la resta. (0'6 punts).

 • Traspassa per 5.000 € el local pel qual pagava lloguer, a cobrar 3.000 € a 6 mesos i la resta mitjançant lletra a 18 mesos. (0'6 punts).

 • Ven mercaderies per 20.000 €, havent un descompte comercial del 1'5% i unes despeses d'assegurances de 200 €, aplicant la bestreta rebuda. (0'6 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 14.000 € i dels treballadors per 3.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 5.000 €. Recupera els diners avançats i paga 15.000 €, quedant pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i la resta de salaris. (0'6 punts).

 • Hi ha fundades esperances d'èxit d'un projecte d'investigació pel qual ha pagat ja a una empresa 10.000 €. Finalment, es patenta el projecte. (0'6 punts).

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'6 punts).

  • 1.000 € de cessió de la patent anterior.

  • 40 cèntims de cadascuna de les 500 accions que va comprar a 80 €.

  • 400 € d'interessos del compte corrent

 • Avança 4.000 € a un constructor per a fer un nou magatzem. A la fi dels treballs paga 20.000 € més amb taló. (0'6 punts).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • La cotització actual de les accions és de 76 €. A l'any següent és de 78 €. Finalment les ven a 77 €, amb unes despeses de 500 €. (0'9 punts + 0'5 addicionals si està perfecte).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 40.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Despeses d'Establiment. 30%.

  • Immobilitzat Immaterial. Pel sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material:

  • Solar. Pel sistema lineal, 20 anys.

  • Maquinària. En base a la seua utilització, preveient-se un total de hores a treballar de 60.000, i de 10.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'3 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'3 punts).

  EXAMEN DE SETEMBRE IGUAL QUE EL DE SUFICIÈNCIA

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. SUFICIÈNCIA. DATA: 20-06-05.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (0'5 Punts)

  6.000 (1214)Resultats Negatius Ex. 2004 (4708)H.P. Deutora per Sub. Concedides 20.000

  10.000 (4312)Efectes Com. Gestió Cob. (597) Prov. Dep. Val. Neg. C.T. 4.000

  6.000 (465) Remuneracions Pend. Pagament (201) Despeses de Primer Establiment 4.000

  20.000 (172) Deutes a Ll.T. Transf. en Subv. (282) Amort. Acum. Immob. Material 6.000

  40.000 (540) Inv. Financ. Temporals Capital (571) Caixa, Moneda Estrangera 25.000

  5.000 (460) Bestretes de Remuneracions (300) Mercaderies 90.000

  3.000 (390) Provisió Depreciació Mercad. (436) Env. i Emb. a Tornar Clients 12.000

  6.000 (435) Clients Dubtós Cobrament (490) Provisió Insolvències Tràfic 6.000

  50.000 (221) Construccions (410) Creditors per Prestació de Serveis 20.000

  40.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 20.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client i el banc carrega 100 € de comissions i 60 € de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 5.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.000 €. Recupera els diners avançats, paga els salaris pendents i sols queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F.. (0'5 punts).

 • La Generalitat Valenciana li ingressa la subvenció concedida per a l'adquisició d'un nou camió i la transforma en no reintegrable. L'empresa compra el camió per 70.000 € dels que paga 20.000 € amb taló i la resta a 6 mesos. (0'5 punts).

 • El client torna envasos per 5.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queda amb la resta. (0'5 punts).

 • El client del qual no es tenia la certesa de cobrar paga finalment tot el que devia. (0'5 punts)

 • Ven mercaderies per 70.000 € a cobrar a 2 mesos, havent despeses d'assegurances per 100 € que paga en efectiu i que li carrega en factura al seu client. (0'5 punts).

 • El 30-6 li concedeix el banc un prèstec de 12.000 € a tornar en 8 mesos al 12% anual, cobrant-li els interessos per anticipat. (0'5 punts).

 • Ha pagat en efectiu: (0'8 punts)

  • Hotels a clients per 500 € (IVA 7%).

  • Llum dels mesos de novembre, desembre i gener de l'any que ve. 3.000 €

  • Gestoria. 400 €.

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'8 punts).

  • Dividends de les accions per 1.200 €.

  • Servei d'economat per als treballadors. 1.000 €.

  • Lloguer dels mesos de desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 6.000 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'8 punts).

 • Els diners en moneda estrangera que té es corresponen amb 100.000 zlotys polonesos. Ara el canvi és de 0'28 €/zloty. A l'any següent les canvia a 0'26 €/zloty. (0'8 punts).

 • La cartera de valors es correspon amb 1.000 accions. En l'actualitat la cotització és de 35 €. A l'any següent es cotitza a 38 €. Finalment, les ven a 40 €, amb unes despeses de 400 € (0'8 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 85.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €. (0'25 punts).

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Despeses d'establiment. 20%.

  • Immobilitzat material. Edifici. Sistema lineal, amb 50 anys d'amortització.

  Camió. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 350.000 Km. totals a recórrer i 70.000 km. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost. (0'5 punts)

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'25 punts)

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'25 punts)

  • Reserva legal: 20%.

  • Reserva estatutària: 10%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Repartiment entre els accionistes: 40%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 5-10-05.

  NOM I COGNOMS:

  L'empresa BARRABÀS, S.A. (BARRABASSA) presenta a la fi d'un exercici econòmic el següent patrimoni:

  • Lletres pendents de pagament per la compra de mercaderies: SASA 4.000 €.

  TISA 3.000 €.

  • Préstec concedit al treballador Joan Cremaller per 4.000 € a tornar a 15 mesos.

  • Deu a la gestoria COMPTAFISC 700 €.

  • Existències: 40 u. producte X a 50 €/u.

  50 u. “ Y a 80 “

  60 u. “ Z a 150 “

  • Ha dotat reserves segons el que dicten els estatuts per 5.000 €.

  • Factures a cobrar per la venda de mercaderies: TECSA 4.500 €.

  CICSA 5.500 €.

  • Diners en bancs: 2.500 € en c/c. del BBVA.

  5.000 dòlars en c/c. de BANCAIXA a 0'8 €/dòlar.

  • Mobiliari: 5 arxivadors a 120 €/u.

  6 taules a 100 “

  20 cadires a 80 “

  • Deu 1.000 € de l'adquisició de mobiliari a l'empresa LECSA, a pagar mitjançant lletra a 18 mesos.

  • 400 accions de Telefónica Móviles a 9'50 €/acció.

  • La Seguretat Social li deu 3.000 €.

  • Préstec rebut de Marc Trepador per 4.000 €, a tornar a 12 mesos.

  • RAUSA li deu 400 € per la venda d'equipament informàtic documentada amb lletra a cobrar en un termini de 8 mesos.

  ES DEMANA:

  • Nom correcte dels comptes utilitzats segons el P.G.C. i classificació en la massa patrimonial corresponent. (0'5 punts cadascun).

  • Inventari de l'empresa, sent el benefici de 20.000 €. 2 punts.

  • Balanç de Situació de l'empresa. 1 punt.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 27-10-05

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presenta al principi de l'exercici econòmic el següent patrimoni: Factures pendents de pagament per la compra de maquinària documentades amb lletra per 8.000 € (15 mesos); diners en c/c. per 50.000 €; mercaderies per 15.000 €; deute amb la Seguretat Social per 4.000 €; maquinària per 20.000 €; diners en efectiu per 30.000 €; factures pendents de pagament per la compra de mercaderies per 10.000 €; diners avançat al treballador Alejandro Saps Noeslomismo per 1.000 €; saldo a favor amb Hisenda per 5.000 €; factures pendents de cobrament per la venda de mobiliari documentades amb lletra per 3.000 € (18 mesos) i préstec rebut de David Bisbaltamante per 4.000 € (12 mesos). (1 punt).

  Realitza les següents operacions:

 • Cobra el saldo amb Hisenda. (0'75 punts).

 • Accepta lletra pel deute pendent per la compra de mercaderies. (0'75 punts).

 • Ven mercaderies per 10.000 €, cobrant 4.000 € amb taló bancari, girant lletra per 3.000 € i quedant pendent de cobrament la resta. (0'75 punts).

 • Fa un préstec a Idaira Desafinà per 2.000 € a tornar en 18 mesos. (0'75 punts)

 • Compra divers equipament informàtic per 2.000 €, a pagar 1.000 € amb lletra a 6 mesos i la resta queda pendent de pagament a 15 mesos. (1 punt).

 • El banc li carrega 50 € d'interessos d'un descobert en el compte corrent, i el rebut del telèfon per 300 €. (1 punt).

 • Compra mercaderies per 30.000 €, pagant 10.000 € amb taló bancari, acceptant lletra per 5.000 € i la resta queda pendent de pagament. (1 punt).

 • Ven la maquinària pel seu valor comptable, girant lletra que és acceptada per 12.000 € (15 mesos) i la resta queda pendent de cobrament a 4 mesos. (1 punt).

 • Li deuen 2.000 € per la cessió d'una marca propietat de l'empresa, i 400 € d'una comissió per una gestió d'intermediació realitzada. (1 punt).

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 27-10-05.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presenta al principi de l'exercici econòmic el següent patrimoni: Factures pendents de cobrament per la compra d'un terreny documentades amb lletra per 4.000 € (12 mesos); diners en c/c. per 30.000 €; equipament informàtic per 5.000 €; lletres pendents de pagament per la compra de mercaderies per 6.000 €; deutes amb Hisenda per 4.000 €; mercaderies per 12.000 €; saldo a favor amb la Seguretat Social per 5.000 €; factures pendents de cobrament per la venda de mercaderies; factures pendents de pagament per la compra d'equipament informàtic per 2.000 €; diners en efectiu per 30.000 €; diners pendent de pagar als treballadors per 3.000 €; (18 mesos) i préstec realitzat per 4.000 € (15 mesos). (1 punt).

  Realitza les següents operacions:

 • Paga el saldo amb Hisenda. (0'75 punts).

 • Lliura lletra pel cobrament pendent per la venda de mercaderies. (0'75 punts).

 • Ven mercaderies per 10.000 €, cobrant 4.000 € amb taló bancari, girant lletra per 3.000 € i quedant pendent de cobrament la resta. (0'75 punts).

 • Rep un préstec per 3.000 € a tornar en 15 mesos. (0'75 punts).

 • Compra diversos mobles per 2.000 €, a pagar 1.000 € amb lletra a 6 mesos i la resta queda pendent de pagament a 15 mesos. (1 punt).

 • Té pendent de pagament una factura de 100 € de material d'oficina i una altra d'una empresa d'auditoria per 500 €. (1 punt).

 • Compra mercaderies per 30.000 €, pagant 10.000 € amb taló bancari, acceptant lletra per 5.000 € i la resta queda pendent de pagament. (1 punt).

 • Ven l'equipament informàtic pel seu valor comptable, girant lletra que és acceptada per 1.000 € (15 mesos) i la resta queda pendent de cobrament a 4 mesos. (1 punt).

 • El banc li fa un ingrés al seu c/c. de 40 € en concepte de liquidació d'interessos, així com 1.000 € per la cessió d'una patent propietat de l'empresa. (1 punt).

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 2-12-05.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  3.000 (490) Prov. Insolvències Tràfic (431) Clients, Efectes Com. Cobrar 5.000

  23.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 18.000

  5.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 35.000

  5.000 (406) Env.+Emb. Tornar Proveïdors (437) Bestretes de Clients 2.000

  20.000 (228) Elements de Transport (253) Crèdits a LL.T. per Enaj. Immob. 5.000

  1.000 (173) Proveïdors Immob. a LL.T. (460) Bestretes de Remuneracions 3.000

  3.000 (435) Clients Dubtós Cobrament (390) Provisió Depreciació Mercaderies 800

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Es dona per perdut el saldo del client del qual no es tenia la certesa de cobrar. (0'5 punts)

 • Porta la lletra pendent de cobrament al banc per a descomptar-la, carregant-li el banc 50 € d'interessos i 15 de comissions. (1 punt).

 • Torna el 40% dels envasos, s'han trencat un 20% i es queda amb la resta. (1 punt).

 • Ven mercaderies per 8.000 €, aplicant la bestreta rebuda, i fent un descompte per prompte pagament del 2'5 %. Lliura efecte per al seu cobrament. (0'5 punts)

 • Porta la lletra al banc per a que gestione el seu pagament. (0'5 punts).

 • El client no paga la lletra al seu venciment, i el banc li carrega 30 € de comissions i 20 € de despeses de devolució. (0'75 punts).

 • Gira nova lletra per l'import de la lletra anterior més les despeses de devolució i 100 € d'interessos de demora. (0'75 punts).

 • Compra mercaderies per 10.000 €, amb unes despeses de transport de 100 € i un descompte comercial del 2 %. Després torna mercaderies per 400 € i accepta quedar-se amb la resta amb un descompte de 200 € per defectes de qualitat. (0'5 punts).

 • Compra maquinària per 5.000 €, pagant 1.000 € amb taló, accepta lletra a 14 mesos per 2.000 € i la resta queda pendent a 12 mesos. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 45.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 16.000 € i dels treballadors per 4.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 6.000 €. Recupera els diners avançats, paga per valor de 25.000 € i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i la resta de salaris. (1 punt).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les existències de mercaderies es valoren en 22.000 €. (0'5 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 700 €. (0'5 punts)

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 3-02-06

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  4.000 (239) Bestretes Immobilitzat Material (281) Amort. Acum. Immob. Immat. 4.000

  10.000 (430) Clients (251) Valors de Renda Fixa 15.000

  3.000 (431) Clients, Efectes Comercials Cobrar (436) Env. i Emb. Tornar Clients 6.000

  40.000 (300) Mercaderies (202) Despeses Ampliació Capital 3.000

  2.000 (390) Provisió Depreciació Mercaderies (297) Prov. Dep. Val. Neg. Llarg T. 2.000

  60.000 (570) Caixa, € (252) Crèdits a Llarg Termini 23.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (228) Elements de Transport 40.000

  5.000 (282) Amort. Acum. Immob. Material (215) Aplicacions Informàtiques 12.000

  30.000 (572) Bancs i ... (171) Deutes a Llarg Termini 8.000

  6.000 (117) Reserves Voluntàries (410) Creditors Prestació Serveis 5.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Porta la lletra al banc per a que li gestione el cobrament. Després, la lletra es torna i el banc li carrega 40 € de comissions i 60 € de despeses de devolució.

 • Li tornen envasos per valor de 2.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queden amb la resta.

 • Paga 20.000 € a una empresa per portar a terme un projecte d'investigació. Posteriorment, hi ha indicis fonamentats d'èxit d'aquest projecte.

 • Compra mercaderies per 20.000 €, amb un descompte comercial del 5%. Després, torna gèneres per valor de 3.000 € i accepta quedar-se amb la resta amb una rebaixa de 1.000 €.

 • Ven els programes informàtics per 9.000 €, a cobrar la meitat a 3 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos. *

 • Valor total de la nòmina: 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social, 14.000 €, i dels treballadors per 4.000 €. Retencions pel I.R.P.F., 5.000 €. Recupera la bestreta, paga 25.000 € i queda pendent de pagament el saldo amb la Seguretat Social, les retencions i la resta de salaris. *

 • Compra mobles per valor de 6.000 €, aplicant la bestreta realitzada, i queda a pagar la meitat a 6 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos. *

 • Cobra un 3% d'interès de les 150 obligacions que comprà per un nominal de 100 € cadascuna. Després les ven a un canvi de 80 € cadascuna. *

 • L'empresa a la qual havia fet un préstec es declara en suspensió de pagaments. Posteriorment, recupera 10.000 € i la resta es dona per perduda. *

 • Compra 500 accions a 20 € cadascuna, havent-ne unes despeses de 100 €. Després cobra un dividend de 0'40 € per acció. *

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les accions es cotitzen a 18 €. A l'any següent, el canvi és de 21 €. *

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Despeses d'Establiment,.30%.

  • Immobilitzat Immaterial. Sistema lineal, 10 anys.

  • Immobilitzat Material. Mobles: Sistema lineal, 20 anys.

  Camió. Sistema funcional, en base als km. Recorreguts, sent els d'enguany 30.000 km. i el totals previstos 240.000 km.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 55.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 3.000 €.

 • ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (1 punt).

  • Anotacions en el Llibre Diari. (7 x 0'4 + 7* x 0'8)

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'35 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'25 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 2-03-06.

  NOM I COGNOMS:

  I. Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  12.000 (565) Fiances constituïdes a C.T. (4311)Efectes Comercials Descomptats 4.000

  30.000 (527) Interessos de Deutes a C.T. (521) Deutes a Curt Termini 30.000

  43.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 55.000

  15.000 (544) Crèdits a Curt Termini Personal (570) Caixa, € 60.000

  12.000 (223) Maquinària (540) Inv. Financ. Temporals Capital 40.000

  10.000 (5201)Deutes C.T. per Crèdit Disposat (282) Amort. Acum. Immob. Material 4.000

  2.000 (281) Amort. Acum. Immob. Immat. (200) Despeses de Constitució 8.000

  6.000 (460) Bestretes de Remuneracions (597) Provisió Dep. Val. Neg. C.T. 3.000

  15.000 (598) Provisió Insolvències Crèd. C.T. (120) Remanent 20.000

  6.000 (214) Drets de Traspàs (390) Provisió Depreciació Mercaderies 3.000

  4.000 (5208)Deutes per Efectes Descomptats (220) Terrenys i Bens Naturals 30.000

  3.000 (230) Adaptació Terrenys i Bens Nat. (410) Creditors per Prestació de Serveis 10.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • S'incompleix el contracte amb l'empresa a la qual s'havia deixat en dipòsit la fiança, per la qual cosa es penada amb 5.000 €, tornant-li els diners restants. (0'25 punts).

 • L'1 de gener torna el préstec i els interessos que devia. (0'5 punts)

 • S'aconsegueix cobrar 4.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta de saldo. (0'5 punts).

 • El client no paga la lletra que estava al banc i aquest li carrega 100 € de despeses de devolució. (0'5 punts).

 • Trau 5.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 500 € d'interessos. (0'5 punts).

 • Traspassa per 5.000 € el local pel qual pagava lloguer, a cobrar 3.000 € a 6 mesos i la resta mitjançant lletra a 18 mesos. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 20.000 €, havent un descompte comercial del 1'5%. Posteriorment, li tornen gèneres per valor de 2.000 € i accepten quedar-se amb la resta amb un descompte de 1.000 € per defectes de qualitat. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 14.000 € i dels treballadors per 3.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 5.000 €. Recupera els diners avançats i paga 15.000 €, quedant pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i la resta de salaris. (0'5 punts).

 • Hi ha fundades esperances d'èxit d'un projecte d'investigació pel qual ha pagat ja a una empresa 10.000 €. Finalment, es patenta el projecte amb unes despeses de 150 € que paga amb taló. (0'5 punts).

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'5 punts).

  • 1.000 € de cessió de la patent anterior.

  • 40 cèntims de cadascuna de les 500 accions que va comprar a 80 €.

  • 400 € d'interessos del compte corrent.

 • A l'acabament dels treballs de condicionament dels terrenys que té l'empresa, paga 2.000 € més amb taló. (0'5 punts).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • La cotització actual de les accions és de 76 €. A l'any següent és de 78 €. Finalment les ven a 77 €, amb unes despeses de 500 €. (0'25 x 3 punts + 0'5 addicionals si està perfecte).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 40.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Despeses d'Establiment. 30%. (0'15 punts)

  • Immobilitzat Immaterial. Pel sistema lineal, 5 anys. (0'15 punts)

  • Immobilitzat Material: En base a la seua utilització, amb unes previsions totals d'hores a

  treballar de 60.000, i de 10.000 h. per a enguany. (0'2 punts)

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'25 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'25 punts).

  II. L'empresa contracta en règim de leasing l'adquisició de maquinària valorada en 50.000 €,

  aplicant-se un tant d'interès a l'operació del 6 %, amb una vigència de 3 anys i una opció de compra valorada en 8.000 €. Sistema d'amortització lineal, amb 10 anys de vida útil. El quadre d'amortització de l'operació financera és el següent: (1'5 punts)

  Any

  Anualitat

  Interessos

  Quota

  d'Amortització

  Total

  Amortitzat

  Pendent

  Amortització

  0

  -

  -

  -

  -

  50.000

  1

  16.193

  3.000

  13.193

  13.193

  36.807

  2

  16.193

  2.209

  13.984

  27.177

  22.823

  3

  16.192

  1.369

  14.823

  42.000

  8.000

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 10-05-06.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (0'5 punts)

  10.000 (4311)Efectes Com. Descomptats (597) Prov. Dep. Valors Neg. C.T. 4.000

  30.000 (172) Deutes a Ll. T. Transf. Subvenc. (5208)Deutes per Efectes Descomptats 10.000

  50.000 (541) Valors de Renda Fixa a C.T. (573) Bancs i ..., Moneda Distinta Euro 34.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (300) Mercaderies 80.000

  2.000 (390) Provisió Depreciació Mercaderies (1215)Resultats Negatius Exercici 2005 5.000

  8.000 (543) Crèdits a C.T. per Enaj. Immob. (282) Amortització Acum. Immob. Mat. 6.000

  60.000 (221) Construccions (200) Despeses de Constitució 4.000

  8.000 (598) Prov. Insolvències Crèdits a C.T. (440) Deutors 8.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client, i el banc carrega 100 € en concepte de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 50 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 20.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 6.000 € i dels treballadors per 2.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 3.000 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 4.000 € de salaris. (0'5 punts).

 • El Ministeri d'Indústria li accepta la conversió en no reintegrable de la subvenció concedida per a l'adquisició de maquinària. L'empresa compra les màquines per 60.000 €, dels quals paga 30.000 € amb taló i la resta amb lletra a 18 mesos. (0'5 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 5.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perduda la resta de saldo. (0'5 punts).

 • Avança 5.000 € per uns treballs d'ampliació d'oficines. Al concloure les obres paga 4.000 € més. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 90.000 € a cobrar amb lletra a 4 mesos i amb un descompte per prompte pagament del 2%. (0'5 punts).

 • El 30-9 li concedeix el banc un préstec de 40.000 € a tornar en 9 mesos al 6% anual, cobrant-li els interessos per anticipat. (0'5 punts).

 • Ha pagat en efectiu: (0'5 punts)

  • Indemnització a un treballador per 2.000 €

  • Cessió d'una marca els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 5.000 €.

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'5 punts)

  • 16 € de cadascuna de les 50 obligacions que té.

  • Lloguer dels mesos de novembre, desembre i gener per 4.500 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'75 punts)

 • Dota una provisió per 6.000 € per un jui que està pendent de sentència. Posteriorment, es penat amb 4.000 €. (0'75 punts)

 • Els diners en moneda estrangera que te al banc es corresponen amb 20.000 lliures xipriotes. Ara el canvi és de 1'65 €/lliura xipriota. A l'any següent les canvia a 1'75 €/lliura xipriota. (0'75 punts).

 • La cotització de les obligacions és de 850 €. Finalment les ven a 950 €, amb unes despeses de 200 €. (0'75 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 70.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 1.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Despeses d'establiment. 10%.

  • Immobilitzat Material. Oficines. Sistema lineal, amb 20 anys d'amortització.

  Maquinària. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 30.000 h. totals de funcionament i 5.000 h. per a enguany. (cal recordar la subvenció concedida).

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts)

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost (0'5 punts).

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'25 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • La resta queda pendent de distribuir.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 14-06-06.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (0'5 punts)

  20.000 (172) Deutes Ll.T. Transf. en Subv. (1215)Resultats Negatius Exercici 2005 5.000

  95.000 (300) Mercaderies (5208)Deutes per Efectes Descomptats 8.000

  8.000 (4311)Efectes Com. Descomptats (597) Prov. Dep. Valors Neg. C.T. 4.000

  80.000 (540) Inv. Financeres Temporals Cap. (460) Bestretes de Remuneracions 3.000

  1.000 (390) Provisió Depreciació Mercaderies (573) Bancs i ..., Moneda Distinta Euro 30.000

  70.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 80.000

  10.000 (202) Despeses d'Ampliació de Capital (440) Deutors 5.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • El Ministeri d'Indústria li transforma la subvenció concedida per a l'adquisició de maquinària en no reintegrable. L'empresa comprà enguany la màquina per 60.000 €, dels quals pagà 20.000 € amb taló i la resta amb lletra a 15 mesos. (0'5 punts).

 • El client torna la lletra i el banc li cobra 100 € de despeses de devolució. Més tard, l'empresa gira nova lletra al client per l'import impagat més les despeses de devolució i 50 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • Hi ha indicis d'èxit en un projecte d'investigació en el que porta gastats 20.000 €. Finalment, patenta el projecte, pagant amb targeta de crèdit 500 € de despeses de registre. (0'5 punts).

 • El banc li carrega el saldo anterior de la targeta més 10 € d'interessos. (0'5 punts)

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 4.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.500 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 4.000 € de salaris. (0'5 punts).

 • El 30-4 concedeix un prèstec de 30.000 €, a tornar a 12 mesos, cobrant els interessos per anticipat, sent el tipus del 8% anual. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 80.000 €, pagant unes despeses de transport de 200 € que li carrega en factura al client. Posteriorment, li tornen generes per valor de 3.000 € i accepten quedar-se amb la resta però amb una rebaixa de 2.000 € per defectes de qualitat. (0'75 punts)

 • Ha ingressat en c.c.: (0'75 punts)

  • Per la cessió d'una patent dels mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març per 10.000 €.

  • Dividends per 2.000 €.

  • Dels treballadors per l'economat per 5.000 € (16% I.V.A.).

 • Ha pagat pel c.c.: (0'75 punts)

  • Lloguer dels mesos de novembre, desembre i gener per 3.000 €.

  • Diversos impostos municipals per 600 €.

  • Hotel per a un client per 100 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'75 punts).

 • Els diners en moneda estrangera es corresponen amb 50.000 dòlars australians. Ara el canvi és de 0'64 €/$ australià. A l'any següent els canvia a 0'58 €/$ australià. (0'75 punts).

 • La cartera de valors es correspon amb 2.000 accions comprades a 40 €. En l'actualitat, la cotització és de 39 €. Finalment, les ven a 38 €, amb unes despeses de 200 €. (0'75 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 90.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Despeses d'Establiment, 20%.

  • Immobilitzat Material. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 30.000 h. totals de funcionament, i de 6.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts)

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost (0'5 punts).

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'25 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • La resta queda pendent de distribuir.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. SUFICIÈNCIA. DATA: 16-06-06.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (0'5 Punts)

  6.000 (1214)Resultats Negatius Ex. 2004 (436) Env. i Emb. a Tornar Clients 10.000

  10.000 (4311)Efectes Com. Gestió Cob. (597) Prov. Dep. Val. Neg. C.T. 4.000

  6.000 (465) Remuneracions Pend. Pagament (201) Despeses de Primer Establiment 4.000

  20.000 (172) Deutes a Ll.T. Transf. en Subv. (282) Amort. Acum. Immob. Material 6.000

  40.000 (540) Inv. Financ. Temporals Capital (571) Caixa, Moneda Estrangera 25.000

  5.000 (460) Bestretes de Remuneracions (300) Mercaderies 90.000

  5.000 (390) Provisió Depreciació Mercad. (5208)Deutes a C.T. amb Entitats Crèdit 10.000

  40.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 20.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client i el banc carrega 60 € de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 80 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 5.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.000 €. Recupera els diners avançats, paga els salaris pendents i sols queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F.. (0'5 punts).

 • La Generalitat Valenciana transforma en no reintegrable la subvenció concedida per a l'adquisició d'un nou camió. L'empresa compra el camió per 70.000 € dels que paga 20.000 € amb taló i la resta a 6 mesos. (0'5 punts).

 • El client torna envasos per 5.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queda amb la resta. (0'5 punts).

 • El 30-6 li concedeix el banc un prèstec de 12.000 € a tornar en 8 mesos al 12% anual, cobrant-li els interessos per anticipat. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 70.000 € a cobrar amb lletra, havent despeses de transports per 100 € que paga amb la targeta de crèdit i que li carrega en factura al seu client. (0'75 punts).

 • El banc li carrega el pagament anterior de la targeta més 5 € d'interessos. (0'5 punts).

 • Ha pagat en efectiu: (0'75 punts)

  • Diversos dinars a restaurants amb clients per 500 €.

  • Llum dels mesos de novembre, desembre i gener de l'any que ve. 3.000 €

  • Gestoria. 400 €.

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'75 punts).

  • Dividends de les accions per 1.200 €.

  • Per l'elaboració d'un informe. 1.000 €.

  • Lloguer dels mesos de desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 6.000 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'75 punts).

 • Els diners en moneda estrangera que té es corresponen amb 100.000 zlotys polonesos. Ara el canvi és de 0'23 €/zloty. A l'any següent les canvia a 0'26 €/zloty. (0'75 punts).

 • La cartera de valors es correspon amb 1.000 accions. En l'actualitat la cotització és de 37 €. Finalment, les ven a 40 €, amb unes despeses de 400 € (0'75 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 85.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €. (0'25 punts).

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Despeses d'establiment. 20%.

  • Immobilitzat material. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 350.000 Km. totals a recórrer i 70.000 km. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost. (0'5 punts)

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'25 punts)

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'25 punts)

  • Reserva legal: 20%.

  • Reserva estatutària: 10%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Repartiment entre els accionistes: 40%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 23-10-07

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presenta al principi de l'exercici econòmic el següent patrimoni: Factures pendents de pagament per la compra de maquinària documentades amb lletra per 8.000 € (15 mesos); diners en c/c. per 50.000 €; mercaderies per 15.000 €; deute amb la Seguretat Social per 4.000 €; maquinària per 20.000 €; diners en efectiu per 30.000 €; factures pendents de pagament per la compra de mercaderies per 10.000 €; diners avançat al treballador Alejandro Saps Noeslomismo per 1.000 €; saldo a favor amb Hisenda per 5.000 €; factures pendents de cobrament per la venda de mobiliari documentades amb lletra per 3.000 € (18 mesos) i préstec rebut de David Bisbaltamante per 4.000 € (12 mesos).

  Realitza les següents operacions:

 • Cobra el saldo amb Hisenda. (0'5 punts).

 • Accepta lletra pel deute pendent per la compra de mercaderies. (0'5 punts).

 • Fa un préstec a Idaira Desafinà per 2.000 € a tornar en 18 mesos. (0'5 punts)

 • Ven mercaderies per 10.000 €, cobrant 4.000 € amb taló bancari, girant lletra per 3.000 € i quedant pendent de cobrament la resta. (0'75 punts).

 • Compra mercaderies per 30.000 €, pagant 10.000 € en efectiu, acceptant lletra per 5.000 € i la resta queda pendent de pagament. (0'75 punts).

 • Compra divers equipament informàtic per 2.000 €, a pagar 1.000 € amb lletra a 6 mesos i la resta queda pendent de pagament a 15 mesos. (1 punt).

 • El banc li carrega 50 € d'interessos d'un descobert en el compte corrent, i el rebut del telèfon per 300 €. (1 punt).

 • Ven la maquinària pel seu valor comptable, girant lletra que és acceptada per 12.000 € (15 mesos) i la resta queda pendent de cobrament a 4 mesos. (1 punt).

 • Li deuen 2.000 € per la cessió d'una marca propietat de l'empresa, i 400 € d'una comissió per una gestió d'intermediació realitzada. (1 punt).

 • ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (2 punts).

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 23-11-06.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  3.000 (490) Prov. Insolvències Tràfic (431) Clients, Efectes Com. Cobrar 5.000

  23.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 18.000

  5.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 35.000

  5.000 (436) Env.+Emb. Tornar Clients (407) Bestretes a Proveïdors 2.000

  20.000 (228) Elements de Transport (253) Crèdits a LL.T. per Enaj. Immob. 5.000

  1.000 (173) Proveïdors Immob. a LL.T. (460) Bestretes de Remuneracions 3.000

  3.000 (435) Clients Dubtós Cobrament (390) Provisió Depreciació Mercaderies 800

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Compra mercaderies per 10.000 €, aplicant la bestreta feta i amb unes despeses de transport de 100 € i un descompte comercial del 2 %.(1 punt).

 • Torna mercaderies per 400 € i accepta quedar-se amb la resta amb un descompte de 200 € per defectes de qualitat. (0'75 punts).

 • Es dona per perdut el saldo del client del qual no es tenia la certesa de cobrar. (0'75 punts)

 • Compra maquinària per 5.000 €, pagant 1.000 € amb taló, accepta lletra a 14 mesos per 2.000 € i la resta queda pendent a 12 mesos. (0'75 punts).

 • Deu les següents despeses: (0'75 punts)

  • Telèfon. 400 €.

  • Dret d'ús d'una patent. 2.000 €.

 • Li tornen el 40% dels envasos, s'han trencat un 20% i es queden amb la resta. (1 punt).

 • Ven mercaderies per 8.000 €, fent un descompte per prompte pagament del 2'5 %. Lliura efecte per al seu cobrament. (1 punt)

 • El valor total de la nòmina puja a 45.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 16.000 € i dels treballadors per 4.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 6.000 €. Recupera els diners avançats, paga per valor de 25.000 € i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i la resta de salaris. (1 punt).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les existències de mercaderies es valoren en 22.000 €. (0'5 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 700 €. (0'5 punts)

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 20-12-06

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  4.000 (239) Bestretes Immobilitzat Material (281) Amort. Acum. Immob. Immat. 4.000

  10.000 (430) Clients (251) Valors de Renda Fixa 15.000

  3.000 (431) Clients, Efectes Comercials Cobrar (436) Env. i Emb. Tornar Clients 6.000

  40.000 (300) Mercaderies (202) Despeses Ampliació Capital 3.000

  2.000 (390) Provisió Depreciació Mercaderies (297) Prov. Dep. Val. Neg. Llarg T. 2.000

  60.000 (570) Caixa, € (435) Crèdits Dubtós Cobrament 23.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (228) Elements de Transport 40.000

  5.000 (282) Amort. Acum. Immob. Material (215) Aplicacions Informàtiques 12.000

  30.000 (572) Bancs i ... (171) Deutes a Llarg Termini 8.000

  6.000 (117) Reserves Voluntàries (490) Provisió Insolvències Tràfic 23.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Porta la lletra al banc per a que li gestione el cobrament. Després, la lletra es torna i el banc li carrega 40 € de comissions i 60 € de despeses de devolució.

 • Li tornen envasos per valor de 2.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queden amb la resta.

 • El client del qual no es tenia la certesa de cobrar paga 10.000 € i la resta es dona per perduda.

 • Paga 20.000 € a una empresa per portar a terme un projecte d'investigació. Posteriorment, hi ha indicis fonamentats d'èxit d'aquest projecte.

 • Compra mercaderies per 20.000 €, amb un descompte comercial del 5%. Després, torna gèneres per valor de 3.000 € i accepta quedar-se amb la resta amb una rebaixa de 1.000 €.

 • Ven els programes informàtics per 9.000 €, a cobrar la meitat a 3 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos. *

 • Valor total de la nòmina: 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social, 14.000 €, i dels treballadors per 4.000 €. Retencions pel I.R.P.F., 5.000 €. Recupera la bestreta, paga 25.000 € i queda pendent de pagament el saldo amb la Seguretat Social, les retencions i la resta de salaris. *

 • Compra mobles per valor de 6.000 €, aplicant la bestreta realitzada, i queda a pagar la meitat a 6 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos. *

 • Cobra un 3% d'interès de les 150 obligacions que comprà per un nominal de 100 € cadascuna. Després les ven a un canvi de 80 € cadascuna. *

 • Compra 500 accions a 20 € cadascuna, havent-ne unes despeses de 100 €. Després cobra un dividend de 0'40 € per acció. *

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les accions es cotitzen a 18 €. A l'any següent, el canvi és de 21 €. *

 • Es doten les següents amortitzacions: *

  • Despeses d'Establiment,.30%.

  • Immobilitzat Material. Mobles: Sistema lineal, 20 anys.

  Camió. Sistema funcional, en base als km. recorreguts, sent els d'enguany 30.000 km. i el totals previstos 240.000 km.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 55.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 3.000 €.

 • ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (1 punt).

  • Anotacions en el Llibre Diari. (7 x 0'4 + 7* x 0'8)

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'35 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'25 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 26-01-07.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  12.000 (565) Fiances Constituïdes a C.T. (4312)Efectes Comercials Gestió Cob. 5.000

  20.000 (521) Deutes a C.T. (407) Bestretes a Proveïdors 6.000

  33.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 35.000

  15.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 40.000

  20.000 (223) Maquinària (540) Inv. Financ. Temporals Capital 30.000

  15.000 (5201)Deutes C.T. per Crèdit Disposat (282) Amort. Acum. Immob. Material 5.000

  3.000 (281) Amort. Acum. Immob. Immat. (202) Despeses d'Ampliació de Capital 12.000

  6.000 (460) Bestretes de Remuneracions (597) Provisió Dep. Val. Neg. C.T. 3.000

  15.000 (598) Provisió Insolvències Crèd. C.T. (120) Remanent 20.000

  10.000 (215) Aplicacions Informàtiques (390) Provisió Depreciació Mercaderies 3.000

  3.000 (527) Interessos C.T. Deutes (220) Terrenys i Bens Naturals 30.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • L'empresa incompleix el contracte pel qual havia lliurat la fiança i és penada amb 4.000 €, tornant-li els diners restants. (0'25 punts).

 • L'1 de gener torna el préstec i els interessos que devia. (0'5 punts)

 • S'aconsegueix cobrar 5.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta de saldo. (0'5 punts).

 • El client no paga la lletra que estava al banc i aquest li carrega 80 € de comissions i 70 € de despeses de devolució. (0'5 punts).

 • Trau 3.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 600 € d'interessos. (0'5 punts).

 • Ven els programes informàtics per 6.000 €, a cobrar 4.000 € a 6 mesos i la resta mitjançant lletra a 18 mesos. (0'5 punts).

 • Compra mercaderies per 20.000 €, havent un descompte comercial del 2% i unes despeses de transport de 200 €, aplicant-li la bestreta realitzada. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 35.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 11.000 € i dels treballadors per 3.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 4.000 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 3.000 € de salaris. (0'5 punts).

 • Hi ha fundades esperances d'èxit d'un projecte d'investigació pel qual ha pagat ja a una empresa 15.000 €. Finalment, es patenta el projecte amb unes despeses de registre de 100 € que paga amb taló. (0'5 punts).

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'5 punts).

  • 5.000 € de comissions d'intermediació en la venda del local d'una altra empresa.

  • 50 cèntims de cadascuna de les 1.000 accions que va comprar a 30 €.

  • 200 € d'interessos del compte corrent

 • Avança 3.000 € pels treballs de condicionament del solar de l'empresa. A la fi dels treballs paga 2.000 € més amb taló. (0'5 punts).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • La cotització actual de les accions és de 28 €. A l'any següent és de 26 €. Finalment les ven a 29 €, amb unes despeses de 400 €. (3 x 0'25 punts + 0'5 addicionals si està perfecte).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 50.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Despeses d'Establiment. 40%. (0'15 punts)

  • Immobilitzat Immaterial. Pel sistema lineal, 5 anys. (0'15 punts)

  • Immobilitzat Material: En base a la seua utilització, preveient-se un total de hores a treballar de 40.000, i de 5.000 h. per a enguany. (0'2 punts)

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'25 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'25 punts).

  II. L'empresa contracta en règim de leasing l'adquisició de maquinària valorada en 50.000 €,

  aplicant-se un tant d'interès a l'operació del 6 %, amb una vigència de 3 anys i una opció de compra valorada en 8.000 €. Sistema d'amortització lineal, amb 10 anys de vida útil. El quadre d'amortització de l'operació financera és el següent: (1'5 punts)

  Any

  Anualitat

  Interessos

  Quota

  d'Amortització

  Total

  Amortitzat

  Pendent

  Amortització

  0

  -

  -

  -

  -

  50.000

  1

  16.193

  3.000

  13.193

  13.193

  36.807

  2

  16.193

  2.209

  13.984

  27.177

  22.823

  3

  16.192

  1.369

  14.823

  42.000

  8.000

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 28-02-07.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 punt)

  10.000 (4311)Efectes Com. Descomptats (438) Acomptes de Clients 10.000

  30.000 (172) Deutes a Ll. T. Transf. Subvenc. (5208)Deutes per Efectes Descomptats 10.000

  50.000 (251) Valors Representatius Deute C.T. (573) Bancs i ..., Moneda Distinta Euro 34.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (300) Mercaderies 80.000

  2.000 (390) Deteriorament Valor Mercaderies (1217)Resultats Negatius Exercici 2007 5.000

  8.000 (543) Crèdits a C.T. per Enaj. Immob. (281) Amortització Acum. Immob. Mat. 6.000

  60.000 (211) Construccions (598) Deteriorament Valor Op.Tràf. C.T. 8.000

  40.000 (570) Caixa, € (572) Bancs i ..., € 30.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client, i el banc carrega 100 € en concepte de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 50 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 20.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 6.000 € i dels treballadors per 2.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 3.000 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 4.000 € de salaris. (0'5 punts).

 • El Ministeri d'Indústria li accepta la conversió en no reintegrable de la subvenció concedida per a l'adquisició de maquinària. L'empresa compra les màquines per 60.000 €, dels quals paga 30.000 € amb taló i la resta amb lletra a 18 mesos. (0'5 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 5.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perduda la resta de saldo. (0'5 punts).

 • Avança 5.000 € per uns treballs d'ampliació d'oficines. Al concloure les obres paga 4.000 € més. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 90.000 € a cobrar amb lletra a 4 mesos i aplicant la bestreta rebuda. Posteriorment, fa un descompte per prompte pagament del 2%. (0'5 punts).

 • El 30-9 li concedeix el banc un préstec de 40.000 € a tornar en 9 mesos al 6% anual, cobrant-li els interessos per anticipat. (0'5 punts).

 • Ha pagat en efectiu: (0'5 punts)

  • Electricista.. 2.000 €

  • Cessió d'una marca els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 5.000 €.

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'5 punts)

  • 4% de cadascuna de les 50 obligacions de nominal 1.000 € que té.

  • Lloguer dels mesos de novembre, desembre i gener per 4.500 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'75 punts)

 • Els diners en moneda estrangera que te al banc es corresponen amb 20.000 lliures xipriotes. Ara el canvi és de 1'65 €/lliura xipriota. A l'any següent les canvia a 1'75 €/lliura xipriota. (0'75 punts).

 • La cotització de les obligacions és de 1.050 €. Finalment les ven a 1.020 €. (0'75 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 70.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 1.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Immobilitzat Material. Oficines. Sistema lineal, amb 20 anys d'amortització.

  Maquinària. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 30.000 h. totals de funcionament i 5.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts)

  • Regularització dels ajusts, comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost (0'75 punts).

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'25 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • La resta queda pendent de distribuir.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 12-05-07.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  20.000 (172) Deutes Ll.T. Transf. en Subv. (1215)Resultats Negatius Exercici 2005 5.000

  95.000 (300) Mercaderies (5208)Deutes per Efectes Descomptats 8.000

  8.000 (4311)Efectes Com. Descomptats (597) Prov. Dep. Valors Neg. C.T. 4.000

  80.000 (540) Inv. Financeres Temporals Cap. (460) Bestretes de Remuneracions 3.000

  1.000 (390) Provisió Depreciació Mercaderies (573) Bancs i ..., Moneda Distinta Euro 30.000

  8.000 (543) Crèdits a C. T. per Alienació Im. (252) Crèdits a LL. T. 5.000

  70.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 80.000

  10.000 (202) Despeses d'Ampliació de Capital (598) Prov. Insolv. Crèdits a C.T. 8.000

  20.000 (120) Romanent (520) Deutes a C.T. amb Ent. Crèdit 20.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • El Ministeri d'Indústria li transforma la subvenció concedida per a l'adquisició de maquinària en no reintegrable. L'empresa comprà enguany la màquina per 60.000 €, dels quals pagà 20.000 € amb taló i la resta amb lletra a 15 mesos. (0'5 punts).

 • El client torna la lletra i el banc li cobra 100 € de despeses de devolució. Més tard, l'empresa gira nova lletra al client per l'import impagat més les despeses de devolució i 50 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • Hi ha indicis d'èxit en un projecte d'investigació en el que porta gastats 20.000 €. Finalment, patenta el projecte, pagant amb targeta de crèdit 500 € de despeses de registre. (0'5 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 4.000 € del crèdit que tenia provisionat, donant per perdut la resta de saldo. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 4.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.500 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 4.000 € de salaris. (0'5 punts).

 • El 30-4 concedeix un préstec de 30.000 €, a tornar a 12 mesos, cobrant els interessos per anticipat, sent el tipus del 8% anual. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 80.000 €, pagant unes despeses de transport de 200 € que li carrega en factura al client. Posteriorment, fa un descompte per volum de comanda del 2%.(0'7 punts)

 • Ha ingressat en c.c.: (0'7 punts)

  • Per la cessió d'una patent dels mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març per 10.000 €.

  • Dividends per 2.000 €.

  • Per l'elaboració d'un informe, 5.000 €.

 • Ha pagat pel c.c.: (0'7 punts)

  • Lloguer dels mesos de novembre, desembre i gener per 3.000 €.

  • Diversos impostos municipals per 600 €.

  • Hotel per a un client per 100 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'7 punts).

 • Els diners en moneda estrangera es corresponen amb 50.000 dòlars australians. Ara el canvi és de 0'64 €/$ australià. A l'any següent els canvia a 0'58 €/$ australià. (0'7 punts).

 • La cartera de valors es correspon amb 2.000 accions comprades a 40 €. En l'actualitat, la cotització és de 39 €. Finalment, les ven a 38 €, amb unes despeses de 200 €. (0'7 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 90.000 €. (0'2 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €. (0'2 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Despeses d'Establiment, 20%.

  • Immobilitzat Material. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 30.000 h. totals de funcionament, i de 6.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (1 punt)

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'2 punts)

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost (0'5 punts).

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'2 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • La resta queda pendent de distribuir.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. SUFICIÈNCIA. DATA: 15-06-07.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  6.000 (1214)Resultats Negatius Ex. 2004 (436) Env. i Emb. a Tornar Clients 10.000

  10.000 (4311)Efectes Com. Gestió Cob. (597) Prov. Dep. Val. Neg. C.T. 4.000

  6.000 (465) Remuneracions Pend. Pagament (201) Despeses de Primer Establiment 4.000

  20.000 (172) Deutes a Ll.T. Transf. en Subv. (410) Creditors per Prestació de Serveis 6.000

  40.000 (540) Inv. Financ. Temporals Capital (571) Caixa, Moneda Estrangera 25.000

  5.000 (460) Bestretes de Remuneracions (300) Mercaderies 90.000

  5.000 (390) Provisió Depreciació Mercad. (5208)Deutes a C.T. amb Entitats Crèdit 10.000

  40.000 (572) Bancs i ..., € (598) Prov. Insolv. Crèdits a C.T. 30.000

  30.000 (542) Crèdits a C.T. (570) Caixa, € 20.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client i el banc carrega 60 € de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 80 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 5.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.000 €. Recupera els diners avançats, paga els salaris pendents i sols queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F.. (0'5 punts).

 • La Generalitat Valenciana transforma en no reintegrable la subvenció concedida per a l'adquisició d'un nou camió. L'empresa compra el camió per 70.000 € dels que paga 20.000 € amb taló i la resta a 6 mesos. (0'5 punts).

 • El client torna envasos per 5.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queda amb la resta. (0'5 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 10.000 € del crèdit que tenia provisionat, donant per perdut la resta de saldo. (0'5 punts).

 • El 30-6 li concedeix el banc un prèstec de 12.000 € a tornar en 8 mesos al 12% anual, cobrant-li els interessos per anticipat. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 70.000 € a cobrar amb lletra, havent despeses de transports per 100 € que paga amb la targeta de crèdit i que li carrega en factura al seu client. (0'7 punts).

 • Ha pagat en efectiu: (0'7 punts)

  • Diversos dinars a restaurants amb clients per 500 €.

  • Llum dels mesos de novembre, desembre i gener de l'any que ve. 3.000 €

  • Gestoria. 400 €.

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'7 punts).

  • Dividends de les accions per 1.200 €.

  • Per l'elaboració d'un informe. 1.000 €.

  • Lloguer dels mesos de desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 6.000 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'7 punts).

 • Els diners en moneda estrangera que té es corresponen amb 100.000 zlotys polonesos. Ara el canvi és de 0'23 €/zloty. A l'any següent les canvia a 0'26 €/zloty. (0'7 punts).

 • La cartera de valors es correspon amb 1.000 accions. En l'actualitat la cotització és de 37 €. Finalment, les ven a 40 €, amb unes despeses de 400 € (0'7 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 85.000 €. (0'2 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €. (0'2 punts).

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Despeses d'establiment. 20%.

  • Immobilitzat material. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 350.000 Km. totals a recórrer i 70.000 km. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (1 punt)

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost. (0'5 punts)

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'2 punts)

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'2 punts)

  • Reserva legal: 20%.

  • Reserva estatutària: 10%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Repartiment entre els accionistes: 40%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  Per al curs 2008-09, fer algun assentament més i que el balanç de situació valga sols 1 punt.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 23-10-07

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presenta al principi de l'exercici econòmic el següent patrimoni: Factures pendents de pagament per la compra de maquinària documentades amb lletra per 8.000 € (15 mesos); diners en c/c. per 50.000 €; mercaderies per 15.000 €; deute amb la Seguretat Social per 4.000 €; maquinària per 20.000 €; diners en efectiu per 30.000 €; factures pendents de pagament per la compra de mercaderies per 10.000 €; diners avançat al treballador Alejandro Saps Noeslomismo per 1.000 €; saldo a favor amb Hisenda per 5.000 €; factures pendents de cobrament per la venda de mobiliari documentades amb lletra per 3.000 € (18 mesos) i préstec rebut de David Bisbaltamante per 4.000 € (12 mesos).

  Realitza les següents operacions:

 • Cobra el saldo amb Hisenda. (0'5 punts).

 • Accepta lletra pel deute pendent per la compra de mercaderies. (0'5 punts).

 • Fa un préstec a Idaira Desafinà per 2.000 € a tornar en 18 mesos. (0'5 punts)

 • Ven mercaderies per 10.000 €, cobrant 4.000 € amb taló bancari, girant lletra per 3.000 € i quedant pendent de cobrament la resta. (0'75 punts).

 • Compra mercaderies per 30.000 €, pagant 10.000 € en efectiu, acceptant lletra per 5.000 € i la resta queda pendent de pagament. (0'75 punts).

 • Compra divers equipament informàtic per 2.000 €, a pagar 1.000 € amb lletra a 6 mesos i la resta queda pendent de pagament a 15 mesos. (1 punt).

 • El banc li carrega 50 € d'interessos d'un descobert en el compte corrent, i el rebut del telèfon per 300 €. (1 punt).

 • Ven la maquinària pel seu valor comptable, girant lletra que és acceptada per 12.000 € (15 mesos) i la resta queda pendent de cobrament a 4 mesos. (1 punt).

 • Li deuen 2.000 € per la cessió d'una marca propietat de l'empresa, i 400 € d'una comissió per una gestió d'intermediació realitzada. (1 punt).

 • ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (2 punts).

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys. (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 28-11-07.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  3.000 (490) Det. Valor Crèdits Op. Comerc. (431) Clients, Efectes Com. Cobrar 5.000

  23.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 18.000

  5.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 35.000

  5.000 (437) Env.+Emb. Tornar Clients (407) Bestretes a Proveïdors 2.000

  20.000 (218) Elements de Transport (253) Crèdits a LL.T. per Enaj. Immob. 5.000

  1.000 (173) Proveïdors Immob. a LL.T. (460) Acomptes de Remuneracions 3.000

  3.000 (436) Clients Dubtós Cobrament (390) Deteriorament Valor Mercaderies 800

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Compra mercaderies per 10.000 €, aplicant la bestreta feta i amb unes despeses de transport de 100 € i un descompte comercial del 2 %.(1 punt).

 • Torna mercaderies per 400 € i accepta quedar-se amb la resta amb un descompte de 200 € per defectes de qualitat. (0'75 punts).

 • Es dona per perdut el saldo del client del qual no es tenia la certesa de cobrar. (0'75 punts)

 • Compra maquinària per 5.000 €, pagant 1.000 € amb taló, accepta lletra a 14 mesos per 2.000 € i la resta queda pendent a 12 mesos. (0'75 punts).

 • Deu les següents despeses: (0'75 punts)

  • Telèfon. 400 €.

  • Dret d'ús d'una patent. 2.000 €.

 • Li tornen el 40% dels envasos, s'han trencat un 20% i es queden amb la resta. (1 punt).

 • Ven mercaderies per 8.000 €, fent un descompte per prompte pagament del 2'5 % fora de factura. Lliura efecte per al seu cobrament. (1 punt)

 • El valor total de la nòmina puja a 45.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 16.000 € i dels treballadors per 4.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 6.000 €. Recupera els diners avançats, paga per valor de 25.000 € i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i la resta de salaris. (1 punt).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les existències de mercaderies es valoren en 22.000 €. (0'5 punts)

 • S'estima un deteriorament del valor de les mercaderies de 700 €. (0'5 punts)

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'5 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'5 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 19-12-07

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 punt)

  5.000 (430) Clients (437) Env. i Emb. Tornar Clients 10.000

  50.000 (300) Mercaderies (431) Clients, Efectes Com. Cobrar10.000

  70.000 (570) Caixa, € (436) Crèdits Dubtós Cobrament 15.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (217) Equips Processament Inform. 8.000

  5.000 (281) Amort. Acum. Immob. Material (204) Drets de Traspàs 5.000

  40.000 (572) Bancs i ... (390) Deterior. Valor Mercaderies 3..000

  3.000 (112) Reserva Legal (490) Deterior. Valor Crèdits Op.C.15.000

  5.000 (239) Bestretes Immobilitzat Material (280) Amort. Acum. Immob. Intang. 3.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Li tornen envasos per valor de 4.000 €, s'han trencat per 3.000 € i es queden amb la resta.

 • El client del qual no es tenia la certesa de cobrar paga 8.000 € i la resta es dona per perduda.

 • Ven mercaderies per 20.000 €, amb unes despeses que paga de transport de 50 €. Posteriorment, fa un descompte per volum de comanda de 1.000 €.

 • Compra maquinària per valor de 12.000 €, aplicant la bestreta realitzada, i queda a pagar la meitat a 6 mesos i la resta amb lletra a 18 mesos.

 • Valor total de la nòmina: 30.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social, 11.000 €, i dels treballadors per 3.000 €. Retencions pel I.R.P.F., 4.000 €. Recupera la bestreta, i queda pendent de pagament el saldo amb la Seguretat Social, les retencions i 5.000 € de salaris.

 • Ven l'equipament informàtic per 9.000 €,a cobrar la meitat a 5 mesos i la resta a 18 mesos.*

 • Porta la lletra al banc per a descomptar-la, carregant-li 50 € d'interessos i 30 € de comissions. Després, la lletra es torna i el banc li carrega 60 € de despeses de devolució. *

 • Paga 20.000 € a una empresa per portar a terme un projecte d'investigació. Posteriorment, hi ha indicis fonamentats d'èxit d'aquest projecte. *

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Es doten les següents amortitzacions: *

  • Immobilitzat Immaterial. Sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material. Sistema funcional, en base a les hores treballades, sent les d'enguany 4.000 h. i el totals previstes 40.000 h.

 • Està en muntatge la maquinària, havent pagat 300 € a l'empresa que s'encarrega de fer-ho (no estan comptabilitzades). A l'any següent, aquesta empresa finalitza el muntatge i se li paguen 200 € amb taló. *

 • Les existències de mercaderies es valoren en 60.000 €.**

 • Es comptabilitza un deteriorament del valor de les mercaderies de 1.000 €.**

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari. (5 x 0'6 + 5* x 1 + 2** x 0'25 + 0'5 Extra-point per explicar en la seua totalitat l'assentament 6)

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'25 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 21-12-07

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  10.000 (239) Bestretes Immobilitzat Material (280) Amort. Acum. Immob. Immat. 4.000

  10.000 (430) Clients (300) Mercaderies 40.000

  3.000 (431) Clients, Efectes Comercials Cobrar (437) Env. i Emb. Tornar Clients 6.000

  2.000 (390) Deteriorament Valor Mercaderies (572) Bancs i ... 30.000

  60.000 (570) Caixa, € (436) Crèdits Dubtós Cobrament 23.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (218) Elements de Transport 40.000

  5.000 (281) Amort. Acum. Immob. Material (205) Aplicacions Informàtiques 12.000

  6.000 (113) Reserves Voluntàries (490) Det. Valor Crèdits Op.Com. 23.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Li tornen envasos per valor de 2.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queden amb la resta.

 • El client del qual no es tenia la certesa de cobrar paga 10.000 € i la resta es dona per perduda.

 • Compra mercaderies per 20.000 €, amb un descompte comercial del 5%. Després, torna gèneres per valor de 3.000 € i accepta quedar-se amb la resta amb una rebaixa de 1.000 €.

 • Compra una nau industrial per valor de 60.000 €, aplicant la bestreta realitzada, i queda a pagar la meitat a 6 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos.

 • Valor total de la nòmina: 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social, 14.000 €, i dels treballadors per 4.000 €. Retencions pel I.R.P.F., 5.000 €. Recupera la bestreta, paga 25.000 € i queda pendent de pagament el saldo amb la Seguretat Social, les retencions i la resta de salaris.

 • Porta la lletra al banc per a que li gestione el cobrament. Després, la lletra es torna i el banc li carrega 40 € de comissions i 60 € de despeses de devolució. *

 • Ven els programes informàtics per 9.000 €, a cobrar la meitat a 3 mesos i la resta amb lletra a 15 mesos. *

 • Hi ha indicis fonamentats d'èxit d'un programa informàtic al qual l'empresa porta invertits 30.000 €.Finalment,el programa es patenta i l'empresa paga 100 € de despeses de registre.*

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Es doten les següents amortitzacions: *

  • Immobilitzat Material. Nau industrial: Sistema lineal, 20 anys.

  Camió. Sistema funcional, en base als km. recorreguts, sent els d'enguany 30.000 km. i el totals previstos 240.000 km.

 • Està en fase d'ampliació la nau industrial que va comprar, havent pagat 5.000 € a l'empresa encarregada de fer-ho (no estan comptabilitzades). A l'any següent, aquesta empresa finalitza el muntatge i li paguen 10.000 € més.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 55.000 €.**

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 3.000 €.**

 • ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari. (5 x 0'6 + 5* x 1 + 2** x 0'25 + 0'5 Extra-point per explicar en la seua totalitat l'assentament 7)

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys (0'25 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 24.01.08

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  10.000 (400) Proveïdors (251) Valors Represent. Renda Fixa 20.000

  5.000 (431) Clients, Efectes Comercials Cobrar (437) Env. i Emb. Tornar Clients 10.000

  50.000 (300 ) Mercaderies (390) Deteriorament Valor Mercaderies 3.000

  70.000 (570) Caixa, € (260) Fiances Constituïdes a Ll. T. 15.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (436) Clients de Dubtós Cobrament 15.000

  5.000 (281) Amortització Acum. Inmob. Mat. (217) Equips Processament Informació 8.000

  40.000 (572) Bancs i ... (205) Drets de Traspàs 5.000

  3.000 (112) Reserves Legals (490) Det. Valor Crèdits Oper. Comerc. 15.000

  5.000 (239) Bestretes Immobilitzat Material (280) Amort. Acum. Immob. Intangible 3.000

  Ha realitzat, entre d'altres les següents operacions:

 • Li tornen la fiança realitzada, si bé amb una penalització de 5.000 €.

 • El client del qual no es tenia la certesa de cobrar paga 8.000 € i la resta es dona per perduda.

 • Hi ha indicis fonamentats d'èxit d'un programa informàtic al qual l'empresa porta invertits 29.600 €. Finalment, el programa es patenta i l'empresa paga 400 € de despeses de registre.

 • Ven mercaderies per 20.000 €, amb unes despeses que paga de transport de 50 €. Més tard, fa un descompte per volum de comanda de 1.000 €.

 • Compra maquinària per valor de 12.000 €, aplicant la bestreta realitzada, i queda a pagar la meitat a 6 mesos i la resta amb lletra a 18 mesos.

 • Valor total de la nòmina: 30.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social, 11.000 €, i dels treballadors per 3.000 €. Retencions pel I.R.P.F., 4.000 €. Recupera la bestreta, i queda pendent de pagament el saldo amb la Seguretat Social, les retencions i 5.000 € de salaris. *

 • Porta la lletra al banc per a descomptar-la, carregant-li 50 € d'interessos i 30 € de comissions. Desprès la lletra es torna i el banc li carrega 60 € de despeses de devolució. *

 • El 30 de setembre fa un préstec a un treballador per 5.000 €, a tornar dins de 3 anys al 8% d'interès anual pagaders trimestralment. *

 • Ven l'equipament informàtic per 9.000 €, cobrant la meitat amb taló i la resta a 18 mesos. *

 • L'empresa anterior es declara en suspensió de pagaments. Posteriorment, s'aconsegueix cobrar 3.000 € i la resta es dona per perduda. **

 • Cobra un 4% d'interès dels 20 bons que comprà per un nominal de 1.000 € cadascun. Després els ven a un canvi de 900 € cadascun. **

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

  12. Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat Intangible. Sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material. Sistema funcional, en base a les hores treballades, sent les d'enguany 4.000 h. i les totals previstes 40.000 h. -

  13. Les existències de mercaderies es valoren en 60.000 €. -

  14. Es xifra en 1.000 € el deteriorament de valor de les mercaderies.

  ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari. (5 x 0'4 + 5* x 0'8 + 2** x 1 + 2 - x 0'25)

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts).

  • Determinació de Resultats de l'Exercici i dels ajustos per valoració d'A.F.D.V.(0'25 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 15-02-08.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  12.000 (565) Fiances Constituïdes a C.T. (4312)Efectes Comercials Gestió Cob. 5.000

  20.000 (521) Deutes a C.T. (407) Bestretes a Proveïdors 6.000

  33.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 35.000

  15.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 40.000

  20.000 (213) Maquinària (540) Inv. Financ. Temporals Capital 30.000

  15.000 (5201)Deutes C.T. per Crèdit Disposat (281) Amort. Acum. Immob. Material 5.000

  3.000 (280) Amort. Acum. Immob. Intang. (528) Interessos a C.T. de Deutes 3.000

  15.000 (598) Provisió Insolvències Crèd. C.T. (120) Remanent 20.000

  10.000 (206) Aplicacions Informàtiques (390) Provisió Depreciació Mercaderies 3.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • L'empresa incompleix el contracte pel qual havia lliurat la fiança i és penada amb 4.000 €, tornant-li els diners restants. (0'5 punts).

 • L'1 de gener torna el préstec i els interessos que devia. (0'5 punts)

 • S'aconsegueix cobrar 5.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta de saldo. (0'5 punts).

 • El client no paga la lletra que estava al banc i aquest li carrega 80 € de comissions i 70 € de despeses de devolució. (0'5 punts).

 • Trau 3.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 600 € d'interessos. (0'5 punts).

 • Compra mercaderies per 20.000 €, havent un descompte comercial del 2% i unes despeses de transport de 200 €, aplicant-li la bestreta realitzada. (0'5 punts).

 • Hi ha fundades esperances d'èxit d'un projecte d'investigació pel qual ha pagat ja a una empresa 15.000 €. Finalment, es patenta el projecte amb unes despeses de registre de 100 € que paga amb taló. (0'5 punts).

 • Ven els programes informàtics per 6.000 €, a cobrar 4.000 € a 6 mesos i la resta mitjançant lletra a 18 mesos. (0'75 punts).

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'75 punts).

  • 5.000 € de comissions d'intermediació en la venda del local d'una altra empresa.

  • 50 cèntims de cadascuna de les 1.000 accions que va comprar a 30 €.

  • 200 € d'interessos del compte corrent

 • Ven les accions a 29 €, amb unes despeses de 400 € (l'empresa les tenia incloses en la categoria d'Actius Mantinguts per a Negociar). (0'75 punts).

 • Compra 10 obligacions pel seu nominal de 500 €, amb unes despeses de 100 €. Posteriorment, cobra un interès del 4%. (l'empresa les integra dins de la categoria d'Actius Financers Disponibles per a la Venda). (0'75 punts)

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • La cotització de les obligacions és del 105%. A l'any següent les ven a un canvi del 104%. (1 punt + 0'5 addicionals si està perfecte).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 50.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Immobilitzat Immaterial. Pel sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material: En base a la seua utilització, preveient-se un total de hores a treballar de 40.000, i de 5.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'25 punts).

  • Determinació de Pèrdues i Guanys i Regularització dels Ajustos per Valoració.(0'25 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 8-04-08.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 punt)

  4.000 (390) Deteriorament Valor Mercaderies (1217)Resultats Negatius Exercici 2007 3.000

  20.000 (4312)Efectes Com. Gestió Cobrament (438) Acomptes de Clients 6.000

  30.000 (172) Deutes a Ll. T. Transf. Subvenc. (112) Reserves Legals 5.000

  40.000 (251) Valors Representatius Deute C.T. (571) Caixa, Moneda Distinta de l'Euro 14.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (300) Mercaderies 90.000

  6.000 (543) Crèdits a C.T. per Enaj. Immob. (281) Amortització Acum. Immob. Mat. 5.000

  20.000 (216) Mobiliari (598) Deteriorament Valor Op.Tràf. C.T. 6.000

  30.000 (570) Caixa, € (572) Bancs i ..., € 20.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

  • La lletra es tornada pel client, i el banc carrega 80 € de comissions i 70 € en concepte de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 30 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 5.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.000 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i paga 5.000 € de salaris. (0'5 punts).

 • El Ministeri d'Indústria li accepta la conversió en no reintegrable de la subvenció concedida per a l'adquisició d'una depuradora. L'empresa instal·la la depuradora per 90.000 €, dels quals paga 20.000 € amb taló i la resta amb lletra a 15 mesos. (0'5 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 3.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perduda la resta de saldo. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 100.000 € a cobrar la meitat en efectiu i la resta amb lletra a 12 mesos, aplicant la bestreta rebuda. Posteriorment, fa un descompte per prompte pagament del 2%. (0'5 punts).

 • El 30-8 concedeix un préstec a un treballador per 10.000 € a tornar en 10 mesos al 6% anual, cobrant els interessos per anticipat. (0'5 punts).

 • Ha pagat en efectiu: (0'5 punts)

  • Auditoria. 3.000 €

  • Cessió d'una marca els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 5.000 €.

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'5 punts)

  • 6% de cadascuna de les 80 obligacions de nominal 500 € que té.

  • Lloguer dels mesos de novembre, desembre i gener per 4.500 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • S'ha quedat pendent d'acabar la instal·lació d'una màquina per la qual cosa porta pagats 4.000 €. Al concloure les obres paga 6.000 € més. (0'5 punts).

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'75 punts)

 • Els diners en moneda estrangera que te al banc es corresponen amb 50.000 levs búlgars. Ara el canvi és de 0'52 €/lev búlgar. A l'any següent les canvia a 0'54 €/lev búlgar. (0'75 punts).

 • La cotització de les obligacions és de 540 €. Finalment les ven a 520 €. (0'75 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 80.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 3.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Immobilitzat Material. Mobiliari. Sistema lineal, amb 10 anys d'amortització.

  Depuradora. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 40.000 h. totals de funcionament i 5.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts)

  • Regularització dels ajusts, comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost (0'75 punts).

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'25 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • La resta queda pendent de distribuir.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. SUFICIÈNCIA. DATA: 8-05-08

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  6.000 (1217)Resultats Negatius Ex. 2004 (4311)Efectes Com. Descomptats 10.000

  5.000 (436) Clients de Dubtós Cobrament (172) Deutes Ll. T. Transf. Subvencions 20.000

  3.000 (280) Amort. Acum. Immob. Intang. (203) Propietat Industrial 15.000

  40.000 (251) Valors Repres. Deutes Ll. T. (542) Crèdits a Curt Termini 25.000

  5.000 (460) Acomptes de Remuneracions (300) Mercaderies 90.000

  5.000 (390) Deteriorament Valor Mercad. (5208)Deutes a C.T. amb Entitats Crèdit 10.000

  40.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 50.000

  10.000 (410) Creditors x Prestació Serveis (490) Deterior. Valor Crèdits x Op. Com. 5.000

  20.000 (233) Maquinària en Muntatge (407) Acomptes a Proveïdors 10.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client i el banc carrega 60 € de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 80 € d'interessos de demora. (0'4 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 5.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.000 €. Recupera els diners avançats, i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 6.000 € de salaris. (0'4 punts).

 • Paga 3.000 € el client del qual no es tenia la certesa de cobrar, donant per perduda la resta. (0'4 punts).

 • Finalitza el muntatge de la maquinària, amb un cost addicional de 10.000 € que pagarà amb lletra a 9 mesos. (0'4 punts).

 • El 30-6 li concedeix el banc un prèstec de 12.000 € a tornar en 8 mesos al 12% anual, cobrant-li els interessos per anticipat. (0'4 punts).

 • La Generalitat Valenciana transforma en no reintegrable la subvenció concedida per a l'adquisició d'un nou camió. L'empresa compra el camió per 70.000 € dels que paga 20.000 € amb taló i la resta a 6 mesos. (0'7 punts).

 • Ven mercaderies per 70.000 € a cobrar amb lletra, havent despeses de transports per 100 € que paga amb la targeta de crèdit i que li carrega en factura al seu client. Posteriorment, fa un descompte per prompte pagament de 500 €. (0'7 punts).

 • Ha pagat en efectiu: (0'7 punts)

  • Diversos dinars a restaurants amb clients per 500 €.

  • Llum dels mesos de novembre, desembre i gener de l'any que ve. 3.000 €

  • Gestoria. 400 €.

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'7 punts).

  • Interessos del 3% de les 40 obligacions que té de nominal 1.000 €.

  • Per l'elaboració d'un informe. 1.000 €.

  • Lloguer dels mesos de desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 6.000 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'7 punts).

 • El saldo del préstec que va fer es correspon amb 100.000 zlotys polonesos. Ara el canvi és de 0'23 €/zloty. A l'any següent li tornen els diners a un canvi de 0'26 €/zloty. (0'7 punts).

 • Les obligacions es cotitzen a 970 € (estan classificades dins de la categoria d'Actius Financers Disponibles per a la Venda). A l'any següent les ven a 990 €, amb unes despeses de 300 € (0'7 punts + 0'5 extrapoint si tot està bé).

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'7 punts)

  • Immobilitzat Intangible. Sistema lineal, 10 anys.

  • Immobilitzat material. Màquina: 10%. Camió: en base a la seua utilització, amb unes previsions de 350.000 Km. totals a recórrer i 70.000 km. per a enguany.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 85.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €. (0'25 punts).

 • ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (1 punt)

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'2 punts)

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost. (0'5 punts)

  • Compensació de Resultats Negatius i comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'2 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Repartiment entre els accionistes: 40%.

  • Pendent de distribució. La resta.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 1ª. DATA: 22.01.09

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  10.000 (400) Proveïdors (251) Valors Represent. Renda Fixa 21.000

  5.000 (431) Clients, Efectes Comercials Cobrar (437) Env. i Emb. Tornar Clients 10.000

  50.000 (300 ) Mercaderies (390) Deteriorament Valor Mercaderies 3.000

  70.000 (570) Caixa, € (133) AjustosValoració AFDV (*+) 1.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (436) Clients de Dubtós Cobrament 15.000

  5.000 (281) Amortització Acum. Inmob. Mat. (217) Equips Processament Informació 8.000

  40.000 (572) Bancs i ... (205) Drets de Traspàs 5.000

  3.000 (112) Reserves Legals (490) Det. Valor Crèdits Oper. Comerc. 15.000

  5.000 (239) Bestretes Immobilitzat Material (280) Amort. Acum. Immob. Intangible 3.000

  Ha realitzat, entre d'altres les següents operacions:

 • El client del qual no es tenia la certesa de cobrar paga 8.000 € i la resta es dona per perduda.

 • Hi ha indicis fonamentats d'èxit d'un programa informàtic al qual l'empresa porta invertits 29.600 €. Finalment, el programa es patenta i l'empresa paga 400 € de despeses de registre.

 • Ven mercaderies per 20.000 €, amb unes despeses que paga de transport de 50 €. Més tard, fa un descompte per volum de comanda de 1.000 €.

 • Compra maquinària per valor de 12.000 €, aplicant la bestreta realitzada, i queda a pagar la meitat a 6 mesos i la resta amb lletra a 18 mesos.

 • El 30 de setembre contracta un dipòsit per 8.000 € a 5 anys al 6% d'interès anual, amb liquidació d'interessos trimestral.

 • Valor total de la nòmina: 30.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social, 11.000 €, i dels treballadors per 3.000 €. Retencions pel I.R.P.F., 4.000 €. Recupera la bestreta, i queda pendent de pagament el saldo amb la Seguretat Social, les retencions i 5.000 € de salaris. *

 • Porta la lletra al banc per a descomptar-la, carregant-li 50 € d'interessos i 30 € de comissions. Desprès la lletra es torna i el banc li carrega 60 € de despeses de devolució. *

 • Ven l'equipament informàtic per 4.000 €, cobrant la meitat amb taló i la resta a 18 mesos. *

 • L'empresa anterior es declara en suspensió de pagaments. Posteriorment, s'aconsegueix cobrar 2.000 € i la resta es dona per perduda. *

 • Cobra un 4% d'interès dels 20 bons que comprà per un nominal de 1.000 € cadascun. Després els ven a un canvi de 900 € cadascun. **

 • L'1 de gener fa un préstec a un treballador per 6.000 €, al 8% d'interès anual, a tornar al cap de 2 anys junt a la totalitat dels interessos. (Cal fer els assentaments dels dos anys). **

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

  12. Es doten les següents amortitzacions: *

  • Immobilitzat Intangible. Sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material. Sistema funcional, en base a les hores treballades, sent les d'enguany 4.000 h. i les totals previstes 40.000 h.

  13. Les existències de mercaderies es valoren en 60.000 €. -

  14. Es xifra en 1.000 € el deteriorament de valor de les mercaderies. -

  ES DEMANA:

  • Anotacions en el Llibre Diari. (5 x 0'4 + 5* x 0'8 + 2** x 1 + 2 - x 0'25)

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts).

  • Determinació de Resultats de l'Exercici i dels ajustos per valoració d'A.F.D.V.(0'25 punts).

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 13-02-09.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 Punt)

  12.000 (565) Fiances Constituïdes a C.T. (4312)Efectes Comercials Gestió Cob. 5.000

  20.000 (521) Deutes a C.T. (437) Bestretes a Proveïdors 6.000

  33.000 (572) Bancs i ..., € (300) Mercaderies 35.000

  15.000 (542) Crèdits a Curt Termini (570) Caixa, € 40.000

  20.000 (213) Maquinària (540) Inv. Financ. Temporals Capital 30.000

  15.000 (5201)Deutes C.T. per Crèdit Disposat (281) Amort. Acum. Immob. Material 5.000

  3.000 (280) Amort. Acum. Immob. Intang. (528) Interessos a C.T. de Deutes 3.000

  15.000 (598) Provisió Insolvències Crèd. C.T. (120) Remanent 20.000

  10.000 (206) Aplicacions Informàtiques (390) Provisió Depreciació Mercaderies 3.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • L'empresa incompleix el contracte pel qual havia lliurat la fiança i és penada amb 4.000 €, tornant-li els diners restants. (0'5 punts).

 • L'1 de gener torna el préstec i els interessos que devia. (0'5 punts)

 • S'aconsegueix cobrar 5.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta del saldo. (0'5 punts).

 • El client no paga la lletra que estava al banc i aquest li carrega 80 € de comissions i 70 € de despeses de devolució. (0'5 punts).

 • Trau 3.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 600 € d'interessos. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 20.000 €, havent un descompte per prompte pagament del 2% i unes despeses de transport de 200 € que paga, aplicant la bestreta realitzada.(0'5 punts).

 • Hi ha fundades esperances d'èxit d'un projecte d'investigació pel qual ha pagat ja a una empresa 15.000 €. Finalment, es patenta el projecte amb unes despeses de registre de 100 € que paga amb taló. (0'5 punts).

 • Compra 10 obligacions pel seu nominal de 500 €, amb unes despeses de 100 €. Posteriorment, cobra un interès del 4%. (l'empresa les integra dins de la categoria d'Actius Financers Disponibles per a la Venda). (0'5 punts).

 • El 30-9 fa un prèstec a una altra empresa per 6.000 €, al 6 % d'interès anual, a tornar en 9 mesos junt als interessos. (cal fer els assentaments dels 2 anys). (0'75 punts + 0'5 extra-points si està tot bé).

 • Cobra 50 cèntims de les 1.000 accions que posseeix. Desprès les ven a 29 €, amb unes despeses de 400 € (l'empresa les tenia incloses en la categoria d'Actius Mantinguts per a Negociar). (0'75 punts).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • La cotització de les obligacions és del 105%. A l'any següent les ven a un canvi del 104%. (0'75 punts).

 • Les existències de mercaderies es valoren en 50.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €. (0'25 punts)

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'5 punts)

  • Immobilitzat Intangible. Pel sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material: En base a la seua utilització, preveient-se un total de hores a treballar de 40.000, i de 5.000 h. per a enguany.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari.

  • Liquidació de l'I.V.A.. (0'25 punts).

  II. L'empresa contracta en règim de leasing l'adquisició de maquinària valorada en 50.000 €,

  aplicant-se un tant d'interès a l'operació del 6 %, amb una vigència de 3 anys i una opció de compra valorada en 8.000 €. Sistema d'amortització lineal, amb 10 anys de vida útil. El quadre d'amortització de l'operació financera és el següent: (1'5 punts)

  Any

  Anualitat

  Interessos

  Quota

  d'Amortització

  Total

  Amortitzat

  Pendent

  Amortització

  0

  -

  -

  -

  -

  50.000

  1

  16.193

  3.000

  13.193

  13.193

  36.807

  2

  16.193

  2.209

  13.984

  27.177

  22.823

  3

  16.192

  1.369

  14.823

  42.000

  8.000

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 13-03-09.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial: (1 punt)

  4.000 (390) Deteriorament Valor Mercaderies (1217)Resultats Negatius Exercici 2007 3.000

  20.000 (4312)Efectes Com. Gestió Cobrament (438) Acomptes de Clients 6.000

  30.000 (172) Deutes a Ll. T. Transf. Subvenc. (112) Reserves Legals 5.000

  40.000 (251) Valors Representatius Deute C.T. (571) Caixa, Moneda Estrangera 14.000

  3.000 (460) Bestretes de Remuneracions (300) Mercaderies 90.000

  6.000 (543) Crèdits a C.T. per Enaj. Immob. (281) Amortització Acum. Immob. Mat. 5.000

  20.000 (216) Mobiliari (598) Deteriorament Valor Op.Tràf. C.T. 6.000

  30.000 (570) Caixa, € (572) Bancs i ..., € 20.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client, i el banc carrega 80 € de comissions i 70 € en concepte de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 30 € d'interessos de demora. (0'5 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 5.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.000 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i paga 5.000 € de salaris. (0'5 punts).

 • El Ministeri d'Indústria li accepta la conversió en no reintegrable de la subvenció concedida per a l'adquisició d'una depuradora. L'empresa instal·la la depuradora per 90.000 €, dels quals paga 20.000 € amb taló i la resta amb lletra a 15 mesos. (0'5 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 3.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perduda la resta de saldo. (0'5 punts).

 • Ven mercaderies per 100.000 € a cobrar la meitat en efectiu i la resta amb lletra a 12 mesos, aplicant la bestreta rebuda. Posteriorment, fa un descompte per prompte pagament del 2%. (0'5 punts).

 • El 30-8 concedeix un préstec a un treballador per 10.000 € a tornar en 10 mesos al 6% anual, cobrant els interessos per anticipat. (0'5 punts).

 • Ha pagat en efectiu la cessió d'una patent pels mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 5.000 €, i ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'5 punts)

  • 6% de cadascuna de les 80 obligacions de nominal 500 € que té.

  • Lloguer dels mesos de novembre, desembre i gener per 4.500 €.

 • L'1-01 rep el préstec d'una altra empresa per 15.000 € i unes despeses de formalització de 500 € al 6% d'interès nominal anual (tipus d'interès efectiu del 7'87%) i a tornar en 2 anys amb pagament anual dels interessos. (0'75 punts).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'75 punts)

 • Els diners en moneda estrangera que te al banc es corresponen amb 50.000 levs búlgars. Ara el canvi és de 0'52 €/lev búlgar. A l'any següent les canvia a 0'54 €/lev búlgar. (0'75 punts).

 • La cotització de les obligacions és de 540 €. Finalment les ven a 520 €. (0'75 punts).

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'75 punts)

  • Immobilitzat Material. Mobiliari. Sistema lineal, amb 10 anys d'amortització.

  Depuradora. En base a la seua utilització, amb unes previsions

  de 40.000 h. totals de funcionament i 5.000 h. per a enguany.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 80.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 3.000 €. (0'25 punts)

 • ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A. (0'25 punts)

  • Determinació del resultat de l'exercici i liquidació de l'Impost de Societats. (0'75 punts).

  • Repartiment dels beneficis de l'empresa, en cas d'haver-ne, d'acord amb la següent distribució: (0'25 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva voluntària: 20%.

  • Reserva estatutària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • La resta queda pendent de distribuir.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. AVALUACIÓ 3ª. DATA: 8-05-09.

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  20.000 (172) Deutes Ll.T. Transf. en Subv. (4304)Clients, Moneda estrangera 5.000

  95.000 (300) Mercaderies (479) Passius per Difer. Temp. Impon. 1.200

  8.000 (4311)Efectes Com. Descomptats (5208)Deutes per Efectes Descomptats 8.000

  84.000 (540) Inv. Financeres C.T. en Instr. Patr.(460) Bestretes de Remuneracions 3.000

  1.000 (390) Depreciació Valor Mercaderies (133+)Ajustos Valoració A.F.D.V. 2.800

  8.000 (543) Crèdits a C. T. per Alienació Im. (252) Crèdits a LL. T. 5.000

  70.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 80.000

  8.000 (598) Depreciació Valor Crèdits a C.T. (520) Deutes a C.T. amb Ent. Crèdit 20.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • El Ministeri d'Indústria li transforma la subvenció concedida per a l'adquisició de maquinària en no reintegrable. L'empresa comprà enguany la màquina per 60.000 €, dels quals pagà 20.000 € amb taló i la resta amb lletra a 15 mesos. (0'4 punts).

 • El client torna la lletra i el banc li cobra 60 € de comissions i 100 € de despeses de devolució. Més tard, l'empresa gira nova lletra al client per l'import impagat més les despeses de devolució i 50 € d'interessos de demora. (0'4 punts).

 • Hi ha indicis d'èxit en un projecte d'investigació en el que porta gastats 20.000 €. Finalment, patenta el projecte, pagant amb targeta de crèdit 500 € de despeses de registre. (0'4 punts).

 • S'aconsegueix cobrar 4.000 € del crèdit que tenia provisionat, donant per perdut la resta de saldo. (0'4 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 4.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.500 €. Recupera els diners avançats i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 4.000 € de salaris. (0'4 punts).

 • El 30-4 concedeix un préstec de 30.000 €, a tornar a 12 mesos, cobrant els interessos per anticipat, sent el tipus del 8% anual. (0'4 punts).

 • Ven mercaderies per 80.000 €, pagant unes despeses de transport de 200 € que li carrega en factura al client. Posteriorment, fa un descompte per volum de comanda del 2%.(0'4 punts)

 • L'1-01 rep un prèstec de la Caixa de l'Avarícia per 10.000 €, al 10% anual i a tornar al cap de dos anys (0'7 punts).

 • Ha ingressat en c.c.: (0'7 punts)

  • Per la cessió d'una patent dels mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març per 10.000 €.

  • 1 € de dividends de cadascuna de les 2.000 accions que posseeix.

  • Per l'elaboració d'un informe, 5.000 €.

 • Ha pagat pel c.c.: (0'7 punts)

  • Lloguer dels mesos de novembre, desembre i gener per 3.000 €.

  • Diversos impostos municipals per 600 €.

  • Hotel per a un client per 100 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'7 punts).

 • El saldo en moneda estrangera es correspon amb una venda feta per 8.000 dòlars australians. Ara el canvi és de 0'64 €/$ australià. A l'any següent ho cobra a 0'58 €/$ australià. (0'7 punts).

 • En l'actualitat, la cotització de les accions és de 43 €. Finalment, les ven a 38 €, amb unes despeses de 200 € (AFDV). (0'7 punts).

 • Es doten les següents amortitzacions: (0'7punts)

  • Immobilitzat Intangible. Sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material. En base a la seua utilització, amb unes previsions de 30.000 h. totals de funcionament, i de 6.000 h. per a enguany.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 90.000 €. (0'25 punts)

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €. (0'25 punts)

 • ES DEMANA:

  • Balanç de Situació Inicial. (1 punt)

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost (0'5 punts).

  • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'3 punts)

  • Reserva legal: 10%.

  • Reserva estatutària: 20%.

  • Reserva voluntària: 30%.

  • Repartiment entre els accionistes: 30%.

  • La resta queda pendent de distribuir.

  EXAMEN DE COMPTABILITAT I FISCALITAT. SUFICIÈNCIA. DATA: 8-05-08

  NOM I COGNOMS:

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  5.000 (436) Clients de Dubtós Cobrament (172) Deutes Ll. T. Transf. Subvencions 20.000

  3.000 (280) Amort. Acum. Immob. Intang. (203) Propietat Industrial 15.000

  40.000 (251) Valors Repres. Deutes Ll. T. (4304)Clirents, Moneda Estrangera 25.000

  5.000 (460) Acomptes de Remuneracions (300) Mercaderies 90.000

  5.000 (390) Deteriorament Valor Mercad. (5208)Deutes a C.T. amb Entitats Crèdit 10.000

  40.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 50.000

  10.000 (4311)Efectes Comercials Descomp. (490) Deterior. Valor Crèdits x Op. Com. 5.000

  20.000 (233) Maquinària en Muntatge (410) Creditors per Prestació Serveis 10.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • La lletra es tornada pel client i el banc carrega 60 € de despeses de devolució. Posteriorment, gira nova lletra al client pel nominal de l'anterior més les despeses de devolució i 80 € d'interessos de demora. (0'4 punts).

 • El valor total de la nòmina puja a 15.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 5.000 € i dels treballadors per 1.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 2.000 €. Recupera els diners avançats, i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 3000 € de salaris. (0'4 punts).

 • Paga 3.000 € el client del qual no es tenia la certesa de cobrar, donant per perduda la resta. (0'4 punts).

 • Finalitza el muntatge de la maquinària, amb un cost addicional de 10.000 € que pagarà amb lletra a 9 mesos. (0'4 punts).

 • El 30-6 concedeix un prèstec a un treballador de 12.000 € a tornar en 8 mesos al 12% anual, cobrant els interessos per anticipat. (0'4 punts).

 • La Generalitat Valenciana transforma en no reintegrable la subvenció concedida per a l'adquisició d'un nou camió. L'empresa compra el camió per 70.000 € dels que paga 20.000 € amb taló i la resta a 6 mesos. (0'4 punts).

 • Ven mercaderies per 70.000 € a cobrar amb lletra, havent despeses de transports per 100 € que paga amb la targeta de crèdit i que li carrega en factura al seu client. Posteriorment, fa un descompte per prompte pagament de 500 €. (0'7 punts).

 • l'1-01 rep un prèstec de la Caixa Atraca per 20.000 € a tornar al cap de dos anys, pagant anualment els interessos al 6% anual.

 • Ha pagat en efectiu: (0'7 punts)

  • Diversos dinars a restaurants amb clients per 500 €.

  • Llum dels mesos de novembre, desembre i gener de l'any que ve. 3.000 €

  • Gestoria. 400 €.

  • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent: (0'7 punts).

   • Interessos del 3% de les 40 obligacions que té de nominal 1.000 €.

   • Per l'elaboració d'un informe. 1.000 €.

   • Lloguer dels mesos de desembre, gener, febrer i març de l'any que ve per 6.000 €.

   A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

  • Cal fer els adients ajustos per periodificació. (0'7 punts).

  • El saldo pendent de cobrament es correspon amb una venda per 100.000 zlotys polonesos. Ara el canvi és de 0'23 €/zloty. A l'any següent li tornen els diners a un canvi de 0'26 €/zloty. (0'7 punts).

  • Les obligacions es cotitzen a 970 € (estan classificades dins de la categoria d'Actius Financers Mantinguts per a Negociar). A l'any següent les ven a 990 €, amb unes despeses de 300 € (0'7 punts).

  • Es doten les següents amortitzacions: (0'7 punts)

   • Immobilitzat Intangible. Sistema lineal, 10 anys.

   • Immobilitzat material. Màquina: 10%. Camió: en base a la seua utilització, amb unes previsions de 350.000 Km. totals a recórrer i 70.000 km. per a enguany.

  • Les existències de mercaderies es valoren en 85.000 €. (0'25 punts)

  • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €. (0'25 punts).

  • ES DEMANA:

   • Balanç de Situació Inicial. (1 punt)

   • Anotacions al Llibre Diari

   • Comptabilització de l'Impost de Societats, determinació de Pèrdues i Guanys i liquidació de l'impost. (0'5 punts)

   • Comptabilització de la distribució de beneficis, d'acord amb els següents percentatges: (0'3punts)

   • Reserva legal: 10%.

   • Reserva estatutària: 20%.

   • Reserva voluntària: 20%.

   • Repartiment entre els accionistes: 40%.

   • Pendent de distribució. La resta.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar