Turismo


Comptabilitat financera


EXAMEN DE COMPTABILITAT FINANCERA

Curs: 1999/2000

Assignatura: Troncal

Període: 2n Quadrimestre, 2ª convocatòria

Crèdits: 6 (4,5 teòrics i 1,5 pràctics)

EXERCICI PRÀCTIC (10 PUNTS)

Nota: Aquest exercici representa el 70% de la puntuació d'aquest examen.

El dia 01/01/99, l'hotel JAHISOM S.A, presenta el següent Balanç de Situació:

ACTIU PASSIU

COMPTE

IMPORT

COMPTE

IMPORT

Terrenys (220)

10.000.000

Capital social (100)

13.045.000

Construccions (221)

22.000.000

Drets traspàs (214)

10.000.000

Mobiliari (226)

8.400.000

Deutes ll/t ent. crèdit (170)

25.000.000

Maquinària (223)

7.860.000

Utillatge (224)

2.640.000

AAIM (282)

-16.360.000

AAII (281)

-4.000.000

Exist. mercad. (300)

900.000

Cred. prest. serv. (410)

1.810.000

Clients (430)

1.200.000

Proveïdors (400)

6.200.000

Bancs (572)

3.200.000

Efec- ccials. pagar (401)

460.000

Caixa (570)

400.000

Env. i emb tornar prov.(406)

-275.000

TOTAL ACTIU

46.240.000

TOTAL PASSIU

46.240.000

Durant l'exercici 1999 realitza les següents operacions:

1. Assentament d'obertura. (0,25 punts)

2. El mateix dia 01/01/99, compra una màquina a crèdit (pagament el mes de febrer del 2001) per 450.000 u.m més el 16% d'IVA. Despeses d'instal·lació 12.000 u.m més el 16% d'IVA, aquestes, l'empresa les ha fet efectives mitjançant un xec bancari. (0,25 punts)

3. Ven mercaderies a crèdit per 3.000.000 u.m més el 16% d'IVA, descompte per volum de compres en la pròpia factura de 200.000 u.m (IVA 16% no inclòs). Les despeses de transport de vendes a càrrec de l'empresa pugen a 50.000 u.m més el 16% d'IVA, l'empresa les paga per caixa. (0,25 punts)

4. L'empresa accepta lletres de canvi girades pel seu proveïdor per 400.000 u.m. A més, s'ha de pagar per bancs un deute amb un proveïdor de 180.000 u.m amb un descompte per pagament accelerat fora de factura de 10.000 u.m (IVA no inclòs). (0,5 punts)

5. Les nòmines del personal pugen a 630.000 u.m brutes. La seguretat social a càrrec de l'empresa té un import de 200.000 u.m. Als treballadors se'ls aplica les següents retencions: per quotes a la seguretat social 35.000 u.m, i en concepte d'IRPF 50.000 u.m. L'empresa paga solament el sou net dels treballadors. (0,5 punts)

6. Compra mercaderies al comptat (bancs) per un import de 650.000 u.m més 16% d'IVA, amb un descompte comercial de 40.000 u.m inclòs en factura. A part d'aquest descompte, el proveïdor li fa un altre descompte fora de factura de 35.000 u.m (IVA no inclòs) per defectes de qualitat que ingressa al compte corrent de l'empresa. (1 punt)

7. El client de l'apartat núm.3 accepta lletres per 1.000.000 u.m, l'empresa porta els efectes a descomptar al banc Cinccèntins, aquest li cobra en concepte d'interessos 75.000 u.m i en concepte de gestió de cobrament 10.000 u.m. (0,5 punts)

8. Arribada la data de venciment de l'apartat anterior, el client no el paga, el banc Cinccèntims el torna a l'empresa i li carrega en el seu compte corrent el nominal de l'efecte i 5.000 u.m de despeses de gestió. (1 punt)

9. Les despeses de subministrament del període pugen a 240.000 u.m més el 16% d'IVA, l'empresa les té pendents de pagament. (0,25 punts)

10. L'empresa torna la totalitat dels envasos que tenia en el seu Balanç de Situació el dia 01/01/99 als seus proveïdors. Aquest li ingressen l'import més el 16% d'IVA al seu compte corrent. (0,5 punts)

11. Un client que tenia un deute de 125.000 u.m amb l'empresa és declarat en suspensió de pagaments. L'empresa comptabilitza la pèrdua potencial utilitzant el sistema de seguiment individualitzat. (1 punt)

12. Existències finals de mercaderies: 600.000 u.m. (0,25 punts)

13. Amortització de l'immobilitzat material: 5% anual.

Amortització de l'immobilitzat immaterial: 10% anual. (0,5 punts)

14. Liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit. (1 punt)

15. Liquidació de l'Impost sobre societats. L'empresa tributa al 30%. (2 punts)

Es demana:

• Comptabilitzar en el Llibre Diari les operacions anteriors.

Nota: al final de cada registre al Llibre Diari hi figura la puntuació establerta per a cadascun d'ells.
Descargar
Enviado por:Núria Murlà
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar