Biología, Botánica, Genética y Zoología


Ciclo del nitrógeno


C.F.G.M. LABORATÓRI

PROVES MICROBIOLÓGIQUES

EL CICLE DEL NITRÓGEN

Ciclo del nitrógeno

1-Nitrógen atmosféric, 2-Entrada a la cadena alimentaria, 3-Descomposició de la materia animal (amonificació), 4-Devolució a l'atmósfera per desnitrificació, 5-Ingres al medi acuátic per lixiviació, 6-Humus, 7-Nitrificació. 8-Fixació del nitrógen a las arrels per les bacteries simbiótiques, 9-Absorció del nitrógen produit per la activitat eléctrica de l'atmósfera, 10-Descomposició de les materies vegetals (amonificació).

Els organismes vius no poden utilitzar directament el nitrógen que es troba a la atmósfera en forma gassosa, y que supossa el 71% del total; per aixo, deu ser transformat previament en nitrógen orgánic (nitrats o amoniac). Aixo es consegueix, fundamentalment, mitjançant la fixació biológica, pero tambié les radiacions cósmiques y l'energía que produeixen els raigos a l'atmósfera intervenen en aquest proces en menor mesura combinant nitrógen y oxígen que una cop transformat es enviat a la superficie terrestre per les precipitacions.

A la fixació biológica intervenen bacteries simbiótiques que viuen a les arrels de les plantes, sobre tot leguminoses com el cigró, trébol o la alfalfa, pero també determinades algues, líquens, etc. Les bacteries s'alimenten d'aquestes plantes, pero a cambi li entreguen abundants compostos nitrogenats. Es molt comú en agricultura cultivar leguminoses en determinats terrenys pobres en nitrógen, o que han quedat agotats per altres coseches, per permitir rotar els sembrats al mateix lloc.

En la fixació biológica intervenen bacteris simbiótics que viuen a les arrels de les plantes.

Cuan el nitrógen ha quedat fixat a les arrels de les plantes, ya pot ser absorbit per auqestes e incorporarlo als teixits en forma de proteínes vegetals. Desde aquí, el nitrógen ya entra a la cadena alimentaria mitjançant els animals herbívors y carnívors. Cuan les plantes y animals moren, mitjançant la descomposició es produeix una transformació química dels compostos nitrogenats, convertintse en nitrógen amoniacal (activitat denominada amonificació), última etapa de la mineralizació del nitrógen que está contingut a la materia orgánica del sol.

els nitrats poden tornar a l'atmósfera mitjançant desnitrificació, o ser eliminats del sol per lixiviació.

Aaquest amoniac torna a ser en part recuperat per les plantes, pero la resta alcança el medi acuátic o simplement es queda al sol, on será convertit en nitrógen nítric per els microorganismes, en un proces que es denomina nitrificació y que es aprovechat de nou per les plantes. Els nitrats poden tornar a la atmósfera mitjançant la desnitrificació, o ser eliminat del sol per lixiviació (disolució en el aigua) y posterior arrosegament als ríus y llacs.
Descargar
Enviado por:Bisbal_20
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar