Electrónica, Electricidad y Sonido


Central Nuclear de Vandellòs 2


PRESENTACIÓ

'Central Nuclear de Vandellòs 2'

Endesa-Iberdrola S.A.
CENTRAL NUCLEAR
VANDELLOS II A.I.E.

L'electricitat és un bé essencial per al desenvolupament actual de la vida diària, per al benestar dels ciutadans i també per a les activitats industrials i econòmiques del país. La CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLOS II, que produeix cada any més de set mil milions de kilowatts hora d'electricitat, pertany a la tercera generació de centrals nuclears construïdes a Espanya i per la seva concepció és una de les més modernes del món actualment en explotació. Des de l'inici de la seva operació comercial el dia 8 de març de 1988, la central ha complert totes les previsions.

L'explotació la duu a terme C.N.VANDELLOS II A.I.E., agrupació d'empreses formada per ENDESA (72%) i IBERDROLA S.A. (28%). L'equip humà que construí i dissenyà VANDELLOS II aportà la important experiència acumulada en altres plantes, cosa que contribuí de manera força eficaç durant la construcció, amb uns terminis més curts que els habituals, i amb uns nivells de seguretat i de disponibilitat en explotació superiors a la mitjana per a aquest tipus de centrals.

Però una bona instal·lació no podria pas aconseguir els seus objectius si no fos per un bon equip humà amb un gran nivell de preparació i entrenament, un gran sentit de la responsabilitat i un alt grau de professionalitat, de motivació i d'actitud positiva. El personal que treballa a VANDELLOS II té aquestes característiques, està explícitament compromès amb els alts nivells de qualitat i seguretat que la societat li demana i és el responsable dels bons resultats assolits. És per tot això que la central de VANDELLOS II s'ha posat com a exemple de central de referència per a les ofertes de noves centrals a d'altres països del món.

situació geogràfica

La central nuclear de VANDELLOS II està ubicada a la ribera de la mar Mediterrània, a uns 130 Km al sud de Barcelona i a uns 40 Km al sud de Tarragona, entre l'autopista A-7 i el mar, en una comarca de clima benigne on hi ha força camps d'oliveres, garrofers, avellaners i també activitat pesquera i instal·lacions turístiques. La central pren el nom del poble de Vandellòs, situat

a 8 Km cap a l'interior, al terme municipal del qual s'ubica.

El terme urbà mes pròxim és la població costanera de Hospitalet de l'Infant, situada aproximadament a 6'5 Km al NE del seu emplaçament i que té els seus orígens en un hospital per a transeünts que hi havia al camí de València a Barcelona, fundat per Na Blanca d'Anjou i impulsat i acabat per l'infant Pere, Comte de Prades, l'any 1343. És un noble edifici gòtic quadrat i fortificat amb sis torres, que actualment alberga la sala d'exposicions lnfant Pere. L'Ametlla de Mar, situada a 9 Km al sud de l'emplaçament, és un important centre de pesca; té una important llotja al port on es fa la subhasta de peix. Els seus primers pobladors van establirse en aquest lloc fa 150 anys, en desaparèixer el perill de pirateria. L'elecció de l'emplaçament de la C.N. VANDELLOS II, molt i molt reflexionada, està avalada per un ampli i detallat estudi tècnic en que es van analitzar totes les característiques geològiques i sismològiques del sòl, les característiques ecològiques i meteorològiques de l'entorn, les característiques i activitats socioeconòmiques i demogràfiques de la zona, que permeten garantir l'harmonia i la seguretat de la nova instal·lació amb el seu entorn, en tots els seus aspectes.

disposició general

La situació de la central nuclear de VANDELLOS II, que llinda amb el mar, se situa entre l'autopista i la costa, amb una superfície edificada de 87.790 metres quadrats que corresponen a una superfície coberta de 29.120 metres quadrats. El límit de la costa està protegit per una escullera. El conjunt de la central consta de diversos edificis principals, cada un dels quals s'ha anomenat segons la seva funció o bé segons el nom d'algun dels equips principals de què formen part: edifici de contenció, edifici auxiliar, edifici de turbina, edifici de combustible, etc., tal i com es detalla al plànol adjunt.

A més a més, una canonada de presa d'aigua de refrigeració de la central, formada per caixons de formigó armat s'endinsa en el mar, perpendicularment a la costa i pel fons, a una distància d'uns 250 metres. La descàrrega de l'aigua de refrigeració es fa a través d'un canal obert que desemboca a la línia de la costa.

Les àrees vitals de la central estan protegides per un doble tancat i un pla de seguretat permanent, tal i com exigeix la normativa.

característiques tècniques

La central pertany a l'anomenada tercera generació, que constitueix l'avantguarda tecnològica d'aquest camp.

El reactor és del tipus WESTINGHOUSE d'aigua a pressió, també anomenats PWR. El total de la participació espanyola en la seva construcció i en el subministrament d'equips és de més del 89%. És el percentatge més alt aconseguit fins a l'actualitat al nostre país.

La central de VANDELLOS II acumula en la seva concepció l'experiència d'un gran nombre de centrals de tecnologia del mateix tipus o similar instal·lades al món i que produeixen anualment una part molt important de l'energia elèctrica consumida en la nostra vida diària.

La producció anual de VANDELLOS II equival a un 30% de l'energia elèctrica que consumim cada any a Catalunya.

Al final d'aquest treball " mes o menys " s'inclou un resum de les dades tècniques.

funcionament de la central

La finalitat d'una central nuclear és la de produir energia elèctrica; per tant, es tracta d'una font de benestar. Una central és una instal.lació que aprofita la calor que s'origina durant el procés de fissió de l'àtom per generar vapor d'aigua a alta temperatura. Aquest vapor acciona un grup turbina alternador que quan gira produeix energia elèctrica.
La diferència essencial amb les centrals tèrmiques convencionals rau en la font de calor utilitzada per a la generació de vapor. En una central nuclear com VANDELLOS II, la font de calor és la fissió dels àtoms d'urani-235 que són continguts en el combustible del reactor. En les centrals tèrmiques convencionals, la calor s'aconsegueix per mitjà de la combustió de fuel-oil, carbó, o gas en una caldera.

Exposem a continuació els fonaments bàsics del funcionament de la CENTRAL NUCLEAR VANDELLOS II, equipada amb un reactor d'aigua a pressió.

el combustible

El combustible que utilitza anualment la central de VANDELLOS II està constituït per unes 75 tones d'òxid d'urani enriquit amb U-235 en una proporció d'aproximadament el 3%. L'òxid d'urani es presenta normalment pastilles cilíndriques apilades a utilitzada per a l'interior d'uns tubs o beines d'aliatge metàl.lic de zirconi d'uns quatre metres de longitud formant barres. Aquestes barres s'agrupen alhora en feixos quadrats de 264 unitats anomenades elements combustibles.

Un reactor ple comporta 157 d'aquests elements combustibles situats a l'interior del vas.

Periòdicament es fa la recàrrega del reactor i se substitueixen un terç dels elements combustibles. El combustible gastat, residu d'alta activitat, s'emmagatzema en una piscina convenientment dissenyada per a aquesta finalitat i situada dintre de l'edifici del combustible. Aquí s'acumula fins que és retirat per l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA), que s'encarrega d'aquestes activitats al nostre país. Per fer una comparació del volum de combustible equivalent, la producció de VANDELLOS II equival al consum de més de 30.000 barrils diaris de petroli en una central de fuel d'idéntica potència, i al consum de més de 6.000 tones diàries de carbó o 17.000 tones de lignit en una central tèrmica d'aquest tipus.

les barres de control

La funció de les barres de control és la de regular la producció d'energia i aturar el reactor. Per tal de regular el nombre de fissions i, per tant, la producció d'energia, s'introdueixen en el reactor elements que absorbeixen neutrons. Un d'aquests elements són les barres de control, de les quals la central VANDELLOS II en té 48 conjunts repartits en el nucli amb 24 barres en cada conjunt. A mesura que s'introdueixen aquestes barres absorbeixen més neutrons, amb la qual cosa disminueix el nombre de fissions. A mesura que s'extreuen, absorbeixen menys neutrons i augmenta el nombre de fissions. Si s'introduelxen totalment, s'atura la reacció. Aquest control és reforçat per l'actuació addicional d'una dissolució de bor en el refrigerant, que també és un absorbent de neutrons. Ambdues actuacions són autosuficients, de manera independent, per cobrir l'esmentada funció de control, engegada i aturada del reactor.

el circuit primari

La funció del circult primar és la de transportar la calor produïda en el reactor cap al circuit secundari on es produeix el vapor. El circult primari està format per tres llaços independents, units en el vas, cada un dels quals incorpora un generador de vapor i una bomba principal. En cada un d'aquests llaços tots els elements estan units per una canonada principal formant un conjunt tancat completament estanc. En un dels llaços se situa el pressionador que és un recipient de gran volum que serveix per regular les variacions de pressió mantenint els valors de pressió requerits per a l'operació mitjançant un sistema combinat d'escalfadors elèctrics i ruixadors d'aigua freda. és per això que aquest tipus de centrals elèctriques es diuen d'aigua a pressió.

el circuit secundari

La funció del circuit secundari és la generació d'electricitat i en això no es diferencia d'una central convencional. En cada un dels generadors de vapor, la calor cedida per l'aigua del primari que circula per l'interior de cada un dels múltiples tubs de què es compon el generador de vapor, escalfarà l'aigua que circula per la part exterior i produirà la seva evaporació. El vapor generat és el que es dirigeix cap a la turbina per posar-la en moviment arrossegant l'alternador instal.lat al seu mateix eix, el qual, en girar, produeix electricitat.

el circuit de refrigeració d'aigua de mar

Les centrals nuclears, igual que le altres centrals convencionals i com qualsevol motor d'automòbil o màquina tèrmica, necessita un circuit de refrigeració per evacuar la calor no utilitzada.

És una llei física de la naturalesa conseqüència del rendiment de qualsevol instal.lació. La central de VANDELLOS II utilitza, com a font de refrigeració, l'aigua del mar en un circult terciari independent dels circuits primari i secundari. L'aigua de mar és dirigida cap al condensador que es troba a la sortida de la turbina, per condensar a través dels seus tubs el vapor expansionat que ha servit per fer-la girar. Un cop travessats els tubs del condensador, el total de l'aigua del mar utilitzada es torna novament al mar, complint, d'aquesta manera, els criteris de límits d'escalfament per causar la mínima influencia en l'entorn. El cabal d'aigua de mar que utilitza VANDELLOS II és de 45 m3/s. Un emplaçament marítim dóna la seguretat de poder disposar d'una font d'aigua inesgotable. Aquesta disponibilitat evita la construcció de torres de refrigeració.

la sala de control

La sala de control constitueix el centre de totes les operacions de la central, aquí arriben tots els senyals i les mesures de funcionament dels equips i dels sistemes que la constitueixen i és també on se situen els indicadors lluminosos, els registradors i els comandaments dels diversos equips i sistemes de la central. El procés de tractament i codificació de les ordres emeses i de les informacions generades es duu a terme d'una manera altament automatitzada, amb la col.laboració de l'ordinador de procés i sota el comandament i el control dels operadors. A VANDELLOS II, la disposició de tots els comandaments i indicadors dels plafons de control i dels pupitres de comandament ha estat analitzada des del punt de vista de l'ergonomia i dels factors humans. A més, la sala ha estat dissenyada per garantir-ne l'habitabilitat tant en operació normal com, fins i tot, en cas d'un accident, essent tot l'edifici en qué es troba qualificat sísmicament, és a dir, resistent a possibles terratrèmols. A més a més, existeix en un altre lloc de la planta, també qualificat sísmicament, un plafó de control que repeteix les funcions corresponents de la sala de control. Des d'aquesta zona també es pot fer aturar la planta fins a portar-la a una situació d'aturada segura.

la seguretat

Les centrals són dissenyades, construïdes i operen sota el principi de seguretat a ultrança. Adopten les més altes mesures de seguretat per evitar qualsevol contacte advers al personal de la central, al públic en general o bé al medi ambient... I això, no solament en operacions normals sinó també en cas d'hipotètics accidents. La inversió en sistemes de seguretat a VANDELLOS II representa més de la tercera part del cost de la construcció de la planta. El compliment de les funcions de seguretat està garantit fins en el cas que passessin els fets més desfavorables considerats en el disseny: terratrèmols, incendis, explosions de dipòsits de pressió, trencament de canonades i, fins i tot, combinacions coincidents d'aquests postulats. La seguretat d'una central nuclear es basa en tres aspectes: la seguretat intrínseca, la seguretat operativa i la seguretat reglamentaria.

la seguretat intrínseca

La seguretat intrínseca la formen el conjunt i la variació de sistemes de control i de protecció incorporats a la planta, el seu grau de redundancia i de diversitat i la separació fìsica entre sistemes redundants que realitzen la matelxa funció a fi que un defecte en un d'ells no pugui ocasionar el deteriorament del funcionament de la resta. Els sistemes de seguretat de VANDELLOS II compleixen, doncs, els principis de redundancia, diversitat i separació física pròpis de la seguretat intrínseca.

parada del reactor

VANDELLOS II disposa de sistemes de protecció redundants per a l'aturada del reactor, els quals, incorporant dissenys passius (actuació per gravetat i fallada de corrent) asseguren la caiguda instantània de les barres control i detenen la reacció nuclear. De la mateixa manera i per la seva pròpia concepció, el reactor és intrínsecament segur, ja que la seva tendencia natural és la de disminuir la seva reactivitat en augmentar la seva temperatura (coeficient de temperatura negatiu).

sistemes de salvaguarda

La reacció de fissió en cadena cessa després de l'aturada del reactor però continua generant-se durant un cert temps una calor residual en el nucli del reactor a causa de la reactivitat dels productes de fissió. Per bé que aquesta calor residual és una petita fracció de la calor que genera normalment la central, el combustible ha de continuar sent refrigerat després de l'aturada, a fi de de mantenir intactes les barreres de protecció. VANDELLOS II disposa per a això de múltiples sistemes de refrigeració de salvaguarda, independents i redundants, amb equips vitals repetits fins tres vegades, de manera que si fallés algun d'aquests sistemes, els altres podrien assumir immediatament la seva funció.

barreres de seguretat

VANDELLOS II també incorpora dos recintes successius que impideixen la sortida a l'exterior, tant de radiacions com de productes radioactius. Cada una d'aquestes barreres assegura que l'hipotètic trencament d'una d'elles sigui suportat per la següent.

La primera barrera la constitueixen les beines que allotgen el combustible; la segona, el propi vas del reactor integrat en el circuit primari i, la tercera, el recinte de contenció, estructura de formigó armat de gran espessor i revestit interiorment amb un folre d'acer.

la seguretat operativa

Les centrals nuclears són dissenyades, construïdes i provades segons els requisits tècnics, humans i de qualitat més exigents. A VANDELLOS II, la seguretat operativa guia cada una de les activitats realitzades a la central, tals com l'operació, el manteniment, la vigilància de la instal.lació, el contingut i l'aplicació dels procediments i de les especificacions tècniques de funcionament, la protecció radiològica i l'entrenament del personal. Totes aquestes activitats tenen un doble caràcter, preventiu i predictiu, a fi de garantir el perfecte funcionament dels equips a llarg termini i d'assegurar el manteniment dels nivells de seguretat garantits pel disseny i el llicenciament de la central. Per potenciar-ne la aplicació, VANDELLOS II incorpora a la seva gestió programes de garantia de qualitat, experiencia d'operació i cultura de seguretat; programes, tots ells, que tenen el compromís i suport permanent dels més alts nivells de la direcció. Els programes de garantia de qualitat asseguren, per mitjà de la seva aplicació sistemàtica, un estricte control sobre tots els materials, equips i sistemes i sobre totes les activitats relacionades amb la seguretat que comporta una central nuclear.

Els programes d'experiència d'operació; analitzen l'experiència propia i la difosa internacionalment per les altres centrals per determinar les bones practiques i les lliçons apreses i aplicar-les per tal de millorar totes les activitats de la central i assolir, d'aquesta manera, els més alts nivells d'excel.lència. Els programes de cultura de seguretat reforcen les pràctiques i les actituds de l'organització i dels seus empleats i completen la seva mentalització; per assegurar que, com a prioritat essencial, les qüestions de seguretat reben l'atenció prioritaria que mereixen per raó de la seva importancia.

la seguretat reglamentaria

La central nuclear VANDELLOS II compleix els requisits establerts per la normativa espanyola, la dels organismes internacionals, i per l'origen de la seva tecnologia, compleix també la legislació dels EEUU en aquesta matèria. Per tant, està homologada a nivell internacional. A més, per requisit del permís d'explotació, VANDELLOS II ha d'analitzar l'aplicabilitat a la central de la nova normativa que vagi apareixent amb posterioritat a la seva posada en marxa. Totes aquestes normes responen a criteris internacionals, avalats per l'AGÈNCIA INTERNACIONAL DE L'ENERGIA ATÒMICA, que té la seu a Viena i que depèn de l'ONU.

La verificació del seu estricte compliment s'efectua a través del control permanent que duu a terme el CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR, organisme autònom que només depèn del Parlament espanyol, el qual és informat amb caràcter exhaustiu periòdicament, per garantir els màxims nivells de seguretat en l'operació de les centrals i en la protecció radiològica i que té la facultat de paralitzar, per raó de seguretat, les activitats o - si és el cas- el funcionament de la central. D'altra banda, el CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR controla i supervisa el Pla de vigilància radiològica que la central ha de dur a terme en el seu entorn. A Catalunya, la realització d'una part d'aquestes funcions ha estat encomanada a la GENERALITAT. El CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR disposa, a més, d'un Inspector Resident desplaçat permanentment a la central i que té accés lliure a totes les instal·lacions.

Residus

La filosofia d'explotació de la central VANDELLOS II pel que fa als residus és molt clara: efluents tan baixos com sigui possible per garantir la menor incidència, tant en l'entorn com en les persones. Així, des del seu origen VANDELLOS II té incorporats en el seu disseny els sistemes de tractament dels residus i efluents, ja sigui radioactius o convencionals per transformar la instal·lació en una central intrínsecament neta.
Els residus radioactius o potencialment radioactius produïts per la central són, principalment, el combustible gastat, els líquids i gasos renovats dels circuits de refrigeració, els materials que han estat en contacte amb els productes anteriors (bàsicament guants, bates de feina, filtres, resines, eines, peces metàl·liques, etc.), i els líquids i els detergents dels rentadors, dutxes i descontaminacións.

Qualsevol abocament a l'exterior de gasos o líquids es fa després del seu flitratge o decaïment i del seu preceptiu i exigent control per mitjà de detectors d'acord amb la reglamentació existent o bé es recicla per reutilitzar-se a la central.

Addicionalment, en els edificis potencialment radioactius, els sistemes de ventilació i aire condicionat disposen d'unitats de fiitratge i monitors de radiació en continu, abans de la seva descàrrega a l'exterior, que permeten decidir el seu tractament o bé la seva recirculació en circuit tancat.

Els residus sòlids es tracten, bàsicament, per un procés de col·locació en bidons homologats. Així, doncs, en funció de si són o no compactables (guants, bates de feina, peces metàl.liques, etc.) se sotmeten prèviament a un procés de premsatge per reduir-ne el volum.

Els materials com les resines de filtratge, que poden ser de baixa o de mitjana activitat, s'introdueixen en bidons homologats mesclats amb formigó de manera que formen una massa compacta i insoluble que compleix les especificacions de l'embalum requerides per l'administració i per ENRESA.

ENRESA és l'empresa nacional responsable de la gestió dels residus radioactius de tot tipus (médics, industrials, d'investigació,etc.) que es generen a Espanya, i de la seva retirada, transport i emmagatzematge. La central de VANDELLOS II disposa, a més, de capacitat temporal d'emmagatzematge per adaptar-se al ritme de recollida d'ENRESA.

VANDELLOS II disposa també de la piscina de combustible gastat, situada dintre d'un edifici per a aquesta finalitat que és el lloc on s'emmagatzemen els elements combustibles un cop usats en el reactor. Aquest combustible, d'alta activitat, continua mantenint la seva forma original i està protegit dintre de les seves beines originals. La piscina de combustible, plena d'aigua borada, és el lloc idoni per al seu emmagatzematge temporal abans de la seva retirada per ENRESA; li proporciona el blindatge necessari, la refrigeració de la calor remanent i el temps necessari per al seu decaïment. La capacitas de la piscina de VANDELLOS II permet d'emmagatzemar el combustible gastat corresponent a més de 20 anys d'operació.

Els aspectes ambientals reben una consideració essencial en la producció energètica. Entre ells, la vigilància ambiental constitueix una part important de les activitats de la central. En el permís de construcció de VANDELLOS II s'especifiquen els límits exigits d'alliberament a l'entorn per als diferents grups de substàncies radioactives. Els límits són tan baixos que les descàrregues màximes permeses no podrien produir cap dosi significativa per a les persones que viuen al seu voltant. Aquestes dosis representen un percentatge molt reduït del total de radiacions que pot rebre una persona per d'altres raons en la seva vida diària; també són menors que les mateixes fluctuacions ambientals causades per fonts naturals de radiació de l'entorn.

vigilància ambiental

La central nuclear VANDELLOS II és una instal.lació intrínsecament neta. L'alliberament de quantitats significatives de substancies radioactives no existeix en condicions normals i només seria possible en cas d'un accident important.

A més dels sistemes de seguretat descrits, VANDELLOS II disposa d'un conjunt de sistemes de vigilància de la radiació en diferents punts, tant de dintre de la central com de fora, a l'entorn mediambiental. Aquests nivells de vigilancia informen constantment dels nivells de radiació, els registren i obtenen el coneixement immediat en cas de qualsevol incidencia, i fan possible d'aquesta manera, la ràpida adopció de mesures oportunes i adequades.

Així mateix, periòdicament es duu a terme un programa de recollida de mostres dels elements de l'entorn mediambiental (aigua, aire, sòl, llet, conreus, carn, peixos, algues, mel, etc.) que, convenientment identificades, s'envien a laboratoris independents i homologats per a la seva anàlisi.

Els resultats anteriors es comparen amb els valors obtinguts abans de l'inici de l'explotació de la central, ja que aquestes dades van comentarse a prendre abans de la seva posada en marxa. Del resultat de la comparació es desprén que els valors mitjans estan dintre del rang de variació propi de la radiació natural abans de la posada en funcionament de la central; per la qual cosa podem afirmar que l'impacte del funcionament de la central sobre el seu entorn mediambiental és pràcticament nul.

També es realitzen vigilàncies sobre d'altres aspectes mediambientals com la sismologia, les aigües subterrànies i els usos de l'estació meteorològica que permeten saber la meteorologia local en tot moment i realitzar estimacions. Totes aquestes actuacions es recullen en els programes de vigilancia radiològica mediambiental (PVRA), aprovats i inspeccionats periòdicament pel CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR. Molts països i organitzacions internacionals estan reconsiderant la seva posició oficial respecte a l'energia nuclear per la consciencia creixent de preservar l'atmosfera de les ingents emissions de CO2 causants del rescalfament de la terra. El món industrialitzat s'ha compromés a reduir en menys de 15 anys, almenys, la cinquena part de les seves emissions de CO2 a l'atmosfera (principal causa de l'efecte hivernacle).

L'energia nuclear contribueix a assolir aquest objectiu alhora que constitueix una alternativa que col.labora en l'estalvi de matèries primeres (carbó, fuel, gas) imprescindibles per a d'altres finalitats. L'energia nuclear té, comparativament, un dels menors efectes en l'entorn. Amb relació a la quantitat d'energia produïa, l'energia nuclear ha de ser considerada com una font d'energia elèctrica segura i ecològicament respectuosa .

equip humà

El funcionament de la central VANDELLOS II està encomanat a un equip humà que posseeix una extensa i profunda formació i professionalitat i que està compromès a assegurar en tot moment el correcte funcionament de la central en les màximes condicions de qualitat i de seguretat.

En l'explotació normal de la central intervenen permanentment un total de 440 persones de les empreses elèctriques propietàries, complementadas per unes 220 persones d'empreses contractistes. Durant el període anual de recàrrega de combustible, d'una durada d'unes 4 a 6 setmanes, el nombre de contractistes acostuma a augmentar fins a 800 o 1.000 persones, d'acord amb els programes de revisió i manteniment que s'hagin d'efectuar.

VANDELLOS II concedeix una especial importancia a la formació i a l'entrenament permanent de tot el seu personal i a assegurar que el personal dels contractistes aporti també aquests alts nivells de qualificació.

Una àrea fonamental és la formació dels operadors de la sala de control, que han de superar els exàmens d'avaluació del CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR per tal d'obtenir i de mantenir la llicència imprescindible per operar a la planta. Es tracta d'una formació teòrica i pràctica que exigeix una dedicació superior als quatre anys seguida d'un reciclatge continuat per mantenir la qualificació.

Aquest programa de qualificació inclou períodes de pràctiques en un simulador de control on els operaris poden ejercitarse en el maneig, tant en situacions normals com en no tan habituals o fins extremadament hipotètiques.

Tots els tècnics, especialistas i ajudants que estan a càrrec dels altres serveis tenen una alta qualificació professional en la seva àrea de professionalitat i reben cursos d'ensinistrament per potenciar-la. Periòdicament es realitzen simulacres totals o parcials per entrenar el personal en l'aplicació dels procediments i directrius d'actuació en el cas hipotètic d'una emergència. Aquests simulacres són inspeccionats pel CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR. Resumint, la central VANDELLOS II incorpora dos aspectes fonamentals: uns sistemes de seguretat i de protecció molt avançats i una filosofia d'operació molt clara basada en una prioritat absoluta de la seguretat en totes les decisions, un objectiu d'excel.lència en l'explotació i en la formació de les persones que hi treballen. La cultura de seguretat de VANDELLOS II és el patrimoni més valuós de cada una de les persones que formen l'equip humà de la central.

relacions internacionals

VANDELLOS II no és una central aïllada. A més de les seves intenses relacions amb les altres centrals nuclears espanyoles, grups de treball de propietaris i comissions d'UNESA, des del 1981 participa activament en els programes internacionals de l'INSTITUTE OF NUCLEAR POWER OPERATIONS (INPO) i, des de la seva fundació el 1989, en el WORLD ASSOCIATION OF NUCLEAR OPERATORS (WANO), que són entitats de reconegut prestigi, creades per maximitzar la seguretat i la fiabilitat de les centrals nuclears promovent intercanvis bilaterals i multilaterals per a l'aprofitament de la informació i l'experiència d'operació entre els seus membres i l'aplicació de bones pràctiques. Els tècnics i els directius de VANDELLOS II participen en nombrosos congressos, grups de treball i fòrums nacionals i internacionals presentant ponències i participant en els debats aportant idees i fomentant, amb tot això, l'intercanvi d'informació i d'experiència alhora que contribueixen a la seguretat de les instal.lacions en tot el món. VANDELLOS II aporta també els seus experts a través de l'AGÈNCIA INTERNACIONAL DE L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) per participar en avaluacions i programes d'assistència a centrals d'altres països. VANDELLOS II ha rebut també, i continua rebent, nombroses visites de companyies elèctriques, delegacions internacionals governamentals i professionals de diversos països interessats en el funcionament de la central i motivats pel fet que VANDELLOS II ha estat posada com a model de central de referència per a les ofertes de noves centrals a d'altres països del món.

Dades Tècniques

Potència:

Potència tèrmica del reactor: 2775 MWt

Potència elèctrica bruta: 1004 Mwe

Reactor:

Tipus: Aigua a pressió PWR

Disseny: Westinghouse

Combustible: UO2

Pes total d'Urani contingut en el combustible: 72440 kg

Enriquiment mitjà inicial del combustible (% en pes U-235): 2.1 ; 2.6 ; 3.1

Enriquiment mitjà de les recàrregues (% en pes U-235): 3.6%

Nombre d'elements combustibles: 157

Pes d'un element: 630 kg

Nombre de barres de combustible per element: 264

Distribució de barres: 17 x 17

Material de beines: Zircaloy 4

Quantitat combustible substituït en cada recàrrega: 33.3% Material del vas del reactor: Acer al carboni amb

folre interior d'inox.

Barres de control:

Nombre de conjunts de control: 48

Nombre de barres d'un conjunt: 24

Edifici de contenció:

Altura: 62.8 m

Diàmetre: 40 m

Espessor de paret formigó: 1.15 m

Espessor del revestiment intern d'hacer: 6.5 mm

Pressió de disseny: 3.78 kg/cm2

Sistema refrigerant del reactor:

Nombre de circuits de refrigeració: 3

Cabal total del refrigerant: 13055 kg/s

Temperatura d'entrada al reactor: 291.7 oC

Temperatura de sortida del reactor: 326.7 oC

Pressió de disseny: 173.8 kg/cm2

Pressió nominal de servei: 157.2 kg/cm2

Vas de pressió del reactor:

Diàmetre interior: 4878 mm

Espessor de paret: 250 mm

Pes net (sense components interns): 429000 kg

Generadors de vapor:

Nombre de GV: 3

Tipus W model F:

Nombre de tubs en U per GV : 5626

Superficie de transferencia per a cada generador de vapor: 5088 m2

Cabal de vapor produït en cada generador de vapor: 1800 t/h

Contingut d'humitat del vapor produït: 0.04%

Temperatura del vapor produït: 282.3 oC

Temperatura de l'aigua d' alimentació: 224 oC

Turbina:

Nombre de turbines: 1

Tipus: 6 F (1 HP + 3 BP)

Velocitat de rotació: 1500 rpm

Pressió del vapor a l'entrada: 65.66 kg/cm2

Temperatura a l'entrada: 280 oC

Entalpia a l'entrada: 662 kcal/kg

Alternador:

Potència: 1092 MVA

Factor de Potència: 0.9

Freqüència: 50 c/s

Tensió en els borns: 21 kV

Condensador:

Tipus: Unipressió i doble placa

Estanquitat: Segell hidràulic

Nombre de tubs: 77964

Material dels tubs: Titani

Pressió absoluta: 50.8 mm Hg

Cabal condensat: 3718 t/h

Cabal de refrigeració d'aigua de mar: 48.5 m3/S

Algunes dades de construcció:

Formigó estructural: 215000 m3

Canonada >=2": 70 km

Canonada < 2": 53 km

Cables elèctrics: 3000 km

Safates de cables: 46 km

Connexions de cables : 215000 unitats

Superfície construïda d'edificis: 81790 m2

Cobertes d'edificis: 29120 m2

Superfície de l'emplaçament dintre del doble tancat: 19 Hectàrees

Vàlvules >= 2": 2960 unitats

Vàlvules <= 2" (procès + I&C) : 15579 unitats

Total participació espanyola: 89.4 %

Algunes dades de programa:

Autorització de construcció: Gener 81

Primer formigó estructural: Juliol 81

lnici proves preoperacionals: Novembre 85

Càrrega de combustible: Setembre 87

Primera criticitat: 14 novembre 87

Operació comercial: 8 març 88

4

'Central Nuclear de Vandellòs 2'

'Central Nuclear de Vandellòs 2'

'Central Nuclear de Vandellòs 2'
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar