Educación y Pedagogía


Carnestoltes


UNITAT DIDÀCTICA: EL CARNESTOLTES

1. INTRODUCCIÓ

· Finalitats educatives

El carnestoltes és una festa que els infants viuen intensament ja que és una festa en la qual tota la societat hi participa. Quan arriba aquesta festa, els infants veuen que al seu voltant, la família, els amics, els veïns,... preparen tot el necessari per passar-s'ho bé. Per tant, si els infants troben tot un seguit de factors i actituds al seu voltant en relació a un aconteixement com aquest, és important que des de l'escola també es treballi, dons així, l'infant veurà que aquesta també forma part de la societat i de l'entorn. S'estableix una relació entre l'escola i la comunitat.

Des d'un altre punt de vista, veiem que és important treballar aquest tema donat que és una festa popular i reconeguda internacionalment. Per tant, tal com especifica al currículum d'educació infantil, els infants han de conèixer la seva cultura i les festes popular en són una part important. Partint d'aquestes festes, podem veure la cultura, la història i les tradicions de l'entorn dels infants des d'un punt de vista divertit i a l'hora profitós.

Amb aquest treball s'aprenen valors com l'estimació per les diferents festes populars, el fet de treballar en equip en la preparació i realització de la festa, el respecte cap als altres i cap a les seves opinions i el treball cooperatiu entre l'escola i la resta de la comunitat.

· Adequació a les necessitats i a les capacitats cognitives dels alumnes.

Aquesta proposta d'unitat didàctica està pensada per una aula amb 17 infants de 2-3 anys d'una escola bressol situada al centre de la ciutat de Cerdanyola del Vallés, més específicament al barri de Cordellas. És un lloc on no hi ha arribat un accés d'immigració, i per tant, a l'escola hi ha pocs infants immigrants. Concretament a l'aula en la qual ens trobem no hi ha cap infants de família immigrant, tan sols dues nenes d'origen xinès però que les seves famílies són d'aquí i per tant no hi ha cap mena de problema en quant a comprensió.

En aquesta escola ja es treballa la festa del carnestoltes cada any, dons hi ha molta tradició. A més, les disfresses es fan amb material reciclat o mitjançant la reutilització de materials. Es fa així ja que, al ser una escola verda treballen en un projecte d'ambientalització i reciclen i reutilitzen tot allò que poden. Els infants j treballen en la vida quotidiana de l'escola el reciclatge.

Al ser tant petits, les activitats seran, sobretot, manipulatives i basades en les vivències dels infants.

· El model curricular seleccionat.

El model curricular seleccionat és l'ensenyament actiu o humanista. He considerat que amb infants tant petits, el que es busca és que se sentin bé i que creixin, per començar a intervenir en la societat com es pretén en l'ensenyament crític ja es començarà més endavant.

Per altra banda, en aquesta etapa de l'Educació Infantil, els infants són el centre del sistema educatiu i ens hem de basar més en la qualitat de l'ensenyament que no pas en la quantitat.

A més, un altre dels motius de la meva elecció és que són massa petits per prendre decisions i resoldre problemes, i els recursos utilitzats han de ser adequats a la seva edat i les seves capacitats. Així, les sortides, els treballs de camp, i en general, el contacte amb l'entorn proper són més adequats i més significatius que no pas altres recursos com podrien ser les imatges en moviment o en paper. Els infants necessiten experimentar amb el propi cos per aprendre i interioritzar d'una manera més significativa.

· Conceptes claus.

Tothom es disfressa de Cada any la gent es

coses diferents. No a disfressa de coses

tot arreu es celebra de la diferents. El rei cada any

mateixa manera. desapareix i torna a

aparèixer l'any següent.

És una gran festa on tothom, junts, s'ho passen

bé. Es prepara entre tots.

2. OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT DIDÀCTICA

Contingut

Objectiu

Conceptes

Característiques de la festa.

Reutilització de materials.

- Conèixer la festa del Carnestoltes i quins són els seus elements.

- Reconèixer el personatge de la festa i les activitats.

- Reconèixer materials diversos.

- Conèixer diferents usos dels materials.

Procediments

Memorització de cançons.

Observació i manipulació d'objectes i materials.

- Memoritzar i cantar les cançons del Carnestoltes.

- Manipular els materials reutilitzables donats per la mestra.

Actituds

Interès i participació.

- Mostrar interès en la realització de l'activitat i per la festa en general.

- Participar de totes les activitats.

3. CONTINGUTS CONCEPTUALS, PROCEDIMENTALS I ACTITUDINALS

4. PLANTEJAMENT D'UNA SESSIÓ.

La sessió que es planteja és la confecció de les disfresses per sortir a la rua que es fa a la ciutat el divendres de carnestoltes. Aquesta sessió es trobaria en l'etapa d'estructuració, ja que anteriorment s'haurien realitzat activitats d'exploració com podria ser la visita del rei Carnestoltes a l'aula, i d'introducció de nous conceptes com la introducció de les cançons del carnestoltes i les activitats que es poguessin realitzar sobre reutilització de materials.

· Continguts específics i objectius.

Continguts

Objectius

Característiques dels elements de l'entorn proper.

- Identificar alguns elements de l'entorn immediat, com són els materials per elaborar la disfressa.

Realització de la disfressa.

- Enganxar els elements identificats i manipulats a la disfressa.

- Mostrar interès per la realització de la disfressa.

· Organització del grup per a l'aprenentatge.

Les activitats es faran amb tot el grup-classe. Tant els infants com les educadores seuran a terra en rotllana per així poder veure i manipular tots els objectes que es faran servir per confeccionar les disfresses. També, d'aquesta manera, la mestra pot observar millor quines accions realitzen els infants amb el material i explicar i escoltar propostes que puguin sorgir.

· Activitats per l'alumnat.

En l'activitat proposada (confecció de la disfressa), els infants hauran de manipular els materials que la mestra els hi doni i enganxar-los a la disfressa. Tot això es farà mitjançant la conversa i amb la ajuda de la mestra.

Altres activitats que es podrien realitzar són:

  • Visita del rei carnestoltes a l'escola, com a activitat introductòria.

  • Les cançons de la festa: A 16 el vi, Quan arriba el Carnestoltes, Jo te l'encendré, El pobre Carnestoltes.

  • La rua pels carrers de la ciutat.

  • Confecció d'un mural amb les fotografies de la festa, com a activitat d'aplicació i síntesi.

· Interactivitat mestre-alumne.

La mestra introduirà el tema mitjançant la conversa i donant els materials per confeccionar la disfressa als infants. Durant tota l'activitat serà qui guiarà l'acció dels infants i els ajudarà en les tasques que han de realitzar. També els hi mostrarà els materials, els ajudarà a conèixer quins són, de què estan fets i perquè els podem utilitzar.

Al final de l'activitat la mestra haurà pogut observar què saben els infants sobre els materials ja treballats anteriorment i quines són les actituds envers la disfressa i la festa en general.

· Materials i recursos utilitzats.

Per realitzar l'activitat proposada es necessita:

  • bosses d'escombreries per fer la base de la disfressa.

  • materials diversos com envasos, papers, teles,... que puguin ser reutilitzables. Aquests materials els pot portar la mestra o els mateixos infants de casa seva amb l'ajuda dels pares.

  • estisores, cola blanca i pinzells.

Per a la realització de les altres activitats es necessitaria altres materials i recursos com un ninot de roba per l'arribada del rei Carnestoltes a l'escola i les cançons de la festa escrites i plastificades per penjar-les a l'aula.

· Criteris d'avaluació.

Per avaluar les activitats proposo realitzar una graella.

Nom dels infants

Mostra interès pel l'activitat

Participa de la conversa

Té coneixements previs

Mostra interès per aprendre les cançons

Participa de les activitats

Bru

Arnau

Marina B

Marina S

Claudia

Alba

Aina

Marc

Ruben

Ariel

Ivet

Ariadna

Anna

Juan A

Miriam

Nerea

Ona

Aquesta graella s'hauria d'omplir al llar de les activitats mitjançant creus o “si” i “no”.

Interrelació

Continuïtat i canvi

Diferenciació

El Carnestoltes

Ens disfressem

El rei Carnestoltes

Nosaltres

Una festa

Què fem?

Personatges

Què és?

El Carnestoltes

Sortim al carrer

Fem festa i gresca
Descargar
Enviado por:Gaia
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar