Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas


Base de datos


2) Donada la base de dades de l'HOSPITAL resoleu les consultes següents amb SQL d'Informix (sense repeticions i utilitzant la clàusula DISTINCT només quan calgui):

 • Obtenir els números i noms dels metges que han fet dues o més visites amb el mateix import i que guanyen un sou inferior al sou màxim (el sou mes gran) dels metges menys 50000.

 • Obtenir els noms i les especialitats dels metges que no han fet mai cap visita a cap malalt i tals que en el seu carrer (adreça) no hi viu cap malalt.

 • Obtenir els metges pels quals es compleix que el 10% del seu sou és superior a la suma dels imports de totes les visites que han fet. Concretament cal donar els números, els noms, els sous i la suma dels imports de totes les visites que han fet aquests metges, ordenats descendentment per sou i per nom.

 • d) Obtenir els números i els noms dels metges que tenen un sou inferior al promig del sou de tots els metges i que han fet una o més visites amb data_visita diferent de NULL a malalts que viuen a un carrer (adreça) diferent del carrer (adreça) on viu el metge. Mostrar el resultat ordenat ascendentment per número de metge i descendentment per nom de metge.

  PRACTICA 2 IBD.

  Apartat a)

  SELECT DISTINCT m.num_met, m.nom_met

  FROM metges m, visites v

  WHERE (m.sou < (SELECT MAX(m.sou) FROM metges m ) -50000) AND m.num_met=v.num_met

  GROUP BY m.num_met, m.nom_met, v.import

  HAVING COUNT(*) >= 2;

  Resultat:

  Num_met

  Nom_met

  7215

  MIQUEL L.

  12528

  JORDI G.

  Apartat b)

  SELECT m.nom_met, m.especialitat

  FROM metges m

  WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM visites v WHERE v.num_met=m.num_met)

  AND m.adreca NOT IN (SELECT m.adreca FROM malalts mt WHERE m.adreca=mt.adreca);

  Resultat:

  Nom_met

  Especialitat

  CARME M.

  ENDOCRINOLOGIA

  Apartat c)

  SELECT DISTINCT m.num_met, m.nom_met, m.sou, SUM(v.import) AS import_total

  FROM metges m , visites v

  WHERE (m.sou/10) > (SELECT SUM (v.import) FROM visites v WHERE m.num_met=v.num_met)

  AND m.num_met=v.num_met

  GROUP BY m.num_met, m.nom_met, m.sou;

  Resultat:

  Num_met

  Nom_met

  Sou

  Import_total

  1214

  DOLORS P.

  150000

  14000

  Apartat d)

  SELECT DISTINCT m.num_met, m.nom_met

  FROM metges m, visites v, malalts mt

  WHERE m.sou < (SELECT AVG(m.sou) FROM metges m)

  AND m.num_met =v.num_met

  AND v.num_mal=mt.num_mal

  AND v.data_visita IS NOT NULL

  AND m.adreca <>MT.adreca

  ORDER BY m.num_met ASC, m.nom_met DESC;

  Resultat:

  Num_met

  Nom_met

  1214

  DOLORS P.

  7215

  MIQUEL L.

  12528

  JORDI G.
  Descargar
  Enviado por:Nyd
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar