Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


L'Atmosfera


L'ATMOSFERA

EXAMEN NATURALS

1. COMPOSICIÓ DE L'ATMOSFERA

 • L'atmosfera: és la capa gasosa que envolta la Terra. Està constituïda per una mescla de gasos que anomenem aire.

 • L'atmosfera de l'era prehistòrica estava composta per metà, amoníac, hidrogen lliure i vapor d'aigua.

 • Actualment l'atmosfera està composta per un 78% de nitrogen, un 21% d'oxigen i un 1% són altres gasos com argó, ozó etc...

 • L'atmosfera té un gruix d'uns 10.000 km. Podríem dir que des de la superfície terrestre fins a l'espai exterior es distingeixen cinc capes: la troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera i exosfera.

2. LES CARACTERÍSTIQUES DE L'AIRE

 • A la troposfera, és on es produeixen la majoria dels fenòmens atmosfèrics. Les tres característiques de l'aire que exerceixen en l'influencia dels fenòmens que es produeixen en la troposfera són: temperatura, pressió i la humitat.

 • La temperatura: és la qualitat que ens indica si un cos està calent o fred.

 • La temperatura de la superfície terrestre depèn de la qualitat de radiació solar que hi arriba

 • L'efecte hivernacle, consisteix en: la terra deixa anar una calor, la troposfera agafa aquesta calor i la reté. D'aquesta manera actua com un hivernacle.

 • L'efecte hivernacle, en poca quantitat es favorable per la terra, però desmesuradament, provoca una calor excessiva.

 • Les variacions de la temperatura de la terra al llarg d'un dia depenen del moviment de rotació de la terra. Les variacions de temperatura al llarg d'un any depenen del moviment de translació

 • El termòmetre és l'instrument que s'utilitza per a mesurar la temperatura.

 • La humitat: és la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire

 • Hi ha dues maneres de mesurar la humitat: la humitat absoluta o la humitat relativa.

 • Humitat absoluta: és la quantitat de vapor d'aigua, en grams, que hi ha en un metre cúbic d'aire. Per tant, s'expressa en g/m3. La quantitat de vapor d'aigua que pot contenir un cert volum d'aire és limitada. La quantitat màxima rep el nom de punt de saturació.

 • Humitat relativa: és el tant per cent de vapor d'aigua que hi ha en l'aire amb relació a la quantitat màxima que en pot contenir. Per tal de calcular la humitat relativa de l'aire es divideix el valor de la humitat absoluta entre el valor del punt de saturació i es multiplica per cent.

Humitat relativa = humitat absoluta . 100

punt de saturació

 • La pressió atmosfèrica: és la força exercida per la columna d'aire que hi ha sobre una superfície a la Terra

 • La pressió atmosfèrica la va descobrir un senyor que es deia: E.Torricelli.

 • L'experiment de Torricelli va consistir en: va agafar un tub de 1m que estava tancat per un extrem. Va tapar la obertura amb el dit. Va introduir el tub en un recipient ple de mercuri i va retirar el dit. El nivell del mercuri del recipient va anar pujant i el del tub disminuint, però no es va buidar per complert sinó que va quedar en el interior de el tub 760mm de mercuri.

La explicació era que: el mercuri no baixa completament perquè la pressió de l'aire fa que el volum no pugui augmentar.

 • El baròmetre és l'instrument que s'utilitza per a mesurar la pressió atmosfèrica.

3. ELS FENÒMENS ATMOSFÈRICS

 • Els fenòmens atmosfèrics principals són: les precipitacions i el vent.

 • Les precipitacions: el cicle de les precipitacions es el següent.

 • L'aigua de rius, mars, llacs...s'evapora. Puja al cel en forma de vapor d'aigua. Un cop a dalt el vapor d'aigua es condensa dóna lloc a petites gotes d'aigua que constitueixen un núvol. Quant la temperatura baixa molt, aquestes petites gotes d'aigua cauen en forma de pluja, neu o calamarsa.

 • Les principals classes de núvols són:

 • El pluviòmetre és l'instrument que serveix per a mesurar les precipitacions.

 • El vent: son els moviments d'aire originats per les diferencies de temperatura entre diferents llocs.

 • Els vents es caracteritzen per la velocitat i la seva direcció

 • Velocitat: es amb la rapidesa que va l'aire. Es mesura amb l'anemòmetre

 • Direcció: és cap a on es dirigeix el vent. Es mesura amb el penell

4. EL CLIMA

 • El clima: és el conjunt de les condicions atmosfèriques que caracteritzen una zona geogràfica. (temperatura, precipitacions, pressió atmosfèrica...)

 • La temperatura i les precipitacions d'una zona depenen principalment de tres factors: latitud, relleu i distància al mar.

 • Latitud: la Terra gira al voltant del sol i sobre el seu propi eix. Aquest eix de rotació està inclinat i, per això els raig solars arriben a al terra perpendicularment o bé obliquament, segons la latitud. Això provoca un escalfament de la superfície de la Terra.

 • Relleu: quan un corrent d'aire que circula per la superfície del terreny es troba amb una cadena muntanyosa, puja i es refreda. El vapor d'aigua que conté es condensa i cau en forma de precipitacions. Per aquest motiu a les zones de muntanya les temperatures son més baixes i plou més que a les valls.

 • Distància al mar: a les zones d'interior, a l'estiu la terra s'escalfa molt i a l'estiu es refreda molt. En canvi a les zones amb mar, aquest conserva molt més la calor absorbida i modera el fred. I a l'estiu el mar es manté fred i refresca la zona.

5. L'ATMOSFERA I ELS ÉSSERS VIUS

 • L'aire és imprescindible per als éssers vius.

 • L'atmosfera conté gasos que són vitals per als éssers vius. En aquest quadre pots observar amb quina finalitat els éssers vius capten aquests gasos i com els retornen.

 • L'atmosfera regula la temperatura de la superfície terrestre. Si no existís, els canvis de temperatura entre el dia i la nit serien massa forts.

 • L'atmosfera protegeix els éssers vius de les radiacions solars nocives.

6. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

 • Els éssers humans, contínuament estem llançant productes contaminats per l'atmosfera.

 • Destrucció de la capa d'ozó: l'ozó es una capa que envolta la terra i la protegeix dels raigs ultraviolats del sol. A causa de uns gasos anomenats CFC, aquesta capa s'està destruint.

 • Pluja àcida: les fabriques i els cotxes, deixen anar substàncies molt tòxiques. Aquestes pugen a l'atmosfera, i quant plou, l'aigua les emporta D'aquesta manera es deteriora el medi ambient

 • Mesures per a evitar els efectes de la contaminació atmosfèrica:

· Utilitzar font d'energia renovables

· Evitar que la calor de les calefaccions s'escapi per portes i finestres

· Instal·lar filtres a les xemeneies

· Usar preferentment transport públic

· Usar productes que no destrueixin la capa d'ozó

· Reforestar grans superfícies forestals

Finalitat amb què és captat

Manera com és retornat

Nitrogen

Algunes plantes, com les

lleguminoses assimilen el

nitrogen atmosfèric i

l'utilitzen per a fabricar els components bàsics de les

proteïnes.

Quan un ésser viu mor, els

organismes descomponedors converteixen les seves restes

en matèria inorgànica. Entre la

matèria inorgànica es troba el

nitrogen, que es desprèn en

forma de gas i retorna a l'atmosfera.

Oxigen

L'oxigen és captat

mitjançant el sistema

respiratori dels animal i per

les fulles de les plantes per a

tal de dur a terme la respiració.

Les plantes alliberen gran quantitat d'oxigen a l'atmosfera com a

resultat de la fotosíntesi.

Diòxid de carboni

El diòxid de carboni és captat

a través de les fulles de les

plantes per a tal de dura a

terme la fotosíntesi

Els éssers vius alliberen

diòxid de carboni a l'atmosfera

coma resultat de la respiració

cúmuls

estrats

cirrus
Descargar
Enviado por:Nona
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar