Ingeniero Técnico de Obras Públicas


Anàlisi d'Estructures


EXERCICI NÚM.5:

Determinar la càrrega última de rotura de les bigues metàl·liques, sotmeses a les càrregues que s'estipulen a l'enunciat segons:

  • Model de comportament perfectament elàstic

  • Model de comportament perfectament plàstic

CAS A

'Anàlisi d\'Estructures'

Primer de tot determinarem la llei de moments utilitzant el mètode dels tres moments:

'Anàlisi d\'Estructures'

'Anàlisi d\'Estructures'

'Anàlisi d\'Estructures'

La llei de moments queda:

'Anàlisi d\'Estructures'

El moment màxim el trobem a x = 6.5m i el seu valor és: 13.723 kNm

Comportament perfectament elàstic:

Per aun perfil metàlic HEB-550, el seu mòdul resitent és 0.00497m3

El límit elàstic és de 3.6·105 kN/m2

Amb això, de la següent expressió podem extreure quin és el factor en què es poden incrementar les càrregues a partir del moment màxim que havíem calculat abans:

Així doncs, aquest coeficient  ens determina quins són els màxims moments que ens pot suportar la biga considerant un comportament elàstic

Mb = Mc =1062.90 kNm

Mcentre de llum = 1789.20 kNm

Comportament perfectament elàstic:

A efectes de càlculs en roptura, es calcula el punt per on trenca l'estructura com a una ròtula. Perquè una estructura trenqui per plastificació ens ha d'aparèixer un nombre de ròtules igual al grau d'hiperestatisme de l'estructura, més 1.

La nostra estructura té 2 graus d'hiperestatisme, així que necessitem considerar tres ròtules, que seràn els recolzaments centrals i el centre de llum del vano central.

Així doncs, aquest coeficient  ens determina quins són els màxims moments que ens pot suportar la biga considerant un comportament plàstic

Mb = Mc =1197.63 kNm

Mcentre de llum = 2016.00 kNm

La segona i la tercera ròtules són les que es produeixen als recolzaments centrals. Només realitzarem els càlculs per a un dels 2 recolzaments perque l'altre per simetria tindrà el mateix valor:

'Anàlisi d\'Estructures'

Així doncs, aquest coeficient  ens determina quins són els màxims moments que ens pot suportar la biga als recolzamnts centrals considerant un comportament plàstic

CAS B

'Anàlisi d\'Estructures'

Primer de tot determinarem la llei de moments utilitzant el mètode dels tres moments:

'Anàlisi d\'Estructures'

La llei de moments queda:

'Anàlisi d\'Estructures'

El moment màxim el trobem a x = 11m i el seu valor és: 12.749 kNm

Comportament perfectament elàstic:

Així doncs, aquest coeficient  ens determina quins són els màxims moments que ens pot suportar la biga considerant un comportament elàstic

Mb =253.46 kNm

Mc =-912.40 kNm

Mcentre de llum = 1789.20 kNm

Comportament perfectament plàstic:

La priemra de les ròtules ens apareixerà al punt de l'estructura en el que el moment màxim sigui igual al Mp

Així doncs, aquest coeficient  ens determina quins són els màxims moments que ens pot suportar la biga considerant un comportament plàstic

Mb =285.60 kNm

Mc =-1028.10 kNm

Mcentre de llum = 2016.00 kNm

La segona i la tercera ròtules són les que es produeixen als recolzaments del tercer vànol. Només realitzarem els càlculs per a un dels 2 recolzaments perque l'altre per simetria tindrà el mateix valor:

'Anàlisi d\'Estructures'

Així doncs, aquest coeficient  ens determina quins són els màxims moments que ens pot suportar la biga als recolzamnts centrals considerant un comportament plàstic
Descargar
Enviado por:Sílvia
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar